ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

PDF (English)

Ключові слова

конкурентоспроможність
управління якістю організації
стандарти
сертифікація виробника

Як цитувати

Трут, О. О., & Гнилянська, О. В. (2023). ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ. Підприємництво і торгівля, (36), 25-31. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-04

Анотація

В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої насамперед рівнем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. На сьогодні визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Це пов’язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом придбання продукції, одним із факторів її конкурентоспроможності. Вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств починається насамперед із перегляду підходів до забезпечення якості продукції, що виробляється. Згідно з сучасними підходами якість є універсальним і всеосяжним поняттям, під яким розуміють не тільки якість продукції та послуг, що ми споживаємо, а й якість навколишнього середовища, якість людських стосунків, якість життя в цілому. Отже, якість постає мірою взаємовідносин суб’єктів господарювання в процесі ведення якісного бізнесу. Для забезпечення якості необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, а й системного підходу до питань управління якістю. Організація повинна створити дієву систему управління, яка спрямовує її зусилля на якісне виконання всіх здійснюваних процесів, що, у свою чергу, забезпечить досягнення якісного результату. Значну роль у підвищенні якості відіграють стандарти, які є нормативною базою систем якості. Загальновизнаними на сьогодні є міжнародні стандарти ІSО серії 9000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений у різних країнах. У багатьох країнах, у тому числі і в Україні, 2012 прийняті як національні, а в Україні введені у дію з 01.10.2001 р.Стан справ у галузі управління якістю для підприємств України не можна визначити як задовільний. Розвиток експортних відносин показав, що продукція вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможною на світовому ринку саме за якістю. У зв’язку з цим набуває особливого значення проблема розробки та впровадження дієвих методів управління витратами на забезпечення якості продукції.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-04
PDF (English)

Посилання

Bezdona, S. M. (2017), Upravlinnia iakistiu: osvita : posibnyk dlia studentiv ekonomichnykh spetsial'nostej, PVKF “Tekhnodruk”, Chernivtsi, 174 р.

Savuliak, V. V. (2012), Upravlinnia iakistiu produktsii : navchal'nyj posibnyk, VNTU, Vinnytsia, 91 р.

Kafel' P. and Sikora T. (2004), Pereshkody dlia vprovadzhennia system upravlinnia iakistiu na pol's'kykh pidpryiemstvakh, Orhanizatsiia ta menedzhment, № 4 [118], р. 8–12.

Avanno B. and Burikul T. (2007), Demokratiia uchasti, Chulalongkorn University Press, Banhkok.

Momot, O. I. (2007), Menedzhment iakosti ta elementy systemy iakosti, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, р. 368.

Pidhaiets' P. and Bryhilevych I. (2012), Systema upravlinnia iakistiu iak instrument vdoskonalennia diial'nosti orhanu mis'koho samovriaduvannia. Shvejtsars'ko-ukrains'kyj proekt “Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini – DESPRO”, TOV “Sofiia-A”, Kyiv, р. 134.

Savchenko, B. H. Mel'nykova, K. I. Bokovikova, Yu. V. ta in. (2009), Udoskonalennia mekhanizmiv nadannia publichnykh posluh naselenniu. NADU. Kyiv, р. 28.

Fomychov, S. K. Starostyna, A. A. and Skriabyna, N. J. (2000), Osnovy upravlinnia iakistiu. MAUP. Kyiv, р. 196.

Kardash, V. Ya. (1985), Standartyzatsyia y upravlenye kachestvom produktsyy, Vyscha shkola, Kyiv, 189 р.

Бездона С. М. Управління якістю: освіта : посібник для студентів економічних спеціальностей. Чернівці : ПВКФ “Технодрук”, 2017. 174 с.

Савуляк В. В. Управління якістю продукції : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2012. 91 с.

Кафель П., Сікора Т. Перешкоди для впровадження систем управління якістю на польських підприємствах. Організація та менеджмент. 2004. № 4 [118]. С. 8–12.

Аванно Б., Бурікул Т. Демократія участі. Бангкок : Chulalongkorn University Press, 2007.

Момот O. I. Менеджмент якості та елементи системи якості. Київ : Центр учбової літератури, 2007. С. 368.

Підгаєць П., Бригілевич І. Система управління якістю як інструмент вдосконалення діяльності органу міського самоврядування. Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”, ТОВ “Софія-А”. Київ, 2012. С. 134.

Савченко Б. Г., Мельникова К. І., Боковікова Ю. В. та ін. Удосконалення механізмів надання публічних послуг населенню. Київ : НАДУ, 2009. С. 28.

Фомичов С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. Й. Основи управління якістю. Київ : МАУП, 2000. С. 196.

Кардаш В. Я. Стандартизация и управление качеством продукции. Київ : Вища школа, 1985. 189 с.