КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • І. С. Галик Львівський торговельно-економічний університет
  • Б. Д. Семак Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, контекстне навчання, професійна спрямо-ваність, товарознавство, підприємництво

Анотація

Реформування системи вищої освіти України вимагає нових підходів у методиці підготовки майбутніх фахівців. У статті висвітлені сучасні підходи і можливості використання компетентнісного методу у підготовці товарознавців у ВНЗ України. Наведена коротка характеристика основних термінів і понять, які використовуються із впровадженням компетентнісного підходу під час контекстного нав-чання фахівців товарознавчого профілю у ВНЗ сфери легкої промисловості та торгівлі України. Сфор-мульовані та обґрунтовані основні (ключові) компетентності, які потрібні товарознавцям спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля, біржова діяльність” і спеціальності 182 “Технології легкої промисло-вості”.

Посилання

1. Овчарук О. В. Особливості запровадження компетентнісного підходу: досвід України та країн Європи / О. В. Овчарук // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – № 4. – С. 218−225.
2. Мороз С. Е. Використання практико-орієнто-ваних технологій підготовки майбутніх товарознав-ців-експертів у митній справі до професійної діяль-ності / С. Е. Мороз // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 40 (1). – С. 207−214.
3. Мороз С. Е. Моделювання процесу підготов-ки майбутніх товарознавців-експертів до професій-ної діяльності на ринку митних послуг / С. Е. Мороз // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. − 2013. – Вип. 4 (70). – С. 124−129.
4. Мороз С. Е. Взаємозвʼязок навчальних дис-циплін циклу професійної та практичної підготовки у процесі формування готовності майбутніх товаро-знавців-експертів у митній справі до професійної діяльності / С. Е. Мороз // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Вип. 40. – С. 163−168.
5. Креденець Н. Д. Складові професійної ком-петентності працівників легкої промисловості / Н. Д. Креденець // Інновації в управлінні асортимен-том, якістю та безпечністю товарів і послуг : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. : тези доповідей (м. Львів, 24 листопада 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 290−292.
6. Кобзар Н. В. Поняття “компетентність”, “компетенція” і “готовність до діяльності” в сучас-ній освітній парадигмі [Електронний ресурс] / Н. В. Кобзар // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Науковий вісник Донбасу. – 2010. – № 3. – Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/USRN/nvd_2010_3_5.
7. Магарик А. К. Рыночные аспекты экономичес-кой безопасности товаров комплекса “текстиль− одежда” [Электронный ресурс] / А. К. Магарик // Рынок легкой промышленности. – 2011. − № 34. – Режим доступа: http://rustm.net/catalog/ article/2071.html.
8. Текстильні матеріали та одяг – сучасні проб-леми безпеки / [М. Г. Проданчук, Л. Г. Сененко, Н. Е. Дашінєвич та ін.] // Легка промисловість. − 2004. – № 4. – С. 36−37.
9. Галик І. С. Проблеми формування та оціню-вання екологічної безпечності текстилю : моногра-фія / І. С. Галик, Б. Д. Семак. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 488 с.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІ