ПРАКТИКА НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ

  • І. В. Ємченко Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: захист прав споживачів, тестування якості та безпечності, харчовий продукт, нехарчова продукція, система сповіщання, європейський досвід

Анотація

У статті розглянуто поняття тестування якості та безпечності товарів, концепцію роз-витку державної політики захисту споживачів, що впроваджується в Україні. Висвітлена роль неурядових організацій з незалежних тестувань, значення досвіду європейської системи сповіщання країнами-інфор-маторами про небезпечні товари, що з’являються на ринку. Визначено важливість впровадження та дотримання європейських засад щодо розвитку в Україні незалежного тестування якості та безпечності товарів для споживачів. Показані напрями формування європейської моделі захисту прав споживачів.

Посилання

1. Про стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
2. Притульська Н. В. Система захисту прав спожи-вачів в Україні: проблеми реформування / Н. В. При-тульська // Товари і ринки: КНТЕУ. – 2015. – № 1. – С. 5−16.
3. Омельченко Н. В. Діяльність науково-дослідно-го центру “Незалежна експертиза” на ринку експерт-них послуг / Н. В. Омельченко, Л. В. Поліщук // Акту-альні проблеми теорії і практики експертизи товарів : тези доповіді. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 58−60.
4. Белинська С. Концептуальні засади гарантій безпечності харчових продуктів / С. Белинська, Н. Орлова, Ю. Мотузка // Товари і ринки : КНТЕУ. − 2011. − № 4. – С. 176−182.
5. Бородачова Н. І. Європейський контекст розвитку системи захисту прав споживачів / Н. І. Бородачова // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 1. – С. 56−60.
6. Закон України “Про захист прав споживачів”: від 12 травня 1991 р. № 1023-XII [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://http://zakon2.ra-da.gov.ua/laws/show/1023-12.
7. Закон України “Про основні принципи та ви-моги до безпечності та якості харчових продуктів”: від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/771/97-%D0%B2%D1%80.
8. Ємченко І. В. Безпечність цифрових техноло-гій для споживачів / І. В. Ємченко // Актуальні проб-леми теорії і практики експертизи товарів : тези допо-віді IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – C. 334−335.
9. Ємченко І. В. Тестування товарів як механізм їх безпечності / І. В. Ємченко // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроін-теграції : тези доповіді наукової конференції профе-сорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економіч-ного університету, 2017. – С. 71−73.
10. Ємченко І. В. Безпечність продукції для спо-живачів – курс на євроінтеграцію / І. В. Ємченко // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповіді III Міжна-родної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука. – Львів : вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2017. – С. 65.
11. Безрукий В. Сравнительное тестирование то-варов и услуг для потребителей [Электронный ре-сурс] / В. Безрукий. – Режим доступа: http://www. consumerinfo.org.ua.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТИЗИ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ