ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ ВЗУТТЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ І ТУРИЗМУ

  • Н. І. Попович Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: взуття, асортимент, туризм, активний відпочинок, рекреація, товарознавство, класифікація

Анотація

Обґрунтовано актуальність товарознавчих досліджень одягу, взуття та спорядження для активного відпочинку і туризму на сучасному етапі вітчизняного соціально-економічного розвитку та розвитку країн світу. Розглянуто проблеми класифікацій непродовольчих товарів, зокрема товарів легкої промисловості, а саме взуття для активного відпочинку і туризму. Доведено необхідність вирішення означених проблем з метою забезпечення формування відповідного конкурентоспроможного асортименту досліджуваних товарів. На основі аналізу чинних систем класифікації взуття для активного відпочинку і туризму обґрунтовано доцільність розробки наукових принципів і створення класифікації сучасного асортименту цього взуття у системі “активний відпочинок (туризм) – споживач – взуття”.

Посилання

1. Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm.
2. Туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/aleshugina.htm.
3. Международный туризм в 2015 году вырос на 4,4 % [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.planetofhotels.com/blog/pokazateli-mezh-dunarodnogo-turizma-2015.
4. Регіональний ринок туристичної сфери Украї-ни в сучасних умовах соціалізації економіки [Елект-ронний ресурс]. − Режим доступу: http://elartu.tntu. edu.ua/bitstream/123456789/7090/2/ConfTur_2015_Yavorska_O_G-Regional_market_of_tourist_244-247.pdf.
5. Кушнір М. К. Методологічні основи систем-ного підходу як методу товарознавства / М. К. Куш-нір. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2002. – 28 с.
6. Попович Н. І. Новий напрям розвитку асорти-менту спортивного взуття / Н. І. Попович, М. С. Бед-нарчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : видавництво ЛКА, 2011. – Вип. 12. – С. 78–82. – (Серія товарознавча).
7. Половніков І. І. Теоретичні та експеримен-тальні дослідження споживних властивостей спор-тивного взуття для скейтбордингу : монографія / І. І. Половніков, Н. І. Попович, М. С. Беднарчук / Львів : видавництво ЛКА, 2011. – 404 с.
8. Закон України “Про туризм”: від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР.
9. Семак Б. Д. Проблеми формування та оціню-вання екологічної безпечності текстилю : моно-графія / Б. Д. Семак, І. С. Галик. – Львів : видав-ництво ЛКА, 2014. – 488с.
10. Беднарчук М. С. Наукові основи формування асортименту і якості взуття спеціального призначення : монографія / М. С. Беднарчук. − Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 528 с.
11. Половников І. І. Дослідницькі технології у виробництві спеціального взуття : монографія / І. І. Половников, В. І. Андрущак, М. С. Беднарчук. – Львів : видавництво Львівської комерційної акаде-мії, 2014. – 368 с.
12. Половніков І. І. Теоретичні та експерименталь-ні дослідження спортивного взуття для скейтбордингу : монографія / І. І. Половніков, Н. І. Попович, М. С. Бед-нарчук. – Львів : видавництво ЛКА, 2012. – 404 с.
13. Кушнір М. К. Кафедрі товарознавства непро-довольчих товарів – 55 років / М. К. Кушнір // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : видав-ництво Львівської комерційної академії, 2002. – Вип. 5. – С. 205−214. − (Серія товарознавча).
14. Половников И. И. Биомеханические особен-ности проектирования спортивной обуви / И. И. По-ловников. – К. : Знання, 2000. – С. 144.
15. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація ту-ристично-готельного підприємництва [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло. − Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo34.htm.
16. Підходи до класифікації видів та форм туризму [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/30.pdf.
17. Взуття. Терміни та визначення : ДСТУ 2157-93. – Чинний від 1994-01-01. – К. : Держспоживстандарт України, 1994. – 69 с. – (Державний стандарт України).
18. Кушнір М. К. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. III. Товарознавство взуттєвих товарів / М. К. Кушнір, Н. П. Тихонова. – К. : НМЦ “Укооп-освіта”, 2001. – 266 с.
19. Обувь спортивная. Классификация : ГОСТ 25189-82. – Действующий с 1982-29-03. – М. : Изда-тельство стандартов, 1982. – 4 с.
20. Про затвердження Реєстру визнаних видів спорту в Україні: наказ Міністерства молоді та спор-ту України від 11.03.2015 р. № 639.
21. Універсальний довідник взуттєвика [Текст] / [В. П. Коновал, С. С. Гаркавенко, Л. Т. Свістунова та ін.]. – К. : Лібра, 2010. – 720 с.
22. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”: редакція від 01.01.2016 р., підстава 928-19.
23. Закон України “Про захист прав спожива-чів”: від 12.05.1991 р. № 1023-XII (із наступними змінами та доповненнями).
24. Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надхо-дить для продажу: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 632.
25. Туристическая обувь [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://terraincognita.ua/catalog/obuv/.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІ