СПЕЦИФІКА ТОРГІВЛІ ЯК ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

PDF

Ключові слова

внутрішня торгівля
зовнішня торгівля
національна економіка
торговельні відносини
споживчий ринок

Як цитувати

Лупак, Р. Л., & Качан, О. Є. (2023). СПЕЦИФІКА ТОРГІВЛІ ЯК ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ. Підприємництво і торгівля, (38), 44-52. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-06

Анотація

У статті наголошено на вагомій ролі торгівлі у побудові та розвитку національного господарства, через яку вдається сформувати усі необхідні умови для задоволення базових та прогресивних потреб громадськості, бізнесу і країни загалом. Аналіз останніх досліджень і публікацій довів високу зацікавленість наукової спільноти у вивченні торгівлі, починаючи з її виникнення, та продовжуватиметься і надалі, виходячи із здатності торгівлі виконувати значну кількість критичних завдань для соціально-економічного розвитку країни та світового господарства. Наголошено, що торгівля є системоутворюючим видом економічної діяльності та виконує функції обміну та розподілу, товаропросування, інтеграції, інституціалізації та інші. Запропоновано специфіку торгівлі розглядати, виходячи з її економічного та соціального значення і розділяючи на внутрішній та зовнішній виміри. Встановлено, що для внутрішньої торгівлі характерно з позиції економічного значення забезпечувати ділову активність населення, підтримку та захист національних товаровиробників, просторово-структурну конкурентоспроможність економіки, формування привабливого інвестиційного середовища в країні та інше; з позиції соціального значення – розширення сфер зайнятості населення, збільшення місткості споживчого ринку, розширення соціальних можливостей держави, дотримання стандартів безпеки споживання та інше. Натомість для зовнішньої торгівлі з позиції економічного значення – участь країни у міжнародному розподілі та обміні результатів праці, реалізацію її експортного потенціалу та зміцнення зовнішньоекономічної безпеки, залучення іноземних інвестицій та технологій в національну економіку, формування транскордонних збутових систем та інше; з позиції соціального значення – інституалізацію соціального партнерства, ініціювання реалізації міжнародних проєктів із соціального підприємництва і розвитку соціальної інфраструктури на внутрішньому ринку, впровадження прогресивних методів соціального діалогу, соціалізацію торгівлі та адаптацію до глобалізації торговельних відносин.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-06
PDF

Посилання

Задихайло Д. В. Господарське право : підруч. URL: http://pidruchniki.ws/1640011648672/pravo/spetsialna_chastina

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник. URL: http://www.infolibrary.com.ua/bookstext4380.html

Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних учень : підручник. URL: https://buklib.net/books/21914

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй ; пер. з англ. О. Васильєва, М. Межевікіна, А. Малівський. Київ : Port'Royal, 2001. 594 с.

Samuelson P. А., Nordhaus W. D. Economics – 16th ed. Copyright 1998 by The McGraw. Hill Companiin mainland China, 1998. 800 p.

Апопій В. В. Функціонування та розвиток внутрішньої торгівлі. Торгівля, комерція, підприємництво. 2015. Вип. 18. С. 5–10.

Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / за ред. В. Апопія, І. Копича. Київ : Академвидав, 2012. 424 с.

Азарян О., Локтєв Е., Оліфіров В. Організація і технологія торгівлі : навч. посібник. Донецьк : Дмитренко, 2007. 528 с.

Організація торгівлі : підручник. 2-ге вид., перероб та доп. / за ред. В. В. Апопія. Київ : ЦНЛ, 2005. 616 с.

Марков Б. М. Фактори впливу на формування та розвиток товаропросування продовольчих товарів. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 34–38.

Мисака Г. В. Аналітичний інструментарій управління витратами обігу підприємств торгівлі в умовах невизначеності. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2021. № 1. С. 103–111.

Лупак Р. Л., Хомицький А. І. Удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі. Бізнес Інформ. 2016. № 7. С. 73–79.

Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2005. 336 с.

Потапова А. Г., Краснопольська Н. В. Особливості просторового розміщення закладів внутрішньої торгівлі Волинської області. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2019. № 25. С. 160–167.

Проскурніна Н. Розвиток роздрібної торгівлі в умовах динамічної природи змін. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 22. Ч. 3. С. 34–37.

Стефанишин О. Б. Особливості ресурсної забезпеченості розвитку торгівлі. Науковий огляд. 2016. № 3(24). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/217450504.pdf

Кучеренко Є. В. Взаємозв’язок виробництва і споживання у контексті теорій суспільства масового споживання. Економічний вісник. 2014. № 4. С. 16–22.

Корпан О. С. Теоретико-методологічні аспекти формування та оцінювання рівня культури торговельного обслуговування споживачів. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 5. С. 147–150.

Чорна М. В., Жувагіна І. О. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Харків : Лідер, 2014. 216 с.

Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку : монографія / за ред. А. А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2006. 195 с.

Васильців Т. Г., Флейчук М. І., Лупак Р. Л. Пріоритети і засоби державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 53. С. 10–19.

Дубовик Т. В., Бучацька І. О. Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 223–230.

Семак Б. Б., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Напрями формування інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств роздрібної торгівлі. Економічний дискурс. 2016. Вип. 2. С. 71–79.

Мазярко І. С. Оцінювання передумов реалізації соціального діалогу у роздрібній торгівлі України. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 105–108.

Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання : монографія / за ред. А. А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2011. 651 с.

Ковтун Т. Д., Матвієнко А. П. Актуальні тренди міжнародної торгівлі товарами та особливості зовнішньої торгівлі України. Бізнес Інформ. 2019. № 9. C. 28–35.

Лупак Р. Л. Розвиток підприємництва в умовах імпортонасичення внутрішнього ринку України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 22. С. 136–142.

Міценко Н. Г., Кабаці Б. І., Федоренко А. О. Залежність економіки України від зовнішньої торгівлі: тенденції зміни індикаторів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. № 62. С. 12–21.

Zadykhajlo, D. V. Hospodarske pravo : pidruch., available at: http://pidruchniki.ws/1640011648672/pravo/spetsialna_chastina

Kozyk, V. V. Pankova, L. A. and Danylenko, N. B. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny : navch. posibnyk, available at: http://www.infolibrary.com.ua/bookstext4380.html

Kornijchuk, L. Ya. Tatarenko, N. O. and Poruchnyk, A. M. Istoriia ekonomichnykh uchen : pidruchnyk, available at: https://buklib.net/books/21914

Smit A. (2001), Dobrobut natsij. Doslidzhennia pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsij ; per. z anhl. O. Vasylieva, M. Mezhevikina, A. Malivskyj, PortRoyal, Kyiv, 594 s.

Samuelson, P. A. and Nordhaus, W. D. (1998), Economics – 16th ed. Copyright 1998 by The McGraw. Hill Companiin mainland China, 800 p.

Apopij, V. V. (2015), “Funktsionuvannia ta rozvytok vnutrishnoi torhivli”, Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, vyp. 18, s. 5–10.

Systema rehuliuvannia vnutrishnoi torhivli Ukrainy : monohrafiia / za red. V. Apopiia, I. Kopycha (2012), Akademvydav, Kyiv, 424 s.

Azarian O., Loktiev E. and Olifirov V. (2007), “Orhanizatsiia i tekhnolohiia torhivli : navch. posibnyk”, Dmytrenko, Donetsk, Ukraine.

Orhanizatsiia torhivli : pidruchnyk. 2-he vyd., pererob ta dop. / za red. V. V. Apopiia (2005), TsNL, Kyiv, 616 s.

Markov, B. M. (2016), “Faktory vplyvu na formuvannia ta rozvytok tovaroprosuvannia prodovolchykh tovariv”, Ekonomika ta derzhava, № 12, s. 34–38.

Mysaka, H. V. (2021), “Analitychnyj instrumentarij upravlinnia vytratamy obihu pidpryiemstv torhivli v umovakh nevyznachenosti”, Problemy suchasnykh transformatsij. Seriia: ekonomika ta upravlinnia, № 1, s. 103–111.

Lupak, R. L. and Khomytskyj, A. I. (2016), “Udoskonalennia metodyky otsiniuvannia efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv optovoi torhivli”, Biznes Inform, № 7, s. 73–79.

Savoschenko, A. S. (2005), “Infrastruktura tovarnoho rynku : navch. posibnyk”, KNEU, Kyiv, Ukraine.

Potapova, A. H. and Krasnopolska, N. V. (2019), “Osoblyvosti prostorovoho rozmischennia zakladiv vnutrishnoi torhivli Volynskoi oblasti”, Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu, № 25, s. 160–167.

Proskurnina N. (2018), “Rozvytok rozdribnoi torhivli v umovakh dynamichnoi pryrody zmin”, Naukovyj visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, № 22(3), s. 34–37.

Stefanyshyn, O. B. (2016), “Osoblyvosti resursnoi zabezpechenosti rozvytku torhivli”, Naukovyj ohliad, № 3(24), available at: https://core.ac.uk/download/pdf/217450504.pdf

Kucherenko, Ye. V. (2014), “Vzaiemozviazok vyrobnytstva i spozhyvannia u konteksti teorij suspilstva masovoho spozhyvannia”, Ekonomichnyj visnyk, № 4, s. 16–22.

Korpan, O. S. (2019), “Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia ta otsiniuvannia rivnia kultury torhovelnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, № 5, s. 147–150.

Chorna, M. V. and Zhuvahina, I. O. (2014), “Otsinka investytsijnoho potentsialu pidpryiemstv rozdribnoi torhivli : monohrafiia”, Lider, Kharkiv, Ukraine.

Vnutrishnia torhivlia v Ukraini: ekonomichni umovy efektyvnoho rozvytku : monohrafiia / za red. A. A. Mazaraki (2006), KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Vasyltsiv, T. H. Flejchuk, M. I. and Lupak, R. L. (2017), “Priorytety i zasoby derzhavnoi polityky zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky rozvytku vnutrishnoho rynku v Ukraini”, Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky., vyp. 53, s. 10–19.

Dubovyk, T. V. and Buchatska, I. O. (2017), “Innovatsijna spriamovanist rozvytku pidpryiemstv rozdribnoi torhivli”, Marketynh i menedzhment innovatsij, № 1, s. 223–230.

Semak, B. B. Vasyltsiv, T. H. and Lupak, R. L. (2016), “Napriamy formuvannia intelektualno-kadrovoho zabezpechennia pidpryiemstv rozdribnoi torhivli”, Ekonomichnyj dyskurs, № 2, s. 71–79.

Maziarko, I. S. (2016), “Otsiniuvannia peredumov realizatsii sotsialnoho dialohu u rozdribnij torhivli Ukrainy”, Ekonomika ta derzhava, № 3, s. 105–108.

Strukturna pereoriientatsiia zovnishnoi torhivli u systemi faktoriv ekonomichnoho zrostannia : monohrafiia / za red. A. A. Mazaraki (2011), KNTEU, Kyiv, 651 s.

Kovtun, T. D. and Matviienko, A. P. (2019), “Aktualni trendy mizhnarodnoi torhivli tovaramy ta osoblyvosti zovnishnoi torhivli Ukrainy”, Biznes Inform, № 9, s. 28–35.

Lupak, R. L. (2018), “Rozvytok pidpryiemnytstva v umovakh importonasychennia vnutrishnoho rynku Ukrainy”, Pidpryiemnytstvo i torhivlia, № 22, s. 136–142.

Mitsenko, N. H. Kabatsi, B. I. and Fedorenko, A. O. (2021), “Zalezhnist ekonomiky Ukrainy vid zovnishnoi torhivli: tendentsii zminy indykatoriv”, Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, № 62, s. 12–21.