ЗАКУПІВЛІ У ВІЙСЬКОВУ УСТАНОВУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ

PDF

Ключові слова

логістика
оборонні закупівлі
військова установа
матеріально-технічні засоби
речове забезпечення

Як цитувати

Дурач, В. М., Осипенко, С. М., & Ніколайчук, Л. Г. (2021). ЗАКУПІВЛІ У ВІЙСЬКОВУ УСТАНОВУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ. Підприємництво і торгівля, (32), 17-25. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-03

Анотація

Умови перших років дестабілізації ситуації на сході України, розгорнення повномасштабних військових дій засвідчили недосконалу здатність українських збройних сил, оборонного комплексу та українського уряду загалом здійснювати військові операції, а також якісно забезпечувати потреби фронту. Українська влада виявилась неспроможною спорядити сили ООС (операції об’єднаних сил) найнеобхіднішим, зокрема амуніцією, провіантом, зброєю, технікою. Відсутність зрозумілої схеми поставок матеріального забезпечення військовим вимагала формування військової логістики, першочерговими завданнями якої є налагодження вчасного та якісного забезпечення технікою, зв’язком, матеріально-технічними засобами та створення чинної інфраструктури, що забезпечуватиме успіх і тактичних, і стратегічних операцій. Нині напрям досліджень військової логістики є різновекторним: від моделей інтегрованої військової логістики ланцюга поставок, що об’єднує всю систему військової підтримки (систему тилового забезпечення, інформаційну та систему обслуговування військ), до взаємозв’язку між військовою і комерційною логістикою з точки зору їх цілей в управлінні ланцюгами поставок, яка об’єднує управління закупівлями, запасами, складуванням, транспортування, необхідні мережі, потік інформації, технології та управління безпекою. Збройні сили багатьох країн світу мають свої дослідні інститути, які працюють над винаходами логістики на користь армії, реагують на зміни ринку, користуються «цивільними» рішеннями, адаптуючи їх до своїх потреб. Однак не в Україні. Сьогодні, на порозі вступу до НАТО, Україна потребує глибокого вивчення та визначення напрямів покращення логістики збройних сил, особливо це стосується таких її складових частин, як речове забезпечення та процес закупівлі майна, тому існує нагальна потреба вивчення сучасного стану та обґрунтування пріоритетного розвитку логістики ЗС України. У сучасних умовах ведуться пошуки нових способів і форм матеріального забезпечення військ та змінюється законодавство щодо проведення закупівель речового та іншого майна у військових установах.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-03
PDF

Посилання

Чорнописька Н. В., Брень О. В., Данильців О. І. Зародження військової логістики в Україні. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080.

Gong Z., Yang X., Wang S., Zhang Y. Model Building of Integrated Military Logistics Supply Chain. ICTE, 2013. P. 371–378.

Kumar S., Chia A. Commercial logistics vs. military logistics: a conceptual analysis. Cases on supply chain and distribution management: issues and principles. Hershey, Pa : Business Science Reference, 2012. P. 290–329.

Про затвердження тимчасової настанови з логістичного забезпечення Збройних Сил України : Наказ МО України від 21 липня 2019 року № 236.

Доктрина застосування сил логістики, затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил України. Вересень. 2020.

Речове забезпечення у військовій частині (на кораблі) Збройних Сил України в мирний час : навчальний посібник / Й. Й. Саєвич, С. В. Скрипник, Р. І. Сапіга та ін. Львів : АСВ, 2012. 408 с.

Про речове забезпечення військовослужбовців ЗС України : Наказ МО України від 29 квітня 2016 року № 232.

Бойове екіпірування військовослужбовця Збройних Сил України : навчальний посібник / А. В. Слюсаренко, В. В. Федоренко, С. І. Оборнєв та ін. Львів : НАСВ, 2017. 190 с.

Про публічні закупівлі : Закон України від 19 жовтня 2021 року № 1812-IX. URL: https://www.dzakupivli.com.ua/article/837-zmni-do-zakonu-pro-publchn-zakupvl-2021.

Про оборонні закупівлі : Закон України від 17 липня 2020 року № 808-IX. Офіційний вісник України. 2020. № 67. С. 223. Ст. 2147. Код акта 100462/2020.

Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі : Наказ МЕ України від 11 червня 2020 року № 1082. Офіційний вісник України. 2020. № 55. Ч. 2. С. 1069. Ст. 1731. Код акта 99794/2020.

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі : Наказ МЕ України від 15 квітня 2020 року № 708. Офіційний вісник України. 2020. № 47. С. 103. Ст. 1504. Код акта 99445/2020.

Про затвердження особливостей закупівель за рамковими угодами та їх укладення : Наказ МЕ України від 15 квітня 2020 року № 709. Офіційний вісник України. 2017. № 88. С. 109. Ст. 2706. Код акта 87842/2017.

Chornopys’ka, N. V., Bren’, O. V. and Danyl’tsiv, O. I. Zarodzhennia vijs’kovoi lohistyky v Ukraini, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080.

Gong Z., Yang X., Wang S. and Zhang Y. (2013), Model Building of Integrated Military Logistics Supply Chain, ICTE, pp. 371–378.

Siva Kumar; Aaron Chia (2012), Commercial logistics vs. military logistics: a conceptual analysis / Cases on supply chain and distribution management: issues and principles, Business Science Reference, Hershey, Pa., p. 290–329.

Nakaz MO Ukrainy vid 21.07.2019 roku № 236 “Pro zatverdzhennia tymchasovoi nastanovy z lohistychnoho zabezpechennia Zbrojnykh Syl Ukrainy”.

Doktryna zastosuvannia syl lohistyky, zatverdzhena Holovnokomanduvachem Zbrojnykh Syl Ukrainy, veresen’, 2020.

Rechove zabezpechennia u vijs’kovij chastyni (na korabli) Zbrojnykh Syl Ukrainy v myrnyj chas : navchal’nyj posibnyk / J. J. Saievych, S. V. Skrypnyk, R. I. Sapiha ta in. (2012), ASV, L’viv, 408 s.

Nakaz MO Ukrainy vid 29.04.2016 roku № 232 “Pro rechove zabezpechennia vijs’kovosluzhbovtsiv ZS Ukrainy”.

Bojove ekipiruvannia vijs’kovosluzhbovtsia Zbrojnykh Syl Ukrainy : navchal’nyj posibnyk / A. V. Sliusarenko, V. V. Fedorenko, S. I. Oborniev ta in. (2017), NASV, L’viv, 190 s.

Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy vid 19.10.2021 roku № 1812-IX, available at: https://www.dzakupivli.com.ua/article/837-zmni-do-zakonu-pro-publchn-zakupvl-2021.

Pro oboronni zakupivli : Zakon Ukrayiny vid 17 lypnya 2020 roku № 808-IX. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2020. № 67. S. 223. St. 2147. Kod akta 100462/2020.

Pro zatverdzhennya Poryadku rozmishchennya informatsiyi pro publichni zakupivli : Nakaz ME Ukrayiny vid 11 chervnya 2020 roku № 1082. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2020. № 55. CH. 2. S. 1069. St. 1731. Kod akta 99794/2020.

Pro zatverdzhennya Poryadku vyznachennya predmeta zakupivli : Nakaz ME Ukrayiny vid 15 kvitnya 2020 roku № 708. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2020. № 47. S. 103. St. 1504. Kod akta 99445/2020.

Pro zatverdzhennya osoblyvostey zakupivel’ za ramkovymy uhodamy ta yikh ukladennya : Nakaz ME Ukrayiny vid 15 kvitnya 2020 roku № 709. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2017. № 88. S. 109. St. 2706. Kod akta 87842/2017.