СИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДОХОДНО-ПРИБУТКОВИХ ПОДАТКІВ

PDF

Ключові слова

доходно-прибуткові податки
фіскальна значимість
рівень виконання планових податкових надходжень
фіскальна ефективність податку
навантаження працівників податкових органів
нерівномірність податкових надходжень

Як цитувати

Чуй, І. Р., & Власюк, Н. І. (2020). СИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДОХОДНО-ПРИБУТКОВИХ ПОДАТКІВ. Підприємництво і торгівля, (26), 103-108. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-15

Анотація

У статті характеризується система методичного забезпечення оцінювання фіскальної результативності доходно-прибуткових податків в Україні, проводиться аналіз методик оцінювання його економічної ефективності, а також визначається інтегральний показник результативності для визначення напрямів його реформування з метою нарощування фіскальної результативності. До доходно-прибуткових податків в Україні відносяться податок та збір з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, єдиний податок із суб’єктів малого підприємництва. Фіскальна результативність доходно-прибуткового оподаткування визначається ефективністю механізму справляння кожного податку окремо чи системи прямого оподаткування в цілому. Складовими фіскальної результативності є фіскальна значимість, фіскальна ефективність, постійність і рівномірність надходжень, соціальна справедливість. Окремими характеристиками фіскальної результативності є обсяги надходжень, частка податку у загальній структурі доходів бюджету та у ВВП, рівень ефективної ставки податку, рівень виконання планових податкових надходжень тощо. З метою вдосконалення механізму справляння доходно-прибуткових податків в Україні визначено факторні залежності фіскальної результативності доходно-прибуткових податків в Україні за період 2014-2018 рр. від рівня фіскальної значимості, рівня виконання планових надходжень, витратомісткості оподаткування, навантаження працівників органів державної податкової служби, ефективності та нерівномірності податкових надходжень. На основі проведених розрахунків визначаються основні пропозиції та рекомендації щодо пошуку шляхів зміцнення фіскально-регулюючих засад доходно-прибуткового оподаткування, які дадуть змогу у майбутньому вивести податкову систему на якісно новий рівень.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-15
PDF

Посилання

Барабаш О. О. Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. 2014. № 801. С. 46–50. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26483/1/10-46-50.pdf

Коляда Т. А., Чуркіна І. Є. Особливості фіскальної ефективності оподаткування доходів фізичних осіб в умовах інтеграції. Фінанси України. 2008. № 6. С. 70–76.

Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система : навч. посібник. Тернопіль : Карт-бланш, 2004. 331 с.

Мельник В. М. До питання формування теоретичних засад адміністрування податків. Фінанси України. 2008. № 9. С. 3–9.

Недосуга А. Г., Гарбар Ж. В. Теоретичні аспекти до визначення ефективності податків. URL: http://intkonf.org/nedosuga-ai-garbar-zhv-teoretichni-aspekti-do-viznachennya-efektivnosti-podatkiv/.

Опарін В. М., Паєнтко Т. В. Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 138–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_4_18.

Пасічний М. Фіскальна результативність податкової системи України. Вісник КНТЕУ. 2018. № 3. С. 118–130.

Паянок Т. М. Критерії ефективності внесення змін у податкове законодавство (на прикладі ПДВ). Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2010. № 2 (49). С. 91–100.

Пислиця А. В. Теоретичні підходи до трактування ефективності податків. Економіка та держава. 2008. № 10. С. 30–33.

Піскова Ж. В. Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2016. Серія Економіка. Вип. 2 (6). С. 174–180.

Римар О. Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 4. С. 224–227.

Сідельникова Л. П., Сідельникова Т. П., Костіна Н. М. Податкова система : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2013. 424 с.

Скрипник А. В., Серебрянський Д. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств. Економіка України. 2006. № 7. С. 13–27.

Цимбалюк І. О. Податкове навантаження, як критерій ефективності ведення податкової політики. Ринок цінних паперів України. 2014. № 7. С. 57–63.

Чуй І. Р., Власюк Н. І., Журбич К. М. Аналіз фіскального потенціалу доходно-прибуткових податків в Україні та зарубіжних країнах. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. 2019. Вип. 24. С. 137–145.

Barabash, O. O. (2014), Pryntsyp fiskal’noi dostatnosti u podatkovomu zakonodavstvi Ukrainy, Visnyk Natsional’nogo Universytetu “Lvivska Politehnika”. Yurydychni Nauky, vol. 801, pp. 46–50.

Kolyada, T. A. (2008), Osoblyvosti fiskalnoyi efectyvnosti opodatkuvannya dohodiv fizuchnyh osib v umovah integracii, Finansy Ukrainy, № 6, pp.70–76.

Krysovatyy, A. I., and Desyatnuk, O. M. (2004), Podatkova systema: navchalnyy posibnyk, Kart-blansh, Ternopil’, 331 p.

Mel’nyk, V. M. (2008), Do pytannya formuvannya teoretychnyh zasad administruvannya podatkiv, Finansy Ukrainy, № 9, pp. 3–9.

Nedosuha, F. H. and Harbar, ZH. V. Teoretychni aspecty do vyznachennya efectyvnosti podatkiv, available at: http://intkonf.org/nedosuga-ai-garbar-zhv-teoretichni-aspekti-do-viznachennya-efektivnosti-podatkiv/.

Oparin, V. M. and Payentko, T. V. (2017), Ideologiya, pragmatyka ta rezul’tatyvnist’ podatkovoho reformuvannya v Ukraini, Problemy economiky, № 4, pp. 138–147.

Pasichnyy M. (2018), Fiskalna resul’tatyvnist’ podatkovoyi systemy Ukrainy, Visnyk KNTEU, № 3, pp. 118–130.

Payanok, T. M. (2010), Kryterii vnesennya zmin u podatkove zakonodavstvo (na prykladi PDV), Naukovyy visnyk Natsional’nogo Universytetu DPS Ukrainy, № 2(49), pp. 91–100.

Pyslytsya, Zh. V. (2016), Teoretychni pidhody do traktuvannya efectyvnosti podatkiv, Economika ta Derzhava, № 10, pp. 30–33.

Piskova, Zh. V. (2016), Formuvannya systemy pokaznykiv fiskal’noyi efectyvnosti podatkiv: teoriya i practyka, Naukovyy visnyk Mukachivskogo Universytetu, vol. 2 (6), pp. 174–180.

Rymar, O. H. (2011), Fiskal’na efectyvnist’ podatkovoyi systemy v konteksti antycryzovoho reguluvannya, Actual’ni problem economiky, № 4, pp. 224–227.

Sidel’nikova, L. P., Sidel’nikova, T. P. and Kostina, N. M. (2013), Podatkova systema: navch. posibnyk, Lira-K, Kyiv, 424 s.

Skrypnyk, A. V. and Serebryanskyy, D. (2006), Otsinka fiskal’noyi efectyvnosti pil’hovoho opodatkuvannya prybutku pidpryemstv, Economika Ukrainy, № 7, pp. 13–27.

Tsymbaluk, I. O. (2014), Podatkove navantazhennya yak kryteriy efectyvnosti vedennya podatkovoyi polityky, Rynok tsinnyh paperiv Ukrainy, № 7, рр. 57–63.

Chuy, I. R., Vlasuk, N. I. and Zhurbych, K. M. (2019), The analysis of income and profit taxex fiscal potential in ukraine and foreign countries, Pidpryemnyctvo i Torhivlya: zbirnyk naukovuh prats, vol. 24, pp. 137–145.