СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ М’ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  • М. Н. Коваль Львівський торговельно-економічний університет
  • Д. І. Сапожник Львівський торговельно-економічний університет
  • Л. Г. Ніколайчук Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: м’якість, текстильний матеріал, трикотажне полотно, тактильні відчуття, інстру-мен-тальний метод

Анотація

В статті розглянуті та проаналізовані питання сучасних підходів до оцінювання м’якості текстильних матеріалів. Визначено, що основним чинником споживацької переваги часто є саме сенсорне сприйняття матеріалу. Досліджено сучасні підходи до застосування інструментальних методів оціню-вання параметра м’якості текстильних матеріалів як важливого чинника формування споживчих власти-востей цієї групи товарів. Запропоновано, практично досліджено й апробовано метод та прилад. Cфор-мульований висновок про можливість вимірювання м’якості текстильних матеріалів через роботу опору зразка стисканню із зусиллям в межах середнього діапазону значень чутливості людини до подразнення тиском шкіри на кінчиках пальців руки.

Посилання

1. Защепкіна Н. М. Ультразвуковий пристрій для технологічного контролю якості текстильних матеріалів / Н. М. Защепкіна, В. Г. Здоренко // Віс-ник Київського національного університету техно-логій та дизайну. – 2007. – № 5. – С. 40.
2. Мередит Р. Физические методы исследования текстильних материалов / Р. Мередит, Дж. В. С. Хирл. – М. : Гизлегпром, 1963. – 388 с.
3. Laney T. J. Modelling Hysteresis in the Bending of Fabrics [Electronic resource] / T. J. Laney. – Wa-terloo, Ontario, Canada, 2002. – 122 р. – Accessed mode: http://ru.scribd.com/doc/23115833/12/Kawabata-Evaluation-System.
4. Mackenzie J. К. The elastic Constants of Solid Containing Spherical Holes / J. K. Mackenzie // Proc. Phys. Soc. (B). – 1950. – Vol. 63. – № 1. – P. 2−11.
5. Сигма микрон. Приборы контроля качества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. sigma-micron.ru/production.p html?brand=6&id=29.
6. Азгальдов Г. Г. Общие сведения о методологи квалиметрии / Г. Г. Азгальдов // Стандарты и ка-чество. – 1994. – № 11. – С. 24−27.
7. Lab Master® Ball Burst Tester. The TMI Group of Companies [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.atomikateknik.com/ pdf/lab%20master%20ball%20burst%20tester.pdf.
8. ISO 17235:2011 (IULTCS/IUP 36). Leather. Physical and mechanical tests. Determination of soft-ness (Кожа. Физические и механические испытания. Определение мягкости) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iso.org/iso/ru/home/store/ catalogue_tc/catalogue_detail.htm?Csnumber =53734.
9. Методи інтерпретації в’язкопружних власти-востей полімерних, шкіряних та текстильних мате-ріалів / С. А. Демішонкова, В. В. Кострицький, Л. Ф. Артеменко, М. Є. Скиба // Вісник КНУТД. – 2008. – № 4. − Т. 1. – С. 5−18.
10. Дерр В. Я. Теория функцій действительной переменной. Лекции и упражнения / В. Я. Дерр. – М. : Высшая школа, 2008. – 384 с.
11. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и інтегрального исчисления. Т. 2 // Г. М. Фихтен-гольц. – М. : Книга по требованию, 2012. – 388 с.
12. Попов Е. П. Теория и расчет гибких упругих стержней / Е. П. Попов. – М. : Наука, 1986. – 296 с.
13. Пат. 12052 Україна, МПК G 01 N 33/36. Пристрій для вимірювання жорсткості матеріалів / О. С. Лебідь, А. Т. Арабулі, М. П. Березненко, С. М. Бе-резненко, А. А. Гришко, В. В. Бєлєнікін; Київський національний університет технологій та дизайну. – № U200507438; заявл. 26.07.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. – 6 с.
14. Пат. 10891 Україна, МПК G 01 N 33/36. Пристрій для визначення ортотропних властивостей матеріалів / М. Э. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Філіпченко, Г. С. Головко; Хмельницький державний університет. – № 20040806450; заявл. 02.08.2004; опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12. – 2 с.
15. Пат. 28841 Україна, МПК (2006) G 01 L 1/00. Спосіб вимірювання деформації текстильних матеріалів одягу / Ю. Б. Михайловський, В. В. Мица, Е. О. Золотенко, О. П. Стрижова; Хмельницький на-ціональний університет. – № U200708755; заявл. 30.07.2007; опубл. 25.12.2007. – 4 с.
16. Пат. 2422822 Российская Федерация, МПК G 01 N 33/36 (2006.01). Способ определения релакса-ционных свойств материалов при изгибе / В. В. Замыш-ляева, Н. А. Смирнова, В. В. Лапшин, Д. А. Козловс-кий, Е. Е. Хохлова; Костромской государственный технологический университет. – № 2009127130/15; заявл. 14.07.2009; опубл. 27.06.2011, Бюл. № 2. – 8 с.
17. Shnidler W. D. Chemical finishing of textile / W. D. Shnidler, P. J. Hauser // Woodhead publishing in textiles. – 2004. – P. 38−39.
18. Озимок Г. В. Про можливості інструмен-тального оцінювання м’якості текстильних матеріа-лів / Г. В. Озимок, А. П. Закусілов, М. Н. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. − 2008. – № 18.8. – С. 147−150.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТИЗИ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ