ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

PDF

Ключові слова

інституційне середовище
корпоративні відносини
корпоративне управління
інституції
інвестиційний клімат
економічне зростання

Як цитувати

Кифяк, В. І., & Карп, А. Г. (2021). ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво і торгівля, (32), 26-32. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-04

Анотація

Необхідність трансформації інституційного середовища корпоративного управління виникає з нових реалій, які пов’язані із змінами у нормативному регулюванні та соціальними викликами, спричиненими коронакризою. Зростання ролі корпорацій у формуванні конкурентних переваг країни та поставлення на них відповідальності за сталий розвиток зумовлюють актуальність теми, яка особливо загострилась в умовах коронакризи. Метою роботи є обґрунтування ролі інституційного середовища у розвитку корпоративного управління як необхідної умови економічного зростання країни. У статті розкрито генезис корпоративного управління як інституції, інституційне значення корпоративних відносин та їх організаційну характеристику. Характеризуються основні зміни інституційного середовища корпоративного управління в сучасних умовах та тенденції його розвитку. Обґрунтовано взаємозв’язок інституційного середовища, корпоративного управління, інвестиційного клімату та економічного зростання. Доведено, що для забезпечення економічного розвитку необхідно застосовувати новітні інструменти та імплементувати зарубіжний досвід у практику корпоративних відносин. Розкрито тенденцію модифікації корпоративного управління в цифровому суспільстві. Проаналізовано стан та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні. Запропоновано концептуально схему корпоративного управління із системного погляду. Зроблено висновки, що без ефективного інституційного середовища неможливо сформувати належну практику корпоративного управління. Оскільки корпоративне управління є результатом становлення ринкових інституцій, з одного боку, та є важливою інституцією національної економіки, з іншого боку, то ефективне інституційне середовище ринкових відносин є запорукою економічного зростання країни. Доведено, що розуміння ролі корпоративного управління в економічному зростанні країни та значення інституційного середовища як сукупності інституцій, що формують механізм реалізації корпоративного управління, визначає основні напрями послідовного вдосконалення інституційного середовища від інституцій до економічного зростання.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-04
PDF

Посилання

Бугров О., Бугрова О., Лук’янчук І. Синергетична модель розвитку у контексті фінансових аспектів корпоративного управління. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 108–118. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.5.108.

Лопатинський Ю. Інвестиції: економічна і соціальна ефективність. Фінанси України. 1997. № 8. С. 76–84.

Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності. ОЕСD Publishing. 2015. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264312906-uk (дата звернення: 11.10.2021).

Лосева О., Тазихина Т., Федотова М. Трансформация корпоративного управления и отношений собственности в цифровом обществе. Управленческие науки. 2018. Вип. 10 (1). С. 56. DOI: https://doi.org/10.26794/2404-022X-2020-10-1-55-67

Малюк С., Шевченко К. Корпоративне управління підприємством як фактор його розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 411. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/90.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Головіна Я. Вплив корпоративного управління на економічне зростання. Економічний вісник НГУ. 2010. Вип. 1. С. 90–93.

Manyika J., Birshan M., Smit S., Woetzel J., Russell K., and Purcell L. A new look at how corporations impact the economy and households. Discussion Paper. 2021. March 31. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/a-new-look-at-how-corporations-impact-the-economy-and-households (дата звернення: 7.10.2021).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації. НКЦПФР. 2020. URL: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172 (дата звернення: 17.10.2021).

Кужелєв М. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування. Финансы, учет, банки. 2012. Вип. 1 (18). С. 33.

Кужелєв М. Фінансові та соціальні аспекти корпоративного управління. Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Кривий Ріг, 27 квітня 2020 р. Донецьк : ДонНУЕТ, 2020. С. 41–43. URL: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/5130/1/4728_IR.pdf (дата звернення: 11.10.21).

Bugrov, O. Bugrova, O. and Lukyanchuk, I. (2021), “Synergetic model of development in the context of financial aspects of corporate governance”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 108–118. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.5.108.

Lopatyns’kyj, Yu. (1997), “Investytsii: ekonomichna i sotsial’na efektyvnist’. Finansy Ukrainy, vol. 8, pp. 76–84.

ОЕСD Publishing (2015). “Kerivni pryntsypy OESR schodo korporatyvnoho vriaduvannia na pidpryiemstvakh derzhavnoi formy vlasnosti”, DOI: https://doi.org/10.1787/9789264312906-uk (accessed 11 October 2021)

Loseva, O., Tazihina, T. and Fedotova, M. (2018), “Transformacija korporativnogo upravlenija i otnoshenij sobstvennosti v cifrovom obshhestve”, Upravlencheskie nauki, vol. 10 (1), p. 56. DOI: https://doi.org/10.26794/2404-022X 2020-10-1-55-67

Maliuk, S. and Shevchenko, K. (2015), “Korporatyvne upravlinnia pidpryiemstvom iak faktor joho rozvytku”, Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky, vol. 7, p. 411, available at: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/90.pdf (accessed 15 October 2021).

Holovina, Ya. (2010), “Vplyv korporatyvnoho upravlinnia na ekonomichne zrostannia”, Ekonomichnyj visnyk NHU, vol. 1, pp. 89–93.

Manyika, J., Birshan, M., Smit, S., Woetzel, J., Russell, K. and Purcell, L. (2021), “A new look at how corporations impact the economy and households”. Discussion Paper, available at: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/a-new-look-at-how-corporations-impact-the-economy-and-households (accessed 7 October 2021).

Natsional’na komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku (2020), “Kodeks korporatyvnoho upravlinnia: kliuchovi vymohy i rekomendatsii”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172 (accessed 17 October 2021).

Kuzheliev, M. (2012), “Korporatyvnyj kontrol’: metodolohiia doslidzhennia, finansovyj aspekt ta modeli formuvannia’, Fynansy, uchet, banky: sbornyk nauchnykh trudov, vol. 1 (18), p. 33.

Kuzheliev, M. (2020), “Finansovi ta sotsial’ni aspekty korporatyvnoho upravlinnia”, Stijkyj rozvytok natsional’noi ekonomiky: aktual’ni problemy ta mekhanizmy zabezpechennia : materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, m Donets. nats. un-t ekonomiky i torhivli imeni Mykhajla Tuhan-Baranovs’koho, pp. 41–43, available at: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/5130/1/4728_IR.pdf (accessed 11 October 2021).