МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ З ПИТАНЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Ключові слова: експортно-імпортні операції, міжнародна взаємодія, митне оформлення, імплементація митного законодавства

Анотація

У статті охарактеризовано та розкрито питання формування міжнародного торговельного середовища, проаналізовано механізм здійснення експортно-імпортних операцій у межах міжнародної взаємодії світових економічних та митних структур. Зовнішньоекономічна діяльність спрямована на забезпечення економічної безпеки держави та базується на принципах дотримання прав і свобод усіх учасників ринкових відносин. Прагнення України стати повноправним та вагомим гравцем на світовому ринку товарів і послуг вимагає приведення вітчизняної нормативно-правової та економічної компоненти до міжнародних вимог. Окрім правових аспектів забезпечення міжнародного торговельного співробітництва, важливим є і питання обліку фінансової діяльності. Дослідження розвитку експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання говорить про недосконалість системного підходу до організаційно-методичного забезпечення їх обліку й аналізу, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства. Інтеграція України у світове торговельне співтовариство не можлива без участі в міжнародних торгових, митних та інших організаціях. Основними з них є: Світова організація торгівлі – єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами; Всесвітня митна організація, яка встановлює, підтримує та впроваджує міжнародні інструменти для гармонізації та єдиного застосування спрощених та ефективних митних систем та процедур; Європейське бюро з питань боротьби з шахрайством та ряд інших об’єднань. Необхідною умовою переміщення товару через митний кордон є виконання процедур із декларування товару на митниці, встановлених Митним кодексом України. Бажання України до повноправного входження у Європейський Союз передбачає імплементацію митного законодавства ЄС, яка ведеться за сприяння Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM). Війна зумовила необхідність спростити митне оформлення багатьох груп товарів, переміщення яких через митний кордон дає змогу не тільки забезпечити сили оборони військовим спорядженням та додатковим захисним, але й надати цивільним особам продукти харчування, ліки та гуманітарну допомогу. Також війна з ерефією вплинула і на особливості розрахунків в імпортних/експортних операціях.

Посилання

1. Міжнародна співпраця. URL: https://customs.gov.ua/mizhnarodna-spivprazia.
2. Перепьолкін С. М. Імплементація принципів, норм і стандартів міжнародного митного права: індивідуальний та спільний рівні. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2021. № 12. С. 102-111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2021_12_14.
3. Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах актуалізації зовнішньоекономічної діяльності : монографія / за заг. ред. І. Г. Бережнюка. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2015. 196 с.
4. Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та вектори розвитку [Текст] : кол. моногр. / за заг. ред. І. Г. Бережнюка; упорядники: Л. Р. Прус, Т. В. Руда. Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. 430 с.
5. Уряд прийняв постанову про митне оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану. URL: https://ibuhgalter.net/news/16891.
6. Митне оформлення в умовах воєнного стану. URL: https://customs.gov.ua/mitne-oformlenniagumanitarnoyi-dopomogi-v-umovakh-voiennogostanu.
7. Зміни до митного кодексу України для міжнародного застосування NCTS та розширення імплементації положень митного законодавства ЄС. URL:https://www.mof.gov.ua/storage/
files/%D0%97%D0%9F%20zminy%20Mytny%20Kodex_28_05_2022.pdf.
8. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text.
9. Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/224-2022-%D0%BF#Text.
10. ЄС скасує всі торговельні обмеження для України. Хто від цього може виграти? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/2/686503/.
11. Бюлетень стану торговельних відносин між Україною та ЄС у 2021 році. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=6b2412a2-219c-4aa9-b4ef-87f9690e520f&title=BiuletenPotochnogoStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTas.
Опубліковано
2023-07-27
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТИЗИ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ