ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЯКІСТЮ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЗУТТЯ

PDF

Ключові слова

інновації
матеріали
управління асортиментом
якість
взуття
підприємництво

Як цитувати

Стецик, Ю. М. (2023). ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЯКІСТЮ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЗУТТЯ. Підприємництво і торгівля, (38), 62-68. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-08

Анотація

Обґрунтовано місце та роль технологій у сучасному бізнесі. Наведено основні характеристики сучасного бізнесу та обґрунтовано вплив інновацій на управління асортиментом та якістю матеріалів для взуття у сучасному підприємництві як окрему характеристику сучасного бізнесу. Розглянуто шляхи забезпечення вимог споживачів до товару, зокрема використання нових і багатофункціональних матеріалів, що, в свою чергу, відкриє шлях до інноваційних методів виробництва у взуттєвій галузі. Обґрунтовано, що використання нових і багатофункціональних матеріалів дає можливість забезпечити два класи вимог споживачів до взуття – біологічний та соціальний, підвищуючи в такий спосіб конкурентоспроможність даних товарів. Сформульовано товарознавчі підходи до формування оптимального асортименту та якості матеріалів для взуття, що, в свою чергу, впливає на вартість продукту (товару). Наведено окремі приклади управління асортиментом та якістю матеріалів для взуття шляхом використання нанотехнологій та наноматеріалів у даному товарі, що забезпечує високий рівень його споживних властивостей та отримання товару з вдосконаленими та/або принципово новими споживними властивостями. Висвітлено проблему класифікації нових матеріалів для взуття, що визнані як альтернатива натуральній шкірі. Наведено окремі приклади використання ультрасучасних, альтернативних натуральній шкірі, матеріалів. Подано коротку товарознавчу характеристику інноваційних, альтернативних натуральній шкірі, матеріалів, зокрема наведення окремих факторів у системі “переваги–недоліки”. Висвітлено екологічний аспект у поданому товарознавчому дослідженні матеріалів для взуття, що є важливим елементом циркулярної економіки. На основі наведених окремих прикладів сформульовано основні проблеми та частково запропоновано шляхи їх вирішення. За результатами аналізу окреслено перспективу подальших досліджень із використанням товарознавчих підходів до управління асортиментом та якістю матеріалів для взуття. Обґрунтовано доцільність розробки класифікації матеріалів для взуття з урахуванням сучасних інноваційних розробок, здійснення їх товарознавчої характеристики, створення ієрархії номенклатури показників якості та розроблення спеціальних рекомендацій щодо вибору матеріалів для взуття.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-08
PDF

Посилання

Modern Business: Definition, Characteristics & Examples. URL: https://www.entrepreneursdata.com/modern-business-definition/

Стецик Ю. М. Товарознавчі аспекти використання наноматеріалів та нанотехнологій у взутті. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” (м. Львів, Львівський торговельно-економічний університет, червень 2022 року). 527 с.

Беднарчук М. С. Наукові основи формування асортименту і якості взуття спеціального призначення : монографія. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. 528 с.

Kadapalayam Chinnasamy K, Chidambaram P. Influence of the Bamboo/Cotton Fibre Blend Proportion on the Thermal Comfort Properties of Single Jersey Knitted Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe. 2017; 25, 6(126): 53–57. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5371

Prasanna Venkatesh R, Ramanathan K, Srinivasa Raman V. Tensile, Flexual, Impact and Water Absorption Properties of Natural Fibre Reinforced Polyester Hybrid Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe. 2016; 24, 3(117): 90–94. DOI: https://doi.org/10.5604/12303666.1196617

Lawinska K., Serweta W., Popovych N., Sieczynska K., Decka S., Woznicki D. Analizy mikrobiologiczne oraz chemiczne tekstylnych materiałów bambusowych oraz skór naturalnych z dodatkiem ekstraktu bambusa (published by: ŁUKASIEWICZ Research Network – Institute of Biopolymers and Chemical Fibre). 2020. No. 6 (144).

Попович Н., Лавінска К., Сервета В., Стефаник М. Дослідження показників безпечності матеріалів для дитячого взуття. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. Вип. 22. С. 17–24.

Попович Н., Стефаник М., Шумський О., Лавінська К. Товарознавча характеристика текстильних матеріалів з бамбукових волокон для взуття туристичного призначення та активного відпочинку. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. Вип. 23. С. 58–67.

Materials, Components and Footwear with enhanced comfort properties based on nanotechnologies. URL: https://cordis.europa.eu/article/id/188776-nanotech-for-shoes

A Market Leader Now and in the Future. URL: https://www.nano4life.co/nano4-shoes

Nanotechnology. URL: https://www.ctcr.es/en/nanotechnologyen

Nanotechnology helps improve shoe comfort. URL: https://www.electronicspecifier.com/products/component-management/nanotechnology-helps-improve-shoe-comfort

Гриби, кактус, ананас: 10 інноваційних замінників натуральної шкіри. URL: https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/alternativni-zaminniki-shkiri-52397.html

Modern Business: Definition, Characteristics & Examples, available at: https://www.entrepreneursdata.com/modern-business-definition/

Stetsyk, Yu. M. Tovaroznavchi aspekty vykorystannia nanomaterialiv ta nanotekhnolohij u vzutti, Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Suchasni napriamy rozvytku ekonomiky, pidpryiemnytstva, tekhnolohij ta ikh pravovoho zabezpechennia” (m. Lviv, Lvivskyj torhovelno-ekonomichnyj universytet, cherven 2022 roku), 527 s.

Bednarchuk, M. S. (2015), Naukovi osnovy formuvannia asortymentu i iakosti vzuttia spetsialnoho pryznachennia : monohrafiia, Vydavnytstvo Lvivskoi komertsijnoi akademii, Lviv, Ukraine.

Kadapalayam Chinnasamy K, Chidambaram P. Influence of the Bamboo/Cotton Fibre Blend Proportion on the Thermal Comfort Properties of Single Jersey Knitted Fabrics, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 2017; 25, 6(126): 53-57. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5371

Prasanna Venkatesh R., Ramanathan K., Srinivasa Raman V. Tensile, Flexual, Impact and Water Absorption Properties of Natural Fibre Reinforced Polyester Hybrid Composites, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 2016; 24, 3(117): 90-94. DOI: https://doi.org/10.5604/12303666.1196617

Lawinska, K., Serweta, W., Popovych, N., Sieczynska, K., Decka, S. and Woznicki, D. (2020), Analizy mikrobiologiczne oraz chemiczne tekstylnych materiałów bambusowych oraz skór naturalnych z dodatkiem ekstraktu bambusa (published by: ŁUKASIEWICZ Research Network – Institute of Biopolymers and Chemical Fibre), No. 6 (144).

Popovych, N., Lavinska, K., Serveta, V. and Stefanyk, M. (2019), Doslidzhennia pokaznykiv bezpechnosti materialiv dlia dytiachoho vzuttia / Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Tekhnichni nauky.,: Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, Lviv, vyp. 22, s. 17-24.

Popovych, N., Stefanyk, M., Shumskyj, O. and Lavinska, K. (2020), Tovaroznavcha kharakterystyka tekstylnykh materialiv z bambukovykh volokon dlia vzuttia turystychnoho pryznachennia ta aktyvnoho vidpochynku / Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Tekhnichni nauky., Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, Lviv, vyp. 23, s. 58-67.

Materials, Components and Footwear with enhanced comfort properties based on nanotechnologies, available at: https://cordis.europa.eu/article/id/188776-nanotech-for-shoes

A Market Leader Now and in the Future, available at: https://www.nano4life.co/nano4-shoes

Nanotechnology, available at: https://www.ctcr.es/en/nanotechnologyen

Nanotechnology helps improve shoe comfort, available at: https://www.electronicspecifier.com/products/component-management/nanotechnology-helps-improve-shoe-comfort

Hryby, kaktus, ananas: 10 innovatsijnykh zaminnykiv naturalnoi shkiry, available at: https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/alternativni-zaminniki-shkiri-52397.html