СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТИПІЗАЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

PDF

Ключові слова

бізнес-проект
бізнес-план
структура бізнес-плану
методика бізнес-планування
інформаційні технології
програмний продукт
онлайн-ресурс

Як цитувати

Шалева, О. І. (2020). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТИПІЗАЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНІВ. Підприємництво і торгівля, (26), 109-117. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-16

Анотація

У статті досліджуються сучасні особливості створення бізнес-планів в Україні та за кордоном. Метою статті є визначення основних підходів до формування структури, розробки базових стандартів та застосування інформаційних технологій у процесах бізнес-планування. В ході дослідження виявлено, що саме завдяки бізнес-плану забезпечується ефективна координація основних функціональних підсистем суб’єкта бізнесу з метою забезпечення позитивного економічного результату. Бізнес-план є основним елементом бізнес-проекту, який формує програму дій для досягнення певної економічної чи/та соціальної мети. У свою чергу, різноманітність бізнес-проектів визначає складну систему класифікації бізнес-планів за низкою ознак, зокрема за суб’єктним складом, масштабністю, обсягом інформації, термінами планування, конфіденційністю тощо. Все це обумовлює необхідність стандартизації структури та методик розробки бізнес-планів. У практиці бізнесу використовується кілька методологічних підходів щодо планування бізнес-процесів, котрі розроблені фахівцями відомих міжнародних організацій, банківських, комерційних та консалтингових структур і мають різні ступені складності та цільове спрямування. Виявлено, що в Україні відсутні єдині підходи щодо розробки бізнес-планів, а нормативне забезпечення цієї сфери потребує доповнення й оновлення. У той же час в ряді розвинених країн Європи, Америки та Азії застосовуються національні стандарти управління проектами. Оскільки сфера бізнес-планування потребує обробки значної кількості даних різного характеру та складності, доведено доцільність активного застосування сучасних інформаційних технологій, що дозволяє значно підвищити її ефективність та забезпечити максимальну оперативність, наочність, варіативність і оцінку потенційних ризиків. Проведено функціональний аналіз відповідного програмного забезпечення та онлайн-ресурсів, які на практиці використовуються суб’єктами господарювання для створення бізнес-планів як в Україні, так і за кордоном і котрі значно варіюються за обсягом і способами подачі та обробки даних, рівнем підготовки залученого для їх створення персоналу, а також вартістю використання.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-16
PDF

Посилання

Barrow P. The Best Laid Business Plans : How to Write Them, How to Pitch Them / P. Barrow. – [2nd ed]. – London : Ebury Publishing, 2005. – 224 p.

Васильців Т. Г., Качмарик Я. Д., Блонська В. І., Лупак Р. Л. Бізнес-планування : навч. посібник. Київ : Знання, 2013. 207 с.

Діденко Є. О., Нянчур Б. С. Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 78–81.

Кваша О. С., В. В. Фоміна Бізнес-планування у діяльності організації: європейські стандарти, основні методологічні підходи та базові процедури. Економіка та суспільство. 2017. № 12. С. 268–275.

Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О., Дерев’янко О. Г. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : навч. посібник [Вид. 2-ге, доп.]. Київ : КНЕУ, 2002. 379 с.

Лосев В. А. Как составить бизнес-план. Практическое руководство с примерами готовых бизнес-планов для разных отраслей. Москва : ООО “ИД Вильямс”, 2011. 208 с.

Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами : учеб. пособие. Москва : ИНФРА-М, 2012. 2028 с.

Егупов Ю. А. Сущностная характеристика и классификация бизнес-планов. Вісник Донецького університету. Серія : Економіка і право. 2006. Т. 2. С. 82–90.

Лапыгин Ю. Н., Лапыгин Д. Ю. Бизнес-план : стратегии и тактика развития компании. Москва : Изд-во “Омега-Лˮ, 2009. 350 с.

Бизнес-план по методике UNIDO. URL: http://www.proagro.com.ua/bp/planning/5930.html.

ICT Tools. United Nations Industrial Development Organization. URL: https://cutt.ly/Sy1iFTW.

Требования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) к бизнес-планам. URL: https://cutt.ly/Wy1ojWp.

Cтандарты написания бизнес-плана. URL: https://teo.biz.ua/n196277-standarty-napisaniya-biznes.html.

Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств: затв. Наказом Мінекономіки України від 06 вер. 2006 р. № 290. URL: https://cutt.ly/gyMFJV9/.

Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів: затв. Наказом Держагентства України з інвестицій та розвитку від 31 серп. 2010 р. № 73. URL: https://ips.ligazakon.net/document/FIN57802.

Європейські стандарти бізнес-планування. URL: https://cutt.ly/gy1oWf5.

Project Expert – программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов. URL: https://www.expert-systems.com/financial/pe/.

The #1 Business Planning Software Solution. URL: https://www.businessplanpro.com/.

О программе “Бизнес План PL”. URL: http://md-bplan.ru/articles/html/article10288.html.

Bplans: Business Planning Resources and Free Business Plan Samples. URL: https://www.bplans.com/.

Составьте бизнес-план сами! URL: https://planbusiness.pro/.

Barrow P. (2005), The Best Laid Business Plans : How to Write Them, How to Pitch Them, 2nd ed, Ebury Publishing, London, 224 p.

Vasyl'tsiv, T. H., Kachmaryk, Ya. D., Blons'ka, V. I. and Lupak, R. L. (2013), Biznes-planuvannia: navch. posibnyk, Znannia, Kyiv, 207 s.

Didenko, Ye. O. and Nianchur, B. S. (2016), Biznes-planuvannia ta joho rol' u stratehichnomu upravlinni pidpryiemstvom, Ekonomika ta derzhava, № 12, s. 78–81.

Kvasha, O. S. and Fomina, V. V. (2017), Biznes-planuvannia u diial'nosti orhanizatsii: ievropejs'ki standarty, osnovni metodolohichni pidkhody ta bazovi protsedury, Ekonomika ta suspil'stvo, № 12, s. 268–275.

Pokropyvnyj, S. F. Sobol', S. M. Shvydanenko, H. O. and Derev'ianko, O. H. (2002), Biznes-plan: tekhnolohiia rozrobky ta obgruntuvannia: navch. posibnyk, 2 nd ed, KNEU, Kyiv, 379 s.

Losev, V. A. (2011), Kak sostavyt' byznes-plan. Praktycheskoe rukovodstvo s prymeramy hotovykh byznes-planov dlia raznykh otraslej, OOO “YD Vyl'iams”, Moskva, 208 s.

Popov, Yu. Y. and Yakovenko, O. V. (2012), Upravlenye proektamy: ucheb. posobye, YNFRA-M, Moskva, 2028 s.

Ehupov, Yu. A. (2006), Suschnostnaia kharakterystyka y klassyfykatsyia byznes-planov, Visnyk Donets'koho universytetu. Seriia: Ekonomika i pravo. T. 2. S. 82–90.

Lapyhyn, Yu. N. and Lapyhyn, D. Yu. (2009), Byznes-plan : stratehyy y taktyka razvytyia kompanyy, Yzd-vo “Omeha-Lˮ, Moskva, 350 s.

Byznes-plan po metodyke UNIDO, available at: http://www.proagro.com.ua/bp/planning/5930.html.

ICT Tools. United Nations Industrial Development Organization, available at: https://cutt.ly/Sy1iFTW.

Trebovanyia Evropejskoho banka rekonstruktsyy y razvytyia (EBRR) k byznes-planam, available at: https://cutt.ly/Wy1ojWp.

Ctandarty napysanyia byznes-plana, available at: https://teo.biz.ua/n196277-standarty-napisaniya-biznes.html.

Metodychni rekomendatsii z rozroblennia biznes-planu pidpryiemstv: zatv. Nakazom Minekonomiky Ukrainy vid 06 ver. 2006 r. № 290, available at: https://cutt.ly/gyMFJV9/.

Metodychni rekomendatsii z rozrobky biznes-planiv investytsijnykh proektiv: zatv. Nakazom Derzhahentstva Ukrainy z investytsij ta rozvytku vid 31 serp. 2010 r. № 73, available at: https://ips.ligazakon.net/document/FIN57802.

Yevropejs'ki standarty biznes-planuvannia, available at: https://cutt.ly/gy1oWf5.

Project Expert – prohramma dlia razrabotky byznes-planov y otsenky ynvestytsyonnykh proektov, available at: https://www.expert-systems.com/financial/pe/.

The #1 Business Planning Software Solution, available at: https://www.businessplanpro.com/.

O prohramme “Byznes Plan PL”, available at: http://md-bplan.ru/articles/html/article10288.html.

Bplans: Business Planning Resources and Free Business Plan Samples, available at: https://www.bplans.com/.

Sostav'te byznes-plan samy!, available at: https://planbusiness.pro/.