ФОРМУВАННЯ КОЛОРИСТИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТКАНИН ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Д. І. Сапожник Львівський торговельно-економічний університет
  • О. М. Карпюк Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: тканина, колористика, дешифрування, камуфляж, маскування

Анотація

В статті розглянуті та проаналізовані особливості колористичного оформлення тканин відомчого призначення як важливого чинника формування споживчих властивостей цієї групи текстильних матеріалів. Досліджено принципи створення маскувальних малюнків; охарактеризовані підходи до каму-флювання об’єктів. Виявлено, що створити ідеальний універсальний камуфляж неможливо, тому військові віддають перевагу спеціалізованим камуфляжам. Сформульований висновок про обов’язковість врахування впливу чинників фізичного зношування в реальних умовах експлуатації як самого текстильного субстрату, так і нанесених на нього барвників, а також можливості втрати ними маскувальних властивостей і дешифрування під час використання сучасних засобів оптичного та електронного спостереження.

Посилання

1. Маскування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://murmolka.com/post/ 65148/Entsiklope-diya-po-bezopasnosti-SHok-Gaz-Orujie-Vyiderjki.
2. Камуфляж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://patriotshop.com.ua.
3. ТУ У 13.2-00034022-024:2015. Тканини ба-вовняні та змішані для виготовлення верху форме-ного та спеціального одягу. Загальні технічні умови [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/other/TO_tkanuna_watermark.pdf.
4. Челмодеева Т. А. Система подбора и генера-ции камуфлированных тканей для проектирования форменной одежды [Электронный ресурс] / Т. А. Чел-модеева, А. А. Герун. – Режим доступа: http://www.nti-mgudt.ru/attachments/528_сборни%20студенческий%202013.pdf.
5. Камуфляж “ЖАБА” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// patriotshop.com.ua/index.php? route=information/news&news_id=293.
6. Пугачевский Г. Ф. Трехцветное крашение и его влияние на изнашивание тканей / Г. Ф. Пуга-чевский, Д. И. Сапожник // Тез. докл. XII Всес. конф. по текстильному материаловедению. Т. 3. – К. : КТИЛП, 1988. – С. 80−81.
7. Сапожник Д. И. Особенности изнашивания тканей с многоцветной окраской и разработка мето-да оценки светоустойчивости текстильних материа-лов (на примере одежных тканей ведомственного назначения) : автореф. дис.: специальность 05.19.08 “Товароведение промышленных товаров и сырья легкой промышленности”. – М. : Типография ЦУМКа Центросоюза, 1989. – 22 с.
8. Сапожник Д. И. Оценка качества тканей с многоцветным рисунком / Д. И. Сапожник, Г. Ф. Пу-гачевский // Материалы международной научной конференции “Новое в технике и технологи текс-тильной промышленности”. – Витебск : Типография Витебского технологического іинститута легкой промышленности, 1994. – С. 101−103.
9. Шаблон Универсальный Камуфляж (ОГП) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://trans-late.google.com/translate?sl=auto&hl=ru&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Camouflage_Pattern#cite_note-1.
10. Банчило И. Н. Состояние и перспективы развития техники ночного видения / И. Н. Банчило, О. К. Ушаков // Сб. научн. трудов аспирантов и мо-лодых учених Сибирской государственной геоде-зической академии. – Новосибирск : СГГА, 2005. − Вып. 2. − С. 84−91.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІ