РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

PDF

Ключові слова

туризм
туристична фірма
управління
конкуренція
конкурентне середовище

Як цитувати

Білецька, Н. В., Транченко, Л. В., Яворська, В. В., Транченко, О. М., & Мазур, Г. О. (2020). РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ. Підприємництво і торгівля, (26), 10-17. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-02

Анотація

Сьогодні в умовах глобальних перебудов і переорієнтації галузей економіки важливим є зростання потреб і мотивів людей до туристичної діяльності. Туризм як галузь економіки поступово займає лідерські позиції в багатьох країнах світу, а також у перспективі і в Україні. Отже, маємо значний нереалізований людський, природно-ресурсний, історико-культурний, туристично-рекреаційний та науково-технічний потенціал, вдале географічне розміщення, сприятливий клімат. Також особливості ситуації в країні, економічна та політична нестабільність, умови військового конфлікту підштовхують до подальшої розбудови нашої держави, яка обов’язково повинна включати створення умов для розвитку туристичної галузі. При цьому формування високорозвинутої індустрії туризму та її інтеграція у світовий ринок туристичних послуг пов’язані з необхідністю вирішення гострих соціально-економічних проблем і залучення міжнародного досвіду. У статті розкрито, що феноменом ХХІ ст. визначають сьогодні індустрію гостинності, що стала одним із провідних напрямів соціально-економічної діяльності. Доведено, що це бізнес ХХІ ст., який сприяє створенню нових робочих місць, пошуку методів підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому рівні, популяризації країни на міжнародному ринку послуг та, як наслідок, підвищенню рівня національної економіки. Проте впродовж останніх років індустрія гостинності в Україні перебуває у стані стагнації, тому визначення факторів впливу на розвиток індустрії є актуальним, адже за допомогою отриманих знань можна запобігти деградації однієї з найперспективніших галузей міжнародного бізнесу. У статті розглянуто вплив чинників на розвиток індустрії гостинності, економічні дослідження потенційних можливостей цієї галузі в межах загальної стратегії соціально-економічного розвитку світу загалом та України зокрема.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-02
PDF

Посилання

Барановський М. Туризм як форма активізації розвитку сільських депресивних територій. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. 2008. Вип. 24. С. 13–21.

Божко Л. Д. Інтернет як засіб соціальних комунікацій у туризмі. Вісник Харківської державної академії культури. 2011. Вип. 32. С. 245–254. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_32_30.

Грабар М. В., Бігорі В. А. Системний підхід в управлінні розвитком сферою туризму та рекреації. Економічний простір. 2013. № 72. С. 35–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_72_6.

Гривківська О. В. Оцінка існуючих підходів до бізнес-планування господарської діяльності туристичних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2012. №9 (трав.). С. 47–49.

Гринько Т. В. Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери. Економіка. Фінанси. Право. 2013. №5. С. 13–15.

Давидова О. Особливості інноваційних процесів у сфері туристичних послуг. Проблеми науки. 2011. № 5. С. 16–21.

Матвієнко А. Державна політика у сфері туризму: документальне забезпечення. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2011. Вип. 31. С. 312–323. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_28.

Нездоймінов С.Г. Туризм як фактор регіонального розвитку. Методологічний аспект та практичний досвід : монографія. Одеса : Астропринт, 2009. 304 c.

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / [2-ге вид., випр. та доповн.]. Київ : КНТЕУ, 2009. 463 с.

Абрамов В. В., Андренко І. Б., Александрова С. А., Влащенко Н. М., Колесников О. М. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку : монографія / [ред.: І.М. Писаревський]; МОНМС України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНАМГ, 2012. 208 c.

Александров В. В., Вишневська О. О., Волкова І. І. та ін. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку : монографія / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. 268 c.

Baranovs'kyj M. (2008), Turyzm iak forma aktyvizatsii rozvytku sil's'kykh depresyvnykh terytorij, Visn. L'viv. un-tu. Ser. Mizhnar. Vidnosyny, vyp. 24, s. 13–21.

Bozhko, L. D. (2011), Internet iak zasib sotsial'nykh komunikatsij u turyzmi, Visnyk Kharkivs'koi derzhavnoi akademii kul'tury, vyp. 32, s. 245–254, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_32_30.

Hrabar, M. V. and Bihori, V. A. (2013), Systemnyj pidkhid v upravlinni rozvytkom sferoiu turyzmu ta rekreatsii, Ekonomichnyj prostir, № 72, s. 35–45, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_72_6.

Hryvkivs'ka, O. V. (2012), Otsinka isnuiuchykh pidkhodiv do biznes-planuvannia hospodars'koi diial'nosti turystychnykh pidpryiemstv [Tekst], Investytsii: praktyka ta dosvid, №9 (trav.), s. 47–49.

Hryn'ko, T. V. (2013), Udoskonalennia upravlinnia pidpryiemstvamy turystychnoi sfery [Tekst], Ekonomika. Finansy. Pravo, №5, s. 13–15.

Davydova O. (2011), Osoblyvosti innovatsijnykh protsesiv u sferi turystychnykh posluh [Tekst], Problemy nauky, № 5, s. 16–21.

Matviienko A. (2011), Derzhavna polityka u sferi turyzmu: dokumental'ne zabezpechennia, Naukovi pratsi Natsional'noi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernads'koho, vyp. 31, s. 312–323, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_28.

Nezdojminov, S. H. (2009), Turyzm iak faktor rehional'noho rozvytku. Metodolohichnyj aspekt ta praktychnyj dosvid : monohrafiia, Astroprynt, Odesa, 304 s.

Tkachenko, T.I. (2009), Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu : monohrafiia, 2 nd. ed., KNTEU, K., 463 s.

Abramov, V. V. Andrenko, I. B. Aleksandrova, S. A. Vlaschenko, N. M. and Kolesnykov, O. M. (2012), Turyzm i misto: analiz problem, tendentsij ta modeliuvannia rozvytku: monohrafiia; red.: I. M. Pysarevs'kyj; MONMS Ukrainy, Khark. nats. akad. mis'k. hosp-va, KhNAMH, Kharkiv, 208 s.

Turyzm v systemi priorytetiv rehional'noho rozvytku : monohrafiia, V. V. Aleksandrov, O. O. Vyshnevs'ka, I. I. Volkova ta in. (2010), Khark. nats. un-t im. V. N. Karazina, KhNU im. V. N. Karazina, Kharkiv, 268 s.