ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

PDF

Ключові слова

технологічна конкурентоспроможність економіки
інтелектуальна власність
трансфер технологій
державне регулювання

Як цитувати

Зайченко, В. В. (2020). ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. Підприємництво і торгівля, (26), 31-36. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-05

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні дієвих сучасних інструментів реалізації державної політики, спрямованої на стимулювання активізації трансферу технологій та забезпечення розвитку ринку інтелектуальної власності в Україні. Ідентифіковані сучасні виклики функціонування та подальшого розвитку ринку прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, пов’язані з відсутністю системи делегування повноважень і забезпечення координації діяльності відповідних установ, низьким рівнем комерціалізації досліджень науково-дослідних установ, відсутністю наукових кластерів і R&D-центрів, недовиконанням приватним сектором України завдання з його виступом провідним постачальником технологій і джерелом попиту на об’єкти інтелектуальної власності, неефективною діяльністю посередників трансферу технологій у сфері комерціалізації, поглинанням інновацій і поширенням інформації про високі технології, наявністю суперечливих регулюючих норм права на інтелектуальну власність та трансфер технологій, які містяться у нормативно-правових актах, створюють неоднозначні та невизначені умови для діяльності мостових організацій, наукових установ, новаторів і користувачів інтелектуальної власності. Визначено концептуальну конфігурацію моделі ринку інтелектуальної власності в Україні. Обґрунтовано інституційні, нормативні та фінансові інструменти активізації трансферу технологій і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-05
PDF

Посилання

Давимука С., Федулова Л. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. 528 с.

Васильців Т., Шехлович А., Васильців В. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс. 2017. № 4. С. 128–136.

Козловський І. Технологічна конкурентоспроможність і її значення для економіки України. Ефективна економіка. URL: http://scholar.google.com.ua/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua.

Лісовська Л., Лущак Н. Аналіз шляхів підвищення технологічної конкурентоспроможності України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 683. С. 364–370.

Матюшенко І. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 108–120.

Мунтіян В. Конкурентоспроможність національної економіки як головний критерій економічної безпеки. Механізм регулювання економіки. 2009. № 2. С. 158–174.

Наукова та інноваційна діяльність України, 2017 рік : статистичний збірник. Київ : ДССУ, 2018. 176 с.

Покришка Д. Структурні чинники забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Стратегічні пріоритети. 2006. № 1. С. 102–110.

Полунєєв Ю. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та визначення стратегічних орієнтирів. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 2. С. 29–41.

Орлик І., Васильців Т., Рудик С. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 102–109.

Davymuka, S. and Fedulova, L. (2017), Kreatyvnyj sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy : monohrafiia, DU “Instytut rehional’nykh doslidzhen’ imeni M.I. Dolishn’oho NAN Ukrainyˮ, L’viv, 528 s.

Vasyl’tsiv, T., Shekhlovych, A. and Vasyl’tsiv, V. (2017), Finansovo-ekonomichni instrumenty stymuliuvannia rozvytku IT-sfery Ukrainy, Ekonomichnyj dyskurs, № 4, s. 128–136.

Kozlovs’kyj, I. Tekhnolohichna konkurentospromozhnist’ i ii znachennia dlia ekonomiky Ukrainy, Efektyvna ekonomika, available at: http://scholar.google.com.ua/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua.

Lisovs’ka, L. and Luschak, N. (2010), Analiz shliakhiv pidvyschennia tekhnolohichnoi konkurentospromozhnosti Ukrainy. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnikaˮ, № 683, s. 364–370.

Matiushenko, I. (2016), Tekhnolohichna konkurentospromozhnist’ Ukrainy v umovakh novoi promyslovoi revoliutsii i rozvytku konverhentnykh tekhnolohij, Problemy ekonomiky, № 1, s. 108–120.

Muntiian, V. (2009), Konkurentospromozhnist’ natsional’noi ekonomiky iak holovnyj kryterij ekonomichnoi bezpeky, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, № 2, s. 158–174.

Naukova ta innovatsijna diial’nist’ Ukrainy, 2017 ri : stat. zbirnyk (2018), DSSU, Kyiv, 176 s.

Pokryshka, D. (2006), Strukturni chynnyky zabezpechennia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy, Stratehichni priorytety, № 1, s. 102–110.

Polunieiev, Yu. (2008), Tekhnolohiia ekonomichnoho proryvu: konkurentospromozhnist’ krainy ta vyznachennia stratehichnykh oriientyriv, Demohrafiia ta sotsial’na ekonomika, № 2, s. 29–41.

Orlyk, I., Vasyl’tsiv, T. and Rudyk, S. (2016), Mekhanizmy ta zasoby aktyvizatsii innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstv rozdribnoi torhivli, Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. Ekonomichni nauky, № 1, s. 102–109.