ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА В ХХІ СТОЛІТТІ

  • І. С. Галик Львівський торговельно-економічний університет
  • Б. Д. Семак Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: текстильне товарознавство, екотекстиль, біотекстиль, нанотекстиль, елітний одяг, асортимент, якість, безпечність

Анотація

Завдання професійної підготовки кваліфікованих спеціалістів, поставлені перед вищою школою державною національною програмою “Освіта”, а також нагальні проблеми ВНЗ, зумовлені склад-ним періодом трансформації економіки, вимагають подальшої орієнтації процесу навчання на формування конкурентоспроможного фахівця. У статті на основі літературних джерел і результатів власних до-сліджень авторів проаналізовані досягнення розвитку текстильного товарознавства як наукової і навчаль-ної дисципліни на товарознавчо-комерційних факультетах торговельно-економічних ВНЗ і сформульовані пріоритетні напрямки розвитку цієї дисципліни на перспективу. Обґрунтована необхідність розроблення наукових засад формування асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності нових видів текстильних матеріалів і виробів, отриманих за новітніми екологічно орієнтованими технологіями. Обгрунтовано доцільність видання підручників нового покоління з текстильного товарознавства.

Посилання

1. Галик І. С. Екологічна безпека та біостійкість текстильних матеріалів : монографія / І. С. Галик, О. Б. Концевич, Б. Д. Семак. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – 232 с.
2. Галик І. С. Проблеми формування та оціню-вання екологічної безпечності текстилю : моногра-фія / І. С. Галик, Б. Д. Семак. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 488 с.
3. Галик І. С. Роль текстильного товарознавства у формуванні та оцінюванні екологічної безпечності текстильних матеріалів і виробів / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Київського національного уні-верситету технологій та дизайну. – 2013. – № 2 (70). – С. 91−98.
4. Галик І. С. Роль біостійкості текстилю у фор-муванні його екологічної безпечності / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2014. – № 1 (48). – С. 115−122.
5. Галик І. С. Проблеми формування та оціню-вання безпечності нанотекстилю і одягу / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Хмельницького національного університету. − 2016. – № 4. – С. 71−77.
6. Високотехнологічні, конкурентоспроможні і екологічно орієнтовані волокнисті матеріали та ви-роби з них : монографія / [П. А. Глубіш, В. М. Ірклей, Ю. Я. Клейнер та ін.]. – К. : Арістей, 2007. – 264 с.
7. Пелик Л. В. Наукові основи формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних матеріалів : монографія / Л. В. Пелик. – Львів : ви-давництво ЛКА, 2010. – 260 с.
8. Пахолюк О. В. Товарознавчі аспекти форму-вання асортименту та якості лляних тканин : моно-графія / О. В. Пахолюк. – Луцьк : Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2011. – 186 с.
9. Семак Б. Б. Теоретико-методологічні основи формування вітчизняного сировинного ринку еколо-гічно безпечних товарів текстильної промисловості : монографія / Б. Б. Семак. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 232 с.
10. Міщенко Г. В. Кремнійорганічні сполуки в сучасних технологіях оброблення тканин : моно-графія / Г. В. Міщенко, В. В. Назарова. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 190 с.
11. Осипенко Н. І. Теоретико-методологічні за-сади формування якості та асортименту камвольних тканин : монографія / Н. І. Осипенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 284 с.
12. Пушкар Г. О. Інтерʼєрний текстиль: товаро-знавчі аспекти формування асортименту та якості : монографія / Г. О. Пушкар. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 176 с.
13. Кричевский Г. Е. Нано-, био-, химические технологии и производство нового поколения воло-кон, текстиля и одежды / Г. Е. Кричевский. – М. : Известия, 2011. – 528 с.
14. Галик І. С. Роль нормативних документів у формуванні екологічної безпечності та гігієнічності текстилю / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Науковий вісник Полтавського університету економіки і тор-гівлі. − 2014. – № 1 (70). – С. 112−120.
15. Текстильні матеріали та одяг – сучасні проб-леми безпеки / [М. Г. Проданчук, Л. Г. Сененко, Н. Е. Дашінєвич та ін.] // Легка промисловість. − 2004. – № 4. – С. 36−37.
16. Методика викладання (розділ: “Методика викладання товарознавства непродовольчих това-рів”) : навчальний посібник / Б. Д. Семак, І. С. Полі-карпов, І. С. Галик, Н. А. Терешкевич. – Львів : ви-давництво ЛКА, 2010. – 108 с.
17. Галик І. С. Основні напрями розвитку текс-тильного товарознавства як навчальної дисципліни / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Науковий вісник Полтавсь-кого університету економіки і торгівлі. – 2014. – № 1 (70). – С. 134−191.
18. Овчарук О. О. Компетентнісний підхід в ос-віті: загальноєвропейські підходи [Електронний ре-сурс] / О. О. Овчарук // Інформаційні технології і за-сади навчання. – 2009. – № 5 (13). − Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
19. Пугачевський Г. Ф. Товарознавство непро-довольчих товарів. Частина 1. Текстильне товаро-знавство : підручник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих закладів освіти. – К. : НМЦ “Укоопосвіта”, 1999. – 596 с.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІ