ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ОКРЕМОГО РИНКУ НАНОТЕКСТИЛЮ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

  • Г. О. Пушкар Львівський торговельно-економічний університет
  • І. С. Галик Львівський торговельно-економічний університет
  • Б. Д. Семак Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: нанотехнології, нанопродукція, ринок, нанотекстиль, нанонаука, тестування нанотекстилю, товарознавство

Анотація

Як відомо, успішний розвиток нанонауки та нанотехнологій в Україні, як і в інших зару- біжних країнах, нерозривно пов’язані з досягненнями розвитку ринку їх нанопродукції. Тому існує потреба обов’язкового розгляду цих галузей взаємопов’язано. У даній роботі ми обмежимося тільки розглядом одного із аспектів цієї багатопланової проблеми – обґрунтуванням економічної та екологічної доціль- ності формування в Україні окремого сегменту товарного ринку нанотекстилю та виготовлення на його основі різноманітної нанопродукції. Актуальність вирішення цього завдання обумовлена низкою причин, а саме: потребою ліквідації існуючого відставання у розвитку в галузі нанотехнологій та ринку нанотекстилю порівняно із зарубіжними країнами (США, Японією, Китаєм, Німеччиною та іншими), які сьогодні є лідерами в цій галузі; необхідність поглиблення наукових досліджень у галузі розвитку нано- технологій та ринку нанотекстилю, які виконуються у галузевих та вузівських лабораторіях сфери лег- кої промисловості та торгівлі України; потреба створення більш досконалих методів формування та аналізу ринку нанотекстилю різного цільового призначення (одягового, медичного, військового, спеціаль- ного); необхідність проведення теоретичних досліджень ринку нанотекстилю, націлених на визначення рівня якості та безпечності окремих видів нанотекстилю, їх конкурентних переваг перед звичайними аналогами; подальше вдосконалення методик тестування основних видів нанотекстилю як нових това- рів на сучасному товарному ринку України. Обґрунтовано доцільність більш широкого вивчення та уза- гальнення зарубіжного досвіду розвитку нанотехнологій і ринку нанотекстилю з метою їх більш ефек- тивного використання в Україні. Обґрунтовано та визначено вплив розвитку технологій на підвищення ефективності роботи окремих галузей вітчизняної легкої промисловості (текстильної, швейної, три- котажної). Обґрунтовано необхідність створення нормативної документації для регламентації вимог до рівня якості та безпечності нанотекстилю та методів їх оцінки. Обґрунтовано доцільність подаль- шого вдосконалення системи підготовки фахівців технологічного і товарознавчо-комерційного профілю для потреб легкої промисловості і торгівлі України. При цьому ці компетентності повинні бути тісно пов’язані із конкретними вимогами відповідного освітнього стандарту.

Посилання

1. Патон Б. Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти / Б. Патон, В. Москаленко, І. Чекман, Б. Мовчан // Вісник НАН України. – 2009. – № 6. – С. 18-26.
2. Саліхова О. Б. Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з урахуванням орієнтирів ЄС / О. Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 3. – С. 121-136.
3. Фесенко О. М. Проблеми та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі / О. М. Фесенко, С. В. Ковальчук, Р. А. Нищик // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 1. – С. 170-179.
4. Черницька Т. В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій у глобальному середовищі / Т. В. Черницька // Вісник Чернігівського державного технічного університету. – 2013. – №1(64). – С. 154-158.
5. Бутко Б. О. Тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій та нанопродукції / Б. О. Бутко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2019. – Т. 30(69). – № 4(1). – С. 7-12.
6. Михайленко В. М. Нанотехнології – перспективи застосування та ризики для здоров'я людини / В. М. Михайленко, П. М. Михайленко, Л. О. Єлейко // Онкологія. – 2008. – Т.10. – № 4. – С. 420-426.
7. Презентація до звіту з прикладної науково-дослідної роботи «Визначення пріоритетних напрямів розвитку і комерціалізації нанотехнологій в Україні" // Презентація до звіту з НДР «Визначення пріоритетних напрямів розвитку
і комерціалізації нанотехнологій в Україні» / НДЦ ІПР НАНУ, Харків. – 2015. – 19 с.
8. Приступа С. О. Розвиток сфери нанотехнологій та наноматеріалів в Україні / С. О. Приступа, В. О. Карпюк // Перспективні технології та прилади. – 2016. – Вип. 8. – С. 85-88.
9. Берестецька О. М. Виклики та перспективи становлення ринку нанотекстилю в національній економіці / О. М. Берестецька // Літні наукові дискусії – 2019: зб. матеріалів XXXIІI Міжнародної Інтернет – конференції , 24 червня 2019 р. – Вінниця. – 2019. – Ч. 1. – С. 5-9.
10. Березняк Н. В. Тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій: європейський підхід / Н. В. Березняк, Т. К. Кваша, О. В. Фролова // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 44-50.
11. Пахолюк О. В. Маркетингові аспекти формування сучасного товарного ринку нанотекстилю і одягу / О. В. Пахолюк, О. І. Передрій, Л. І. Байдакова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку». – Одеса, 2020. – С. 124-126.
12. Malyshev V. Analysis and Systematization of Marketing Studies data of the Ukrainian nanopowder market and formation of the program for its development / V. Malyshev, N. Kushchevska, A. Korotaeewa, M. Bruskova, M. Zalubovskiy, T. Lukashenko // Technology Audit 8, Production Reserves, 2019, vol.3.
13. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь [за заг. ред. В.М. Гейця та ін.]. – К. : НАН України, 2015. – 336 с.
14. Ткач С. М. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі / С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. – Львів, 2016. – Вип. 3. – С. 92-96.
15. Куценко Т. В. Використання новітніх технологій у виготовленні текстильних матеріалів із заданими властивостями / Т. В. Куценко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка]. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2017. – Вип. 12(2). – С. 179-184.
16. Голованова Д. Д. Нанотехнологии в текстиле / Д. Д. Голованова, А. С. Насретдинова, А. И. Насретдинов, А. М. Шарапов / Материалы Международной научно-практической конференции «Наука, технологии, техника: современные
парадигмы и практические разработки», 25 октября 2019 года. – Санкт-Петербург: Изд-во Профессиональная наука, 2019. – С. 51-54.
17. Моісеєнко Ю. М. Проблема прогнозування напрямків досліджень і використання нанотехнологій у світі й Україні до 2020 року / Ю. М. Моісеєнко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 12. – С. 147-158.
18. Волинська М. Нанотехнології в Україні: відшукаємо свої ніші / Марія Волинська // Газета Світ. – 2014. – № 45-46(648-649).
19. Кричевский Г. Е. Нано-, био-, химические технологии и производство нового поколения волокон, текстиля и одежды / Г. Е. Кричевский . – М.: Изд-во «Известия», 2011. – 528 с.
20. Матвейцова Д. С. Нанотехнології у виробництві текстильних матеріалів / Д. С. Матвейцова, А. С. Карван, О. А. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 5. – С. 55-60.
21. Шлапак О. С. Нанотехнології у текстильній промисловості / О. С. Шлапак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – № 3 (59). – C. 107-112.
22. Семак Б. Б. Теоретико-методологічні основи формування вітчизняного сировинного ринку екологічно безпечних товарів текстильної промисловості: монографія / Б. Б. Семак [за ред. д. е. н. професора М. А. Коваленка]. – Херсон :
Гринь Д. С., 2011. – 232с.
23. Семак Б. Б. Проблеми формування ринку медичного нанотекстилю в Україні / Б. Б. Семак // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 15-18.
24. Семак Б. Б. Проблеми державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів у кризових умовах / Б. Б. Семак // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 54. – C. 52-59.
25. Семак Б. Б. Концептуальні засади формування та перспективи розвитку ринку нанопродукції в Україні / Б. Б. Семак, І. С. Галик, Б. Д. Семак / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», 18-19 червня 2020 року: / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.] Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 232-235 .
26. Галик І. С. Використання нанотехнологій у формуванні асортименту та якості текстилю / І. С. Галик, Б. Д.Семак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 4. – С. 108-113.
27. Галик І. С. Товарознавчі аспекти формування й оцінювання асортименту, якості та безпечності нанотекстилю / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2016. – Вип. 17. – С. 5-10.
28. Галик І. С. Проблеми формування та оцінювання екологічної безпечності текстилю : монографія / І. С. Галик, Б. Д. Семак. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 488 с.
29. Пахолюк О. В. Товарознавчі та маркетингові аспекти формування вітчизняного ринку нанотекстилю і одягу / О. В. Пахолюк, Г. О. Пушкар, І. С. Галик, Б. Д.Семак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 6. – С. 53-57.
30. Галик І. С. Компетентнісний підхід – основа професійної підготовки товарознавців у вищих навчальних закладах / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2017. – Вип. 18. – С. 16-21.
Опубліковано
2020-07-03