ВПЛИВ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАБІЙНИХ ТВАРИН НА ЇХ СТАН І ЯКІСТЬ М’ЯСА

  • І. М. Ощипок Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: тварини, транспортування, стрес, м’ясо, якість, умови

Анотація

В статті розглянуто весь технологічний процес транспортування худоби від виробника до забою, охарактеризовано найбільш небезпечні чинники, які сприяють отриманню стресу тваринами, і запропоновані заходи щодо їх усунення. Вивчено особливості підготовки тварин на фермі, вантажно-роз-вантажувальні пристосування, конструктивні характеристики транспортного засобу, вентиляційні сис-теми і розвантаження. Проаналізовані поведінка худоби під час руху транспортного засобу, вплив відстані та тривалості транспортування, пошкодження туш, втрату живої маси і якість м’яса. Виявлено, що транспорт і транспортування є найбільш суперечливим фактором, що значно впливає на стан тварин і виникнення в них стресу перед забоєм.

Посилання

1. Береза И. Г. Сокращение потерь и повышение качества мяса сельскохозяйственных животных / И. Г. Береза. − К. : Урожай, 1991. – 272 с.
2. Болотников И. А. Стресс и иммунитет у птиц / И. А. Болотников, В. С. Михкиева, Е. К. Олейник. – Л. : Наука, 1983. – 118 с.
3. Голиков А. Н. Адаптация сельскохозяйствен-ных животных / А. Н. Голиков. − М. : Агропро-миздат, 1985. – 216 с
4. Миронов М. И. Совершенствование методов транспортировки животных с целью максимального сохранения количества и качества продукции / М. И. Миронов, З. С. Гордунова. – Харьков : Прапор, 1998. –94 с.
5. Никитченко И. Н. Адаптация, стрессы и про-дуктивность сельскохозяйственных животных / И. Н. Никитченко. – Минск : Ураджай, 1988. – 200 с.
6. Ощипок І. М. Вплив стрес-фактору транспор-тування на худобу з урахуванням стану доріг та швидкості руху скотовоза / І. М. Ощипок // Науко-вий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2016. − Т. 18. − № 1 (65). − С. 96−101.
7. Плященко С. И. Стрессы у сельскохозяйст-венных животных / С. И. Плященко, В. Т. Сидоров. – М. : Агропромиздат, 1987. – 192 с.
8. Сапов И. А. Теоретические основы адаптации / И. А. Сапов, В. С. Новиков // Физиологический жур-нал СССР им. И. М. Сеченова. – 1986. – № 1. – С. 78–82.
9. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – Рига : Виеда, 1992. – 109 с.
10. Биологическая функція стресса, врождённый иммунитет, реакція воспаления и артериальная ги-пертония / [В. Н. Титов, Д. А. Устинов, С. И. Пля-щенко и др.] // Клиническая лабораторная диагнос-тика. – 2008. – № 12. – С. 3–16.
11. Устинов Д. А. Стресс-факторы в промыш-ленном животноводстве / Д. А. Устинов. – М. : Россельхозиздат, 1976. – 165 с.
12. Effect of Transport on Meat Quality and Animal Welfare of Cattle, Pigs, Sheep, Horses, Deer and Poultry / Gary C. Smith, Temple Grandin, Ted H. Friend, Don Lay Jr., Janice C. Swanson. – 2004.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ