РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

Ключові слова

внутрішній контроль
внутрішньосистемний контроль
внутрішній аудит
контролінг
система управління
торговельне підприємство

Як цитувати

Воронко, Р. М., Редченко, К. І., & Бурдик, О. Ю. (2023). РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Підприємництво і торгівля, (35), 11-20. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-02

Анотація

Розглянуто місце внутрішнього контролю у системі управління торговельним підприємством. Проведено огляд основних джерел щодо дослідження його економічної сутності, а також поглядів науковців стосовно характерних ознак основних видів контролю: “внутрішньогосподарського” та “внутрішньосистемного”. Акцентовано увагу, що ці види контролю мають загальний об’єкт і є вираженням внутрішнього контролю. Окрему увагу приділено поняттям “внутрішній аудит” та “контролінг”, оскільки у деяких наукових джерелах помічено відсутність єдності поглядів на дані категорії та немає чіткого розмежування між ними. Зазначено, що внутрішній аудит є складовою системи управління торговельним підприємством і має функції перевірки правильності ведення обліку та оцінювання стану внутрішнього контролю на підприємстві. Здійснено аналіз тлумачень нормативних документів та науковців щодо характеристики поняття “внутрішній аудит”. Розглянуто трактування терміна “контролінг” у наукових джерелах та дискусійність поглядів щодо визначення контролінгу і внутрішнього контролю. Зазначено, що контролінг є набагато ширшим поняттям та є інтегрованою складовою системи управління торговельним підприємством, оскільки має не лише контрольне значення, а у більшості вирішує складні завдання управління з використанням контрольно-аналітичного інструментарію. Підкреслено, що основним напрямком контролінгу є уникнення помилок, виявлених внутрішнім контролем, у майбутньому. Запропоновано внутрішній контроль торговельного підприємства поділити на контроль внутрішньогосподарського та управлінського спрямувань. Визначено, що внутрішньогосподарський контроль зосереджений на спостереженні за рухом товарних запасів на підприємстві, оскільки своєчасне і правильне оприбуткування та реалізація товарів, схоронність їх у місцях зберігання сприяють ефективній діяльності підприємства. Внутрішній контроль управлінського спрямування визначено як дії, спрямовані на зменшення витрат на управління господарськими процесами торговельного підприємства.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-02
PDF

Посилання

Бардаш С. В. Організаційно-правова ідентифікація внутрішнього контролю у приватному секторі економіки. Вісник ЖДТУ. 2013. № 4(66). С. 1-8.

Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю : підручник. Київ: ПП “Влад і Влада”, 1996. 320 с.

Бойко Р. В. Внутрішній контроль в інформаційній системі управління будівельною компанією. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. № 4. С. 102-108. URL: http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/303/303.

Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 256 с.

Бутинець Т. А. Внутрішній контроль: суть і зміст. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2008. № 2 (44). С. 31-42.

Бутинець Т. А. Взаємозв’язок контролю з іншими галузями знань. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 4. С. 99-102.

Бутинець Т. А. Контроль внутрішньогосподарський чи внутрішній? Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2009. № 2 (14). С. 5-20.

Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія : підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. Житомир : ПП “Рута”, 2002. 544 с.

Воронко Р. М. Контроль у системі споживчої кооперації України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. 448 с.

Жадан Т. А., Мелень О. В. Ризик-орієнтований підхід до організації системи внутрішнього контролю в готельно-ресторанному бізнесі. Інфраструктура ринку: електрон. наук.-практ. журн. 2020. Вип. 50. С. 263-267. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/46.pdf.

Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління : монографія. К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. 360 с.

Ковтун Т. В. Система внутрішнього контролю як невід’ємний елемент операційної системи підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. Т. 1. С. 165-170.

Кузик Н. П. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві : автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.04. К., 2004. 20 с.

Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту : навч. посібник. К. : Каравела, 2012. 544 с.

Міжнародний стандарт аудиту 315 “Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”. URL: http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017.

Міжнародний стандарт аудиту 610 “Використання роботи внутрішніх аудиторів”. URL: http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017.

Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 224 с.

Настенко М. М. Вдосконалення внутрішнього контролю надзвичайної діяльності в сільськогосподарських підприємствах. Облік і фінанси АПК. 2010. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Oif_apk/2010_1/20_Nast.pdf.

Павлюк В. Контроль і ревізія. Донецьк : ДонДУ; Кассіопея, 2000. 136 с.

Петренко С. М. Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, організація : автореф. дис.... канд. екон. наук: спец. 08.00.09. К., 2010. 39 с.

Стендер С. В. Економічна сутність складових господарського контролю. Облік і фінанси АПК. Науково-виробничий журнал. 2009. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Oif_apk/2009_1/20_Stend.pdf.

Цигилик І. І., Мозіль О. І., Кірдякіна Н. В. Контролінг в системі управління. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 3(45). С. 117-123.

Череп А. В., Юдіна Х. К. Внутрішній контроль діяльності підприємства: генезис та дефініція. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Економічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. № 4 (24). С. 68-74.

Bardash, S. V. (2013), “Orhanizatsijno-pravova identyfikatsiia vnutrishn'oho kontroliu u pryvatnomu sektori ekonomiky”, Visnyk ZhDTU, no. 4(66), pp. 1-8.

Bilukha, M. T. (1996), Teoriia finansovo-hospodars'koho kontroliu : pidruchnyk, PP “Vlad i Vlada”, Kyiv.

Bojko, R. V. (2016), “Vnutrishnij kontrol v informatsijnij systemi upravlinnia budivel'noiu kompaniieiu”, Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, no. 4, pp. 102-108, available at: http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/303/303.

Bondar, M. I. (2008), Investytsijna diialnist: metodyka ta orhanizatsiia obliku i kontroliu [Investment activity: methodology and organization of accounting and control], KNEU, Kyiv, 256 p.

Butynets', T. A. (2008), “Vnutrishnij kontrol: sut i zmist”, Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, no. 2 (44), pp. 31-42.

Butynets', T. A. (2010), “Vzaiemozv'iazok kontroliu z inshymy haluziamy znan”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 4, pp. 99-102.

Butynets', T. A. (2009), “Kontrol vnutrishn'ohospodars'kyj chy vnutrishnij?” Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, no. 2 (14), pp. 5-20.

Butynets', F. F. (2002), Kontrol' i reviziia : pidruch. dlia stud. spets. “Oblik i audyt” [Control and revision: textbook. for students special "Accounting and Audit"], Zhytomyr : PP “Ruta”, 544p.

Voronko, R. M. (2016), Kontrol u systemi spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku [Control in the system of consumer cooperation of Ukraine: current state and development prospects], Lviv : Vydavnytstvo LTEU, 488p.

Zhadan, T. A. and Melen', O. V. (2020), “Ryzyk-oriientovanyj pidkhid do orhanizatsii systemy vnutrishn'oho kontroliu v hotel'no-restorannomu biznesi”, Infrastruktura rynku, vol. 50, pp. 263-267, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/46.pdf.

Kaliuha, Ye. V. (2002), Finansovo-hospodarskyj kontrol u systemi upravlinnia [Financial and economic control in the management system], Kyiv: Elha, Nika-Tsentr, 360p.

Kovtun, T. V. (2009), “Systema vnutrishnoho kontroliu iak nevidiemnyj element operatsijnoi systemy pidpryiemstva”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 6, T. 1, pp. 165-170.

Kuzyk, N. P. (2004), “The system of internal control in a joint-stock company”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv.

Kulakovs'ka, L. P. and Picha, Yu. V. (2012), Orhanizatsiia i metodyka audytu : navch. posibnyk, Karavela, Kyiv.

Mizhnarodnyj standart audytu 315 “Identyfikatsiia ta otsiniuvannia ryzykiv suttievoho vykryvlennia cherez rozuminnia sub'iekta hospodariuvannia i joho seredovyscha”, available at: http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017.

Mizhnarodnyj standart audytu 610 “Vykorystannia roboty vnutrishnikh audytoriv”, available at: http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017.

Napadovs'ka, L. V. (2000), Vnutrishnohospodarskyj kontrol v rynkovij ekonomitsi [Internal economic control in the market economy], Dnipropetrovsk : Nauka i osvita, 224p.

Nastenko, M. M. (2010), “Vdoskonalennia vnutrishnoho kontroliu nadzvychajnoi diial'nosti v silskohospodars'kykh pidpryiemstvakh”, Oblik i finansy APK, no. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Oif_apk/2010_1/20_Nast.pdf.

Pavliuk, V. (2000), Kontrol' i reviziia [Control and revision], Donetsk : DonDU; Kassiopeia, 136 p.

Petrenko, S. M. (2010), “Internal control of enterprises and its information support: theory, methodology, organization”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv.

Stender, S. V. (2009), “Ekonomichna sutnist' skladovykh hospodars'koho kontroliu”, Oblik i finansy APK. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal, No. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Oif_apk/2009_1/20_Stend.pdf.

Tsyhylyk, I. I. Mozil', O. I. and Kirdiakina, N. V. (2005), “Kontrolinh v systemi upravlinnia”, Aktual'ni problemy ekonomiky,n. 3(45), pp. 117-123.

Cherep, A. V. and Yudina, Kh. K. (2014), “Vnutrishnij kontrol' diial'nosti pidpryiemstva: henezys ta definitsiia”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, no. 4 (24), pp. 68-74.