ТОВАРОЗНАВЧА КЛАСИФІКАЦІЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ

  • Н. В. Луців Львівський інститут економіки і туризму
  • М. С. Тис Львівський інститут економіки і туризму
Ключові слова: класифікація, керамічна плитка, ознаки класифікації, асортимент, черепок, глазур

Анотація

У статті здійснено критичний аналіз чинних класифікацій керамічної плитки і встановлено їх основні недоліки, зокрема відсутність товарознавчої класифікації, неврахування вагомих споживних властивостей тощо. Встановлено, що розвиток виробництва керамічної плитки в Україні має стрімкий темп, і водночас постійно зростають вимоги споживачів до властивостей і до колористичного оформ-лення та дизайну, що сприяє розширенню асортименту керамічної плитки вітчизняного виробництва. Запропоновано товарознавчу навчальну систему класифікації керамічної плитки, яка також може бути використана для аналізу та вдосконалення асортименту на виробництві і в торгівлі.

Посилання

1. Керамічна плитка та безпека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mako.ru/ua/in-dex.php?show_aux_page=76.
2. Пушкарьова К. К. Будівельна кераміка [Електронний ресурс] / К. К. Пушкарьова // Кераміка України. – 2009. − С. 150−154. − Режим доступу: http://www.logos.biz.ua/proj/keram/pdf/150155.pdf.
3. Кривенко П. В. Будівельні матеріали / П. В. Кривенко. – Донецьк : Вища школа, 1993. – 178 с.
4. Луців Н. В. Вплив технології виготовлення на формування асортименту керамічної плитки / Н. В. Луців // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 24 листо-пада 2016 р.) : тези доповідей / [відп. ред. П. О. Ку-цик]. – Львів : Растр-7, 2016. − С. 105−108.
5. Горбунов Г. И. Керамическая плитка. Техноло-гия производства и новые предложения / Г. И. Гор-бунов, Д. Ф. Звездин // Российский химический жур-нал. – Москва, 2003. – Т. XLVII. − № 4. – С. 55–60. 6. Dondi M. Clays and bodies for ceramic tiles. Reappraisal and technological classification / M. Dondi, M. Raimondo, C. Zanelli // Applied Clay Science. – 2014. – № 96. – Р. 91−109.
7. Плитки керамічні. Технічні умови [Текст] : ДСТУ Б В.2.7-282:2011. − Чинний від 01.10.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 56 с. – (Національний стандарт України).
8. Ceramic tiles. Definitions, classification, charac-teristics and marking : ISO 13006. − First edition 2012-03-01. – Switzerland : International Organization for Standardization, 2012. – 52 р. – (Іnternational standard).
9. Технологія виготовлення плиток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://plitochnik.kiev.ua.
10. Анализ рынка керамической плитки в Ук-раине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ar-group.kiev.ua/novosti/18-analiz-rynka-kerami-cheskoy-plitki-v-ukraine-2014/#sthash.4205l89J.dpuf.
11. Луців Н. В. Товарознавче експертне дослід-ження керамічної плитки / Н. В. Луців, Д. Я. Дан-чевський // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали IІI Міжнародної нау-ково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 16−18 березня 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 350−353.
12. Гивлюд М. М. Фактори формування асорти-менту та рівня якості керамічних виробів / М. М. Гив-люд, І. Л. Дублянська // Вісник НУ “Львівська полі-техніка”. – Львів, 2005. − № 536. – С. 244–247.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІ