ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

PDF

Ключові слова

інформація
безпека
інформаційна безпека
інформаційне суспільство
інформаційна культура

Як цитувати

Акімова, Н. С., Кирильєва, Л. О., & Наумова, Т. А. (2023). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Підприємництво і торгівля, (35), 5-10. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-01

Анотація

Розглянуто необхідність дослідження організаційно-методичних аспектів інформаційної безпеки підприємств торгівлі та підвищення ефективності засобів захисту власної інформації підприємства. На підставі проведеного моніторингу етапів розвитку цивілізації, визначено, що основним стратегічним ресурсом у сучасному інформаційному суспільстві є інформація. Завдяки швидкому формуванню і розвитку інформаційного суспільства в Україні та глo6aльнoго інформаційного простору спостерігається активізація використання інформаційно-комунікаційних технологій y всіх сферах життя. Ми вважаємо, що за цих умов набувають загрозливих наслідків для країни проблеми інформаційної безпеки. У ході дослідження обґрунтовано, що для ефективного управління підприємством торгівлі визначальним моментом є створення інформаційної системи, яка за допомогою інноваційних технологій здатна відображати сукупність процесів операційної діяльності, її результатів, ідентифікувати зовнішні тенденції розвитку ритейлу. У зв’язку з цим, нами було наведено визначення поняття інформаційної безпеки підприємства в умовах становлення глобального інформаційного суспільства. Доведено, що саме організаційне забезпечення захисту власної інформації підприємства в умовах цифрової трансформації економіки є актуальним та першочерговим завданням. У цьому зв’язку визначено, що інформаційна культура є одним з головних чинників забезпечення інформаційної безпеки та основною складовою організаційного направлення захисту власної інформації підприємств торгівлі. На підставі досліджень багатьох науковців, підтверджено, що для забезпечення захисту інформації підприємство може застосовувати організаційні, технічні методи та здійснювати правове забезпечення захисту власної інформації. Враховуючи ці пропозиції, були розширені та доповнені основні напрямки захисту інформації підприємств торгівлі в умовах становлення глобального інформаційного суспільства. Запропоновано напрями подальших наукових пошуків у формуванні культури інформаційної безпеки, а саме у застосуванні «культури захисту інформації».

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-01
PDF

Посилання

Гончаренко Є.О. Вибір підходу до оцінки ризиків інформаційної безпеки для підприємств роздрібної торгівлі. Магістерська дисертація: 125 Кібербезпека. Київ. 2019. С.80. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27954/1/Honcharenko_magistr.pdf

Дейнега О.В. Інформаційна безпека підприємств в умовах глобалізації 4.0. Економіка та суспільство. 2019. Вип. 20. С.70-79. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-28

Кузьомко В. Інформаційна безпека бізнесу в умовах цифрової трансформації економіки. Зб. наук. пр. ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 2021. C. 26-28. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/36159

Наумова Т.А. Обліково-аналітичне забезпечення операційної діяльності підприємств електронного бізнесу в умовах цифрової трансформації. Operation and development management of economic entities in European integration conditions: information service, mechanisms, digitalization: колективна монографія. Катовіце: Publishing House of Academy of Silesia. 2022. С. 215-233.

Панченко О.А., Панченко Л.В. Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві. Правова інформатика. 2015. № 2(46). С.32-38. URL: http://ippi.org.ua/panchenko-oa-panchenko-lv-informatsiina-bezpeka-ta-informatsiina-kultura-v-suchasnomu-informatsiinom

Ткачук Т.Ю. Правове забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України. Дисертація док. юрид. наук: 12.00. Ужгород. 2019. С. 487. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/19617

Чубаєвський В., Жук Т. Економічна ефективність інформаційної безпеки підприємств торгівлі. Цифрова економіка. 2022. №1. C. 106-117. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(141)08

Goncharenko E.О.(2019), Choice of approach to evaluation of information security risks for retail companies [Choosing an approach to assessing information security risks for retail enterprises], Master's thesis: 125 Cybersecurity. Kyiv, p. 80, available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27954/1/Honcharenko_magistr.pdf

Deinega O.V. (2019), “Information security of enterprises in conditions of globalization 4.0”, Economy and society, vol. 20, pp. 70-79. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-28

Kuzomko V. (2021), “Information security of business in the context of digital transformation of economy”, zb. science. etc "Kneu named after. Vadim Hetman". 2021. P. 26-28, available at: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/36159

Naumova T.А.(2022), Accounting and analytical support of operations of enterprises of electronic business in the conditions of digital transformation. [Accounting and analytical support for the operational activities of e-business enterprises in the context of digital transformation], Operation and development management of economic entities in European integration conditions: information service, mechanisms, digitalisation: collective monograph. For Sciences. rev N.I. Ryzhikova, Vergbsk-Stroyskaya M. Katowice: Publishing House of Academy of Silesia. 2022. P. 215-233.

Panchenko O.А., Panchenko L.V. (2015), “Information security and information culture in modern information society”, Legal Informatics”, no. 2(46), pp. 32-38, available at: http://ippi.org.ua/panchenko-oa-panchenko-lv-informatsiina-bezpeka-ta-informatsiina-kultura-v-suchasnomu-informatsiinom

Tkachuk T.Y. (2019), Legal provision of information security in conditions of European integration of Ukraine [Legal Support of Information Security in the Context of Ukraine's European Integration], Thesis of the Docks. lawyer. science: 12.00. Bryansk. 2019. P. 487, available at: https://www.that'sit.edu.ua/uk/infocenter/get/19617

Chubaevsky V., Zhuk T. (2022), “Economic efficiency of information security of trade enterprises”, Digital economy, no. 1, pp. 106-117, available at: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(141)08