ВИМОГИ ДО СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВЗУТТЯ ДЛЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

  • Н. І. Попович Львівський торговельно-економічний університет
  • М. С. Беднарчук Львівський торговельно-економічний університет
  • О. В. Шумський Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: курортно-рекреаційні комплекси, взуття, споживчі властивості

Анотація

В Україні стрімкої популярності набувають курортно-рекреаційні, туристично-відпочин-кові, оздоровчо-рекреаційні та ін. комплекси, відвідувачам яких потрібні відповідні товари та послуги. На основі чинних теоретичних положень товарознавства взуття, аналізу торговельного асортименту гумо-вого і полімерного взуття в інтернет-торгівлі та найбільш популярних моделей цього взуття у відвідувачів курортно-рекреаційного комплексу “Косино” розроблено класифікацію та встановлено номенклатуру загальних вимог до споживчих властивостей нової групи полімерного і гумового взуття – для активного відпочинку (купання, плавання, серфінгу, яхтингу тощо) у гідросередовищі (у річках, озерах і ставках; в басейнах, саунах тощо).

Посилання

1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, терміно-логія, районування / О. О. Бейдик. − К. : ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 417 с.
2. Стафійчук В. І. Рекреалогія / В. І. Стафійчук. — К. : Альтер-прес, 2006. − 264 с.
3. Державна програма розвитку туризму в Ук-раїні на 2002−2010 pp. // Офіційний вісник України. — 2002. — № 18. — С. 144−154.
4. Теоретичні та прикладні аспекти рекреацій-ного природокористування в Україні : монографія / [К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко та ін.]. – Чер-нівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2010. – 250 с.
5. Аналіз ринкового асортименту взуття для відпо-чинку у гідросередовищі / Н. І. Попович, М. С. Бед-нарчук, О. В. Шумський, С. В. Товт // Вісник Львівсь-кого торговельно-економічного університету. − 2016. – Вип. 17. – С. 11−21. – (Технічні науки).
6. Попович Н. І. Актуальність розробки класифі-кації асортименту взуття для активного відпочинку і туризму / Н. І. Попович, М. С. Беднарчук // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, прак-тика, освіта : матеріали ІV Міжнародної науково-прак-тичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 бе-резня 2017 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 123−126.
7. Виробництво литих деталей та виробів з полі-мерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості : монографія / [під заг. ред. В. П. Ко-новала]. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 255 с.
8. Матеріалознавство виробів легкої промисло-вості / В. В. Рибальченко, В. П. Коновал, М. Є. Хомяк, Г. І. Шевченко. – К. : видавництво Київського націо-нального університету технологій та дизайну, 2008. – 320 с.
9. Дудла И. А. Старение и стабилизация поли-уретановых покритий : монография / И. А. Дудла. – Полтава : Колибри Принт, 1998. – 94 с.
10. Кушнір М. К. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. ІІІ. Товарознавство взуттєвих товарів / М. К. Кушнір, Н. П. Тихонова. – К. : НМЦ “Укооп-освіта”, 2001. – 226 с.
11. Дианич М. М. Ассортимент и качество одежды для детей / М. М. Дианич, Н. К. Кушнир, Б. Д. Семак. – К. : Тэхника, 1988. – 175 с.
12. Polovnikov I. I. Particularitatile biomecanice ale proiectarii incaltamintei sportive / I. I. Polovnikov, A. D. Duca-Gribincea. – Botosani : ed. AGATA, 2010. – 204 p.
13. Садловська С. І. Гумове і полімерне взуття: ретроспектива і сучасність / С. І. Садловська, М. С. Беднарчук // Товарознавство та ринок спожив-чих товарів: реалії та перспективи : зб. тез наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. − Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. − С. 107−108.
14. Садловська С. І. Сучасне дизайнерське гу-мове і полімерне взуття / С. І. Садловська, М. С. Бед-нарчук // Товарознавство і кваліметрія : матеріали Всеукраїнської студентської інтернет-конференції (27−28 березня 2013 р.). – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – С. 24−26.
15. Беднарчук М. С. Полімерне взуття − новий товар на ринку / М. С. Беднарчук, С. І. Садловська // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – Вип.13. – С. 47−52. – (Серія товарознавча).
16. Коновал В. П. Наукові основи створення і проектування колодки, вибору конструкції та асор-тименту взуття. Ч. 1. Теоретичні розробки в конст-руюванні взуття / В. П. Коновал. – К. : КНУТД, 2009. – 100 с.
17. Кушнір М. К. Методологічні основи систем-ного підходу як методу товарознавства / М. К. Куш-нір. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2002. – 28 с.
18. Інтернет-магазин спортивних товарів і ту-ристичного спорядження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portek.ua/ua/shop/category/pla-vanie-i-daiving/obuv-dlia-basseinov-pliazhei-serfinga.
19. Термальні води Косино [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: www.kosino.com.ua.
20. Універсальний довідник взуттєвика / [В. П. Ко-новал, С. С. Гаркавенко, Л. Т. Свістунова та ін.]. – К. : Лібра, 2010. – 720 с.
21. Беднарчук М. С. Товарознавчі аспекти фор-мування національного ринку взуття : монографія / М. С. Беднарчук. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 476 с.
22. Технології майбутнього – ShUVee Shoe Deo-dorizer [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://shuvee.com/how-shuvee-works. 23. Біомеханіка спорту / [за заг. ред. А. М. Лапу-тіна]. – К. : Олимпийская литература, 2001. – 319 с.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІ