ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКООКТАНОВОГО БЕНЗИНУ ТА ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА З БІОДОБАВКАМИ

  • Н. В. Мережко Київський національний торговельно-економічний університет
  • В. В. Ткачук Луцький національний технічний університет
Ключові слова: моторні палива, експлуатаційні властивості, ціна, обладнання, витрати

Анотація

В умовах значної залежності України від іноземних продуктів нафтопереробки вини- кає нагальна потреба у формуванні власного потенціалу нафтопереробної промисловості, підвищенні ефективності використання вже освоєних нафтових родовищ та освоєнні нових із використанням передових технологій видобутку нафти. Диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання, імпле- ментація України у світовий економічний простір актуалізують питання підвищення якості продукції та послуг. Не винятком є і продукція паливно-енергетичного комплексу, зокрема бензин та дизельне паливо, які виступають основою світового та національного паливно-енергетичного балансу еконо- міки та широко використовуються у всіх видах економічної діяльності. В умовах енергозалежності України, тотального фальсифікування нафтопродуктів, екологічної ситуації в нашій країні та світі покращення експлуатаційних та екологічних властивостей моторних палив, використання біодобавок за умови економічної доцільності є важливим питанням сьогодення. Виробництво бензину та дизель- ного палива з високими споживними властивостями дозволить: збільшити рівень ВВП країни; закрі- пити позиції на національному та світовому ринку нафтопродуктів; забезпечити екологічну безпеку країни; сформувати потенціал паливного комплексу країни; забезпечити соціо-еколого-економічну ефективність. У статті досліджено ефективність виробництва запропонованих бензину та дизель- ного палива з біодобавками. Метою статті є визначення ефективності впровадження у виробництво високооктанового бензину та дизельного палива з біодобавками, та оцінка економічної доцільності такого виробництва. Якісні продукти нафтопереробки дозволять зменшити екодеструктивне наван- таження на довкілля, забезпечити екологічну безпеку країни, покращити експлуатаційні характе- ристики транспортних засобів (наземних, повітряних, морських), задовольнити запити вимогливих споживачів тощо. Проведені розрахунки показують економічну доцільність та ефективність впрова- дження запропонованої виробничої лінії, рентабельність якої задля виробництва 1 т бензину з біодо- бавками складає 7,9 %, а рентабельність від продажу 1 т дизельного палива з біодобавками – 20,9 %.

Посилання

1. Голян В. Чому в Україні дорогий та неякісний бензин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mind.ua/openmind/20178202-chomu-v-ukrayini-dorogij-ta-neyakisnij-benzin.
2. Семененко І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва якісних автомобільних бензинів в Україні / Семененко І. М., Кудрявцев С. О., Заіка Н. С. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2019. – Вип. 6 (23). – С. 500-504.
3. Мохова Ю. Особливості державного управління нафтопереробною галуззю в Україні / Мохова Ю. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1016.
4. Neoureddini H. Viscosities of Vegetable Oils and Fatty Acids / H. Neoureddini, B. C. Teoh, L. Davis Clements // Journal of the American Oil Chemists’ Society. – 1992. – Vol. 69. – № 12. – Р. 189-191.
5. Семенов В. Г. Гармонізація національного стандарту на біодизельне паливо до європейського та американського стандартів / В. Г. Семенов // Проблеми хіммотології : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (15-19 травня 2006 р.). – К., 2006. – С. 119-121.
6. Бойченко С. В. Моторні палива і масла для сучасної техніки : монографія / С. В. Бойченко, С. В. Семенов, В. Г. Бурлака. – К. : НАУ, 2005. – 216 с.
7. Марченко В. Ефективність та доцільність використання біодизельного палива в Україні / В. Марченко, В. Сінько // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 36-39.
8. Ткачук В. В. Дослідження сучасних проблем виробництва альтернативних палив для бензинових двигунів в Україні / В. В. Ткачук // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 12. – С. 249-256.
9. Assessment of the quality of alternative fuels for gasoline engines / V. Tkachuk, O. Rechun, N. Merezhko, T. Bozhydarnik, T. Karavaiev // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2020. – P. 871-881.
10. Мережко Н. Експлуатаційні властивості бензинів з багатофункціональними добавками / Мережко Н., Ткачук В., Зінченко О. // Товари і ринки. – № 4. – К. : КНТЕУ, 2019. – С. 50-61.
11. Мережко Н. Покращення експлуатаційних властивостей дизельних палив добавками різних виробників / Мережко Н., Ткачук В., Романчук В. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – № 23. – С. 11-18.
12. Патент на корисну модель № 143125 України, С10L1/06, C10L1/14 Композиція для отримання високооктанового бензину для двигунів з іскровим запалюванням із використанням біодобавок / Мережко Н. В., Ткачук В. В., Топільницький П. І., Романчук В. В., Мелнік Ю. В. – Заявл. 13.02.2020; Опубл. 10.0672020. – Бюл. № 13.
13. Merezhko N., Tkachuk V., Rechun О., Zolotariova O., Romanchuk V. Influence of high-octane bioadditives on physical and chemical properties of low-octane gasoline // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2020. – P. 367-376.
14. Мережко Н. Оптимізація складу високооктанових бензинів із біодобавками / Мережко Н., Ткачук В., Комаха В. // Товари і ринки. – № 2 (34). – К. : КНТЕУ, 2020. – С. 84-97.
15. Ткачук В. В. Дослідження експлуатаційних властивостей дизельних палив з біодобавками / В. В. Ткачук // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 6.
Опубліковано
2020-07-03