АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ АГРАРНОЇ СФЕРИ

PDF

Ключові слова

аграрний сектор
бюджетна підтримка
бюджетна програма
Міністерство аграрної політики та продовольства України
державна аграрна політика

Як цитувати

Титарчук, І. М. (2020). АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ АГРАРНОЇ СФЕРИ. Підприємництво і торгівля, (26), 87-97. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-13

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано основні бюджетні програми аграрної сфери, за які було відповідальне в минулому Міністерство аграрної політики та продовольства України та сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Визначено особливості програм, їх значимість та обсяг фінансування (без урахування програм державної підтримки). Окреслено важливі проблемні аспекти, що негативно позначаються на етапі здійснення планування та показниках виконання програм, призводячи до зниження очікуваного економічного ефекту від їх запровадження, розпорошеності державних коштів і, подекуди, невиконання бюджету. Внесено пропозиції щодо удосконалення планів формування бюджетних програм та ефективності виконання бюджету за видатками на аграрний сектор економіки України

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-13
PDF

Посилання

Гасанов С. Теоретична сутність державної підтримки сільського господарства в системі державного регулювання аграрного сектору. Український журнал “Економіст”. 2014. №7. С. 16–17.

Centre for economic strategy. Which model of agricultural sector support does Ukraine need. 2018. URL: https://ces.org.ua/en/which-model-of-agricultural-sector-support-does-ukraine-need/ (дата звернення: 03.08.2020).

European Commission. Supporting the agriculture and food sectors amid Coronavirus. 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en (дата звернення: 03.08.2020).

Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.03.2019).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.03.2019).

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019-2 (дата звернення: 01.03.2019)

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: https://cutt.ly/EtvGXrO (дата звернення: 01.03.2019).

Лівінгстоун К. та ін. Огляд державних витрат на аграрний сектор та розвитку села: аналіз та прогнозування. Київ: Проєкт ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики», 2019, 160 с.

Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 р. № 829 / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829 (дата звернення: 08.08.2020).

Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14 листопада 2019 р. №294-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/ed20191114#Text (дата звернення: 08.08.2020).

Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Міністерством аграрної політики та продовольства України за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 № 07-21/б / Державна Аудиторська служба України. URL: https://goo.su/24nx (дата звернення: 01.03.2019).

Міністерство освіти і науки України. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 році. 2020. URL: https://cutt.ly/dfQnzlP (дата звернення: 08.08.2020).

Про проведення позапланового аудиту відповідності діяльності державного підприємства «Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника»: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №375 від 11 жовтня 2016 р. / Міністерство аграрної політики і продовольства України. URL: https://cutt.ly/lflThpk (дата звернення: 01.03.2019).

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України № 1877-IV від 24 червня 2004 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15/ed20040624#Text (дата звернення: 01.03.2019).

Про здійснення державних закупівель: Закон України №1197-VII від 10 квітня 2014 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/ed20140410#Text (дата звернення: 01.03.2019).

Про публічні закупівлі: Закон України №922-VIII від 25 грудня 2015 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20151225#Text (дата звернення: 01.03.2019).

Hasanov, S. (2014), “Teoretychna sutnist derzhavnoi pidtrymky silskoho hospodarstva v systemi derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoho sektoru”, Ukrayinskyj zhurnal “Ekonomist”, vol. 7, pp. 16–17.

Centre for economic strategy (2018), “Which model of agricultural sector support does Ukraine need?”, available at: https://ces.org.ua/en/which-model-of-agricultural-sector-support-does-ukraine-need/ (accessed 3 August 2020).

European Commission (2020), “Supporting the agriculture and food sectors amid Coronavirus”, available at: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en (accessed 3 August 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulation on the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text (accessed 1 March 2019).

The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), “Statistical materials”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 1 March 2019).

The official site of State Treasury Service of Ukraine (2019), “Statistical materials”, available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/filestorage/2019-2 (accessed 1 March 2019).

The official site of Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2019), “Statistical materials”, available at: https://cutt.ly/EtvGXrO (accessed 1 March 2019).

Livinhstoun, K. (2019), “Review of public spending on the agricultural sector and rural development: analysis and forecasting”, (unpublished), p. 160.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of optimization of the system of central executive bodies"”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829 (accessed 8 August 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2020"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20/ed20191114#Text (accessed 8 August 2020).

The State Audit Service of Ukraine (2017), “Audit report on the results of the state financial audit of the implementation of budget programs by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine for the period from 01.01.2015 to 30.06.2017 №07-21/b”, available at: https://goo.su/24nx (accessed 1 March 2019).

Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), “Scientific and scientific-technical activity in Ukraine in 2019”, available at: https://cutt.ly/dfQnzlP (accessed 8 August 2020).

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2016), “Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine "On conducting an unscheduled audit of compliance with the activities of the state enterprise "Production Directorate for the liquidation of Solotvyno salt mine""”, available at: https://cutt.ly/lflThpk (accessed 1 March 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015). The Law of Ukraine "On state support of agriculture of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15/ed20040624#Text (accessed 1 March 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On public procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/ed20140410#Text (accessed 1 March 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Public Procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20151225#Text (accessed 1 March 2019).