ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ

  • Н. А. Терешкевич Львівський торговельно-економічний університет
  • Я. Є. Ціко Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: текстильні матеріали, асортимент, властивості, вимоги, спецодяг, формений одяг

Анотація

У статті розглянуто проблеми формування асортименту та властивостей одягу спеціаль-ного призначення. Особлива увага приділена вивченню, аналізу та обґрунтуванню вимог до функціональних, ергономічних, естетичних властивостей, показників безпеки та надійності текстильних матеріалів для форменого одягу. Обґрунтовано вибір текстильних матеріалів для спецодягу, які відповідають загальним і специфічним вимогам, що є важливим чинником формування безпечності одягу. Тому подальші дослід-ження повинні бути спрямовані на вивчення та узагальнення структури вимог до текстильних матеріалів спеціального призначення з метою формування раціонального асортименту одягових виробів спеціального призначення із заданими властивостями.

Посилання

1. Терешкевич Н. А. Одяг спеціального призна-чення: формування асортименту та екологічної безпечності / Н. А. Терешкевич, Л. Г. Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 5. – 228 с. – С. 70−73. – (Технічні науки).
2. Семак Б. Б. Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю [Електронний ресурс] / Б. Б. Семак // Актуальні проблеми еконо-міки. – 2015. – № 4 (166). – С. 155−158. – Режим дос-тупу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiir-bis_ 64.exe?...2...2015_4...
3. Галик І. С. Використання нанотехнологій у формуванні асортименту та якості текстилю / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Хмельницького націо-нального університету. – 2013. – № 4. – С. 109−112.
4. Дейнека І. Г. Методичні основи для дослід-ження захисних властивостей матеріалів агресивни-ми реагентами [Електронний ресурс] / І. Г. Дейнека, А. А. Мичко // Вісник Мукачівського технологічно-го університету. – 2008. – № 5. – С. 39−44. – Режим доступу: http://www.msu.edu.ua/wp-content/uploads/ visn/n5.pdf.
5. Розробка вимог до проектування асортименту спецодягу технологічних конструкцій / О. В. Колос-ніченко, Н. В. Остапенко, К. Л. Пашкевіч, І. О. При-ходько-Кононенко // Вісник КНУТД. – 2014. – № 5 (79). – С. 231−237.
6. Терешкевич Н. А. Спеціальний одяг: роль нормативної документації у формуванні його асор-тименту / Н. А. Терешкевич // Вісник Львівської ко-мерційної академії. – 2009. – Вип. 10. – С. 92−94. – (Серія товарознавча).
7. Осипенко Н. І. Застосування нового антисеп-тичного засобу на основі нанокластерного срібла та біополімерів морських водоростей для обробки текстильних матеріалів / Н. І. Осипенко, В. І. Рябуш-ко, С. Л. Захарова // Товарознавство та інновації. – 2012. – Вип. 4. – С. 297−302.
8. Кричевский Г. Е. NBIC-технологии в произ-водстве текстиля и одежды [Электронный ресурс] / Г. Е. Кричевский. – Режим доступа: http://www.rus-nor.org/pubs/reviews/10569.htm.
9. Галик І. С. Використання NBIC-технологій для виробництва захисного текстилю та одягу / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Львівської комер-ційної академії. – 2015. – Вип. 15. – 126 с. – С. 11−17. − (Серія товарознавча).
10. Кричевский Г. Е. Как начинали и продол-жали работать в сфере производства медицинского текстиля [Электронный ресурс] / Г. Е. Кричевский, Н. Д. Олтаржевская. – Режим доступа: http://www.cole-tex.ru.
11. Галик І. С. Використання нанотехнологій для виробництва медичного текстилю / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник КНУТД. – 2014. – № 3. – С. 176−182.
12. Спеціальний одяг. Які вимоги ставлять до спецодягу? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pidruchniki.com/1498072738988/bzhd/spetsialniy_odya.
13. Особливості тканин для виробництва спец-одягу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ticapac.pp.ua.
14. Камуфльована тканина. Тканина для спец-одягу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spectextile.ub.ua.
15. Тканини для спецодягу [Електронний ре-сурс]. – Pежим доступу: http://grand-textile.ub.ua.
16. ТУ У 13.2-00034022-024:2015 “Тканини ба-вовняні та змішані для виготовлення верху фор-меного та спеціального одягу” [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/con-tent/other/TO_tkanuna.pdf.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІ