ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ МЕТАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТИЛЬНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  • Л. В. Пелик Львівський торговельно-економічний університет
  • Ю. А. Пелех Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: фільтрувальні матеріали, металізація волокон, процес фільтрування, екологічна безпечність

Анотація

У статті розглянуто проблеми сучасного ринку фільтрувальних матеріалів, зокрема пи-тання їх захисту від електростатичних впливів у процесі експлуатації. В результаті дослідження запро-поновано й обґрунтовано низку механізмів, запровадження яких може позитивно вплинути на розвиток фільтрувальної галузі загалом. У роботі проаналізовано способи нейтралізації електростатичних явищ, які виникають у процесі роботи рукавних фільтрів. Виділено позитивний вплив процесу металізації воло-кон, які використовуються для виробництва фільтрувальних матеріалів. Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук шляхів екологізації та оптимізації процесів виготовлення металізованих волокон.

Посилання

1. Сіренко Г. О. Металізація вуглецевих воло-кон подвійними і потрійними мідними композиція-ми / Г. О. Сіренко, М. Б. Складанюк, Л. М. Солтис // Фізика і хімія твердого тіла. − 2015. − Т. 16. − № 1. − С. 185−192.
2. Івасенко М. В. Особливості технологічних процесів нанесення металічного покриття на текс-тильні матеріали способом іонно-плазмового вакуум-ного напилювання / М. В. Івасенко // Вісник КНУТД. – 2010. – № 3. – С. 115–120.
3. Пелик Л. В. Наукові основи формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних матеріалів / Л. В. Пелик. – Львів : вид-во ЛКА, 2010. – 260 с.
4. ООО “Ивтехномаш” – производство металли-зированных текстильных материалов [Электронный ресурс] // Complexdoc. – Режим доступа: www.sdela-nounas.complexdoc.ru.
5. Пат. 2338021 Российская Федерация, МКП 7 Н 04 В 1/38, Н 04 J13/00. Металізований матеріал “нанотекс” / В. И. Чугаева; заявитель и патентообла-датель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 200013/736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІ