ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

PDF

Ключові слова

стратегічний розвиток
інноваційні процеси
інноваційна діяльність
інноваційна модель
законодавство
підприємства

Як цитувати

Шатіло, О. В. (2023). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Підприємництво і торгівля, (36), 32-43. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-05

Анотація

В статті проаналізовано, що обраний шлях розвитку економіки на інноваційній базі має стати першоосновою сучасної державної політики, що потребує, насамперед, розробки і встановлення ефективного механізму регулювання відносин у сфері інновацій, основою якого має бути нормативно-правова база. Досліджено, що сучасне національне інноваційне законодавство включає норми Конституції України, Господарського кодексу, Закону України «Про інноваційну діяльність», Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні», Закону України «Про інвестиційну діяльність», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших нормативно-правових актів, які визначають правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні і налічує близько 200 документів. Визначено, що основні завдання та засоби реалізації державної інноваційної політики. Зазначено, що механізм державного регулювання інноваційних процесів ґрунтується на постійному пошуку організаційних засобів, фінансових інструментів та важелів з фінансової підтримки тих підприємств, що в своїй діяльності разом з новими сировиною і матеріалами мають за мету застосовувати передові технології. Проаналізовано зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності. Аргументовано, що інновації стають причиною виникнення одних виробництв і поступового зникнення інших, а також інноваційний розвиток передбачає масштабне згортання процесів щодо розробки, освоєння і виведення на ринок технічних, організаційних та соціальних нововведень, що безумовно потребує нових моделей щодо формування та використання достатніх обсягів. Визначено державне регулювання стратегічного розвитку інноваційних процесів на підприємствах. Обґрунтовано, що забезпечення подальшого ефективного економічного та соціального розвитку Україні необхідно на державному рівні створити інноваційну модель, яка цілеспрямовано посилить реалізацію інноваційних процесів в контексті завдань стратегічного розвитку через використання принципово нової нормативно-правової бази у вигляді Інноваційного кодексу України, який сприятиме підвищенню частки витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП до рівня не менше 2%; збільшенню кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок при створенні на рівні держави оптимальних умов щодо їх підготовки, а також розширення джерел та зростання обсягів фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-05
PDF

Посилання

Бабич Л.М. Інноваційна складова як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі. Вісник Національного транспортного університету. Серія: Економічні науки. 2015. №34. С.15–22.

Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 464 с.

Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_13958

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (дата звернення: 05.03.2023).

Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукових технологій: Закон України від 09.04.2004 р. N 1676-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15 (дата звернення: 05.03.2023).

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 05.03.2023).

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14 (дата звернення: 05.03.2023).

Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 р. № 1563-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17 (дата звернення: 05.03.2023).

Про державно-приватне партнерство: Закон України № 2404-VI від 01.07.2010 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення: 05.03.2023).

Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукових технологій: Закон України від 09.04.2004 р. N 1676-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15 (дата звернення: 05.03.2023).

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.11.2006 р. № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (дата звернення: 05.03.2023).

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 05.03.2023).

Про інноваційну діяльність: Закон України від 05.12.2012 № 5460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 13.02.2023).

Гуторов О.І., Михайлова Л.І., Шарко І.О., Турчіна С.Г., Киричок О.В. Управління інноваціями: навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Харків : «Діса плюс», 2016. 266 с.

Андросова О.Ф., Череп А.В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: монографія. Київ : Кондор, 2007. 356 с.

Лопатинський Ю.М., Водянка Л.Д. Державне регулювання інноваційної діяльності: зарубіжний досвід. Економіка та управління національним господарством. 2018. № 16. С. 31–39.

Наумовець А.Г. Внесок НАН України в інноваційний розвиток України. Вісник Національної академії наук України. 2017. № 1. С. 19–24.

Жидяк О.Р. Державна підтримка інноваційної діяльності підприємств аграрної сфери. Економіка та конкурентоспроможність підприємств інноваційна економіка. 2013. №1(39). С. 80–83.

Касьяненко В. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. С. 200–204.

Будкін В. Державна інноваційна політика: український та зарубіжний досвід. Дослідження міжнародної економіки. 2011. Вип. 1. С. 25–40.

Жихор О. Б. Макро та мікроекономічні проблеми ринкової системи господарювання. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vddfa/2011_1/Zhihor.pdf.

Бабарика О.В. Державна підтримка інноваційної сфери: український та зарубіжний досвід. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2011. № 4(16). С. 27–31.

Програма аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні”. Київ : Фенікс, 2011.

Саліхова О. Досвід Франції та Німеччини щодо створення умов для піднесення рівня національних високотехнологічних виробництв. Економiст. 2011. №11. С. 67–70.

Федоренко І.П. Пріоритетні напрями державного інноваційного розвитку країн світу. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2007. №1(39). С. 396–402.

Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. № 1. С. 87–100.

Шевчук С.В. Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів у країні. URL: http://eprints.kname.edu.ua/41601/1/znpnudps_2011_1_62.pdf

Гладинець Н.Ю. Концептуальні засади формування механізму регулювання інноваційної діяльності в регіоні. URL: https://cutt.ly/h75eW5j

Кравченко О.М. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління». URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=56

Babych L.M. (2015) Innovatsiina skladova yak peredumova zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv transportnoi haluzi. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky. № 34. р. 15– 22.

Stadnyk V.V., Yokhna M.A. (2006) Innovatsiinyi menedzhment: navch. posib. Kyiv : Akademvydav, 464 р.

Pravove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku v Ukraini / Ministerstvo yustytsii. Available at: https://minjust.gov.ua/m/str_13958

Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 08.09.2011 № 3715-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (accessed 05.03.2023).

Pro zahalnoderzhavnu kompleksnu prohramu rozvytku vysokykh naukovykh tekhnolohii: Zakon Ukrainy vid 09.04.2004. № 1676-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15 (accessed 05.03.2023).

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 № 848-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (accessed 05.03.2023).

Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 991-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14 (accessed 05.03.2023).

Pro naukovi parky: Zakon Ukrainy vid 25.06.2009 № 1563-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17 (accessed 05.03.2023).

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy № 2404-VI vid 01.07.2010. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (accessed 05.03.2023).

Pro zahalnoderzhavnu kompleksnu prohramu rozvytku vysokykh naukovykh tekhnolohii: Zakon Ukrainy vid 09.04.2004 № 1676-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15 (accessed 05.03.2023).

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii: Zakon Ukrainy vid 14.11.2006. № 143-V. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (accessed 05.03.2023).

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 26.11.2015. № 848-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (accessed 05.03.2023).

Pro innovatsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 05.12.2012 № 5460-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Hutorov O.I., Mykhailova L.I., Sharko I.O., Turchina S.H., Kyrychok O.V. (2016) Upravlinnia innovatsiiamy: navch. posib. Vyd. 2-he, dop. Kharkiv : «Disa plius». 266 р.

Androsova O.F., Cherep A.V. (2007) Transfer tekhnolohii yak instrument realizatsii innovatsiinoi diialnosti: monohrafiia. Kyiv : Kondor, 356 р.

Lopatynskyi Yu.M., Vodianka L.D. (2018) Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoi diialnosti: zarubizhnyi dosvid. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. № 16. р. 31–39.

Naumovets A.H. (2017) Vnesok NAN Ukrainy v innovatsiinyi rozvytok Ukrainy. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. № 1. р. 19–24.

Zhydiak O.R. (2013) Derzhavna pidtrymka innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoi sfery. Ekonomika ta konkurentospromozhnist pidpryiemstv innovatsiina ekonomika. № 1 (39). р. 80–83.

Kasianenko V. (2011) Zarubizhnyi dosvid upravlinnia innovatsiinym potentsialom ekonomiky ta mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini. Marketynh i menedzhment innovatsii.. № 4. р. 200–204.

Budkin V. (2011) Derzhavna innovatsiina polityka: ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid. Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky. Vyp. 1. р. 25–40.

Zhykhor O. B. Makro ta mikroekonomichni problemy rynkovoi systemy hospodariuvannia. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vddfa/2011_1/Zhihor.pdf.

Babaryka O.V. (2011) Derzhavna pidtrymka innovatsiinoi sfery: ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu № 4(16). р. 27–31.

Prohrama analiz zakonodavstva Ukrainy u sferi doslidzhen, rozrobok ta innovatsiinoi diialnosti ta propozytsii shchodo dopovnen do zakonodavstva. Proekt YeS “Vdoskonalennia stratehii, polityky ta rehuliuvannia innovatsii v Ukraini”. (2011) Kyiv : Feniks.

Salikhova O. (2011) Dosvid Frantsii ta Nimechchyny shchodo stvorennia umov dlia pidnesennia rivnia natsionalnykh vysokotekhnolohichnykh vyrobnytstv. Ekonomist. №11. р. 67–70.

Fedorenko I.P. (2007) Priorytetni napriamy derzhavnoho innovatsiinoho rozvytku krain svitu. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky. №1(39). р. 396–402.

Fedulova L.I. (2012) Kontseptualna model innovatsiinoi stratehii Ukrainy. Ekonomika i prohnozuvannia. № 1. р. 87–100.

Shevchuk S.V. Derzhavne rehuliuvannia yak vazhlyvyi faktor aktyvizatsii innovatsiinykh protsesiv u kraini. Available at: http://eprints.kname.edu.ua/41601/1/znpnudps_2011_1_62.pdf

Hladynets N.Iu. Kontseptualni zasady formuvannia mekhanizmu rehuliuvannia innovatsiinoi diialnosti v rehioni. Available at: https://cutt.ly/h75eW5j

Kravchenko O.M. Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «mekhanizm derzhavnoho upravlinnia». Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=56