ТОВАРОЗНАВСТВО НАНОТЕКСТИЛЮ Й ОДЯГУ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

  • Л. Г. Ніколайчук Львівський торговельно-економічний університет
  • І. С. Галик Львівський торговельно-економічний університет
  • Б. Д. Семак Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: нанонаука, нанотехнології, товарознавство, наноодяг, нанопродукція, ринок, тестування нанотекстилю, державна підтримка

Анотація

Як свідчить аналіз літературних джерел та узагальнення результатів наших дослі- джень [1-14], розвиток текстильної нанонауки у галузі текстильного матеріалознавства та това- рознавства за останні роки виявився актуальним і значимим не тільки для розвитку галузевої науки, але і відповідних навчальних дисциплін в університетах сфери легкої промисловості та торгівлі України. В даній роботі ми обмежилися розглядом тільки ключових товарознавчих аспектів роз- витку текстильного товарознавства нанотекстилю й одягу України. Необхідність вирішення цих проблем диктувалася низкою причин, а саме: постійним зростанням обсягів виробництва та роз- ширення асортименту нанотекстилю й одягу різного цільового призначення у світі та зростанням їх імпорту в Україну; обмеженістю товарознавчих досліджень нанотекстилю й одягу в універси- тетах сфери легкої промисловості та торгівлі України; потребою створення теоретико-мето- дологічних засад розвитку в Україні товарознавства нанотекстилю і наноодягу як нових перспек- тивних галузей нанонауки, як це прийнято в США, Японії, Китаї та інших економічно розвинутих країнах світу; обґрунтуванням доцільності розвитку товарознавства нанотекстилю і наноодягу як нових профілюючих дисциплін на товарознавчо-комерційних факультетах університетів сфери легкої промисловості та торгівлі України; потребою подальшого вдосконалення методики тесту- вань нанотекстилю і наноодягу як нових товарів на сучасному товарному ринку України. Обґрунто- вано доцільність подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців технологічного і товароз- навчо-комерційного профілю для потреб легкої промисловості і торгівлі України. Одним із шляхів вирішення цього завдання є написання нових підручників і навчальних посібників із нових дисциплін (нанонауки та технологій нанотекстилю і товарознавства наноодягу). Обґрунтовано доцільність написання нових підручників із товарознавства нанотекстилю і наноодягу для університетів легкої промисловості та торгівлі, які забезпечать підготовку фахівців технологічного і товарознавчо- комерційного профілю.

Посилання

1. Кричевский Г. Е. Нано-, био-, химические технологии в производстве нового поколения волокон, текстиля и одежды : монография / Г. Е. Кричевский. – М. : Известия, 2011. – 528 с.
2. Фесенко О. М. Проблеми та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі / О. М. Фесенко, С. В. Ковальчук, С. А. Нищик // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 1. – С. 170-179.
3. Семак Б. Б. Проблеми формування ринку медичного нанотекстилю в Україні / Б. Б. Семак // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 15-18.
4. Шлапак О. С. Нанотехнології у текстильній промисловості / О. С. Шлапак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – № 3. – С. 107-112.
5. Матвейцова С. А. Нанотехнології у виробництві текстильних матеріалів / С. А. Матвейцова, С. А. Карвин, О. А. Пороска // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 5. – С. 55-60.
6. Основні напрямки використання нанотехнологій в Україні / Л. Г. Ніколайчук, І. С. Галик, Б. Д. Семак, П. В. Ткачук // «iScience», «Актуальные научные исследования в современном мире». – Переяслав, 2020. – Вип. 1 (57), ч. 1. – С. 137-142.
7. Галик І. С. Проблеми формування та оцінювання екологічної безпечності текстилю : монографія / І. С. Галик, Б. Д. Семак. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 488 с.
8. Галик І. С. Сучасні напрямки формування асортименту нанотекстилю / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Технічні науки. – 2015. – № 3. – С. 73-76.
9. Галик І. С. Використання NBIC-технологій для виробництва захисного текстилю та одягу / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – Вип. 15. – С. 11-16.
10. Галик І. С. Використання нанотехнологій для виробництва медичного текстилю / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. – 2014. – № 3. – C. 176-186.
11. Галик І. С. Використання нанотехнологій для захисту текстилю від шкідливих мікроорганізмів / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Херсонського технічного університету. – 2014. – № 4. – С. 59-64.
12. Галик І. С. Товарознавчі аспекти формування та оцінювання асортименту, якості та безпечності нанотекстилю / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія Технічні науки. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. – Вип. 17. – С. 5-10.
13. Роль нанотекстилю у формуванні вітчизняного ринку спецодягу та застосуванні в логістичному забезпеченні військових формувань / Л. Г. Ніколайчук, І. С. Галик, Б. Д. Семак, О. М. Шаповал // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія Технічні науки. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – С. 49-57.
14. Товарознавчі та маркетингові аспекти формування вітчизняного ринку нанотекстилю і одягу / О. В. Пахолюк, Г. О. Пушкар, І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Технічні науки. – 2019. – № 6. – С. 58-62.
15. Ніколайчук Л. Г. Теоретико-методологічні засади формування і функціонування ринку нанопродукції України / Л. Г. Ніколайчук, І. С. Галик, Б. Д. Семак // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу ЛТЕУ (18 червня 2020 р.) – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 20. – С. 271-272.
16. Нанотехнології в освітній галузі : монографія / [за заг. ред. І. Ю. Мороза]. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – 244 с.
17. Ніколайчук Л. Г. Нанотекстиль України: використання зарубіжного досвіду формування асортименту, рівня якості та безпеки / Л. Г. Ніколайчук, І. С. Галик, Б. Д. Семак // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12-13 березня 2020 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 114-117.
18. Борисенко О. С. Тенденції розвитку товарознавства в сучасних умовах / О. С. Борисенко, Ю. В. Фічун // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 13. – С. 381-387.
19. Пугачевський Г. Ф. Текстильне товарознавство : підручник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих закладів освіти / Г. Ф. Пугачевський. – К. : НМУ «Укоопосвіта», 1999. – 596 с.
20. Слізков А. М. Основи технологічної експертизи текстильних матеріалів : навч. посіб. / А. М. Слізков. – К. : КНУТД, 2019. – 932 с.
21. Волинська М. Нанотехнології в Україні: відпускаємо сої лінії: окремі статті у газеті «Світ» за 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 роки.
Опубліковано
2020-07-03