ЗМІСТОВО-ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

конкуренція
конкурентоспроможність підприємства
забезпечення
функції
види
форми
засоби

Як цитувати

Лупак, Р. Л., Сакаль, М. М., & Тарасенко, Д. Л. (2020). ЗМІСТОВО-ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (26), 51-59. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-08

Анотація

З’ясовано змістовну сутність поняття «конкуренція», виділивши низку тверджень науковців, які згруповано стосовно поведінкового, структурного та функціонального трактування. Встановлено, що серед учених-економістів немає єдиної думки щодо сутності категорії конкуренції та її співвідношення з іншими взаємозв’язаними категоріями. Запропоновано розглядати конкуренцію стосовно масштабів її відтворення та задоволення економічних інтересів кожного її учасника. Наголошено, що становлення конкуренції можливе лише за умов збалансованого поєднання приватних інтересів її учасників та публічних інтересів суспільства загалом. Узагальнено еволюційні зміни економічних учень конкуренції: від «теорії абсолютних переваг» до «теорії інтелектуального лідерства». Зроблено висновок, що конкуренція має як позитивні, так і негативні риси. Виділено функції конкуренції (регулюючу, алокаційну, інноваційну, адаптаційну, розподільчу та контролюючу), які визначають напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Наголошено, що конкуренція як примусово-стимулююча сила змушує підприємство брати участь у конкурентній боротьбі і для цього постійно вести пошук ефективних способів досягнення лідерства. Удосконалено типологічні характеристики конкуренції, які, на відміну від наявних, ширше визначають сфери її впливу. Ідентифіковано форми конкуренції (функціональну, предметну, видову), за якими підприємства здійснюють вибір способів та інструментів для забезпечення власної конкурентоспроможності. Згідно з видами цінової (відкрита цінова, прихована цінова (конкуренція «за товар», конкуренція «за умовами продажу») та нецінової (добросовісна, недобросовісна) конкуренції визначено засоби забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Охарактеризовано позитивні та негативні аспекти цінової і нецінової конкуренції для підприємства у контексті вирішення ним завдань щодо формування достатнього рівня конкурентоспроможності.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-08
PDF

Посилання

Смолин Г. В. Господарське право України: (особлива частина) : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2010. 579 с.

Масляєва О. О. Економічна сутність категорії “конкурентоспроможністьˮ: детінізація та систематизація. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=737.

Юхименко В. Еволюція концепцій конкуренції: від класичного капіталізму до інноваційно-інформаційної економіки. Вісник КНЕТУ. 2010. № 2. С. 17–26.

Україна Господарський кодекс № 436-IV від 12.02.2020. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Україна. Закон. Про захист економічної конкуренції № 2210-III від 12.02.2020. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення : дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг); Львівська комерційна академія. Львів, 2008. 230 с.

Корецький М. Х., Дацій О. І., Кульнєва Г. М., Вініченко І. І. та ін. Економічна теорія : нач. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 256 с.

Основи економічної теорії : навч. посіб. / [за ред. С. В. Мочерного]. Київ : ВЦ «Академія», 1997. 462 с.

Клименко С. М., Барабась Д. О., Омельяненко Т. В. та ін. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 527 с.

Лупак Р. Л., Приходько Л. О. Конкурентні переваги як наслідок відтворення підприємством ресурсних можливостей. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2010. Вип. 20.6. С. 252–256.

Полтавська Є.О. Управління конкурентними перевагами підприємства : дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»; Харківський державний економічний університет. Харків, 2004. 188 с.

Васильців Т. Г., Юрків Н. Я., Лупак Р. Л. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні. Фінанси України. 2012. № 3. С. 90–101.

Блонська В. І., Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства – основний чинник розвитку конкурентоспроможності економіки. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2006. Вип. 16.1. С. 345–350.

Семак Б. Б., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Удосконалення методики оцінювання конкурентоспроможності та розробки конкурентної стратегії підприємств сфери послуг. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2016. Вип. 14. Серія економічна. С. 26–31.

Україна. Закон. Про захист від недобросовісної конкуренції № 236/96-ВР, від 11.12.2019. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96.

Smolyn, H. V. (2010), Hospodarske pravo Ukrayiny: (osoblyva chastyna), LʹvDUVS, Lviv, 579 s.

Maslyayeva, O. O. (2018), Ekonomichna sutnist katehoriyi “konkurentospromozhnistˮ: detinizatsiya ta systematyzatsiya, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=737.

Yukhymenko, V. (2010), Evolyutsiya kontseptsiy konkurentsiyi: vid klasychnoho kapitalizmu do inovatsiyno-informatsiynoyi ekonomiky, Visnyk KNETU, №2, s. 17–26.

Ukrayina. Hospodarskyy kodeks (2020), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436–15.

Ukrayina. Zakon. Pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi (2020), available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

Lupak, R. L. (2008), Konkurentospromozhnist torhovelnoho pidpryyemstva ta mekhanizm yiyi zabezpechennya, Lvivska komertsiyna akademiya, Lviv, 230 s.

Koretskyy, M. Kh., Datsiy, O. I. Kulnyeva, H. M. and Vinichenko, I. I. (2007), Ekonomichna teoriya, TSUL, Kyiv, 256 s.

Mochernuy, S. V. (1997), Osnovy ekonomichnoyi teoriyi, VTS “Akademiyaˮ, Kyiv, 462 s.

Vasylʹtsiv, T. H., Yurkiv, N. Ya. and Lupak, R. L. (2012), Instytutsiyne zabezpechennya rozshyrennya finansovykh mozhlyvostey pidpryyemstv promyslovosti ta APK na rehionalʹnomu rivni, Finansy Ukrayiny, №3, s. 90–101.

Klymenko, S. M., Barabas, D. O. and Omelyanenko, T.V. (2006), Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva, KNEU, Kyiv, 527 s.

Lupak, R. L. and Prykhodʹko, L. O. (2010), Konkurentni perevahy yak naslidok vidtvorennya pidpryyemstvom resursnykh mozhlyvostey, Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny, №20.6, s. 252–256.

Poltavska, Ye. O. (2004), Upravlinnya konkurentnymy perevahamy pidpryyemstva, Kharkivskyy derzhavnyy ekonomichnyy universytet, Kharkiv, 188 s.

Blonsʹka, V. I. and Lupak, R. L. (2006), Konkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva – osnovnyy chynnyk rozvytku konkurentospromozhnosti ekonomiky, Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny, №16.1, s. 345–350.

Semak, B. B., Vasylʹtsiv, T. H. and Lupak, R. L. (2016), Udoskonalennya metodyky otsinyuvannya konkurento-spromozhnosti ta rozrobky konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstv sfery posluh, Naukovi zapysky Lʹvivsʹkoho universytetu biznesu ta prava, №14, s. 26–31.

Ukrayina. Zakon. Pro zakhyst vid nedobrosovisnoyi konkurentsiyi (2019), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96.