ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

PDF

Ключові слова

господарські зв’язки
господарсько-виробничі відносини
комерційна діяльність
конкуренція
підприємництво
ринкове середовище
суб’єкт господарювання

Як цитувати

Шиндировський, І. М. (2023). ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво і торгівля, (38), 78-83. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-10

Анотація

Господарські зв’язки можна трактувати як комплекс взаємовідносин, які виникають між незалежними господарюючими суб’єктами в процесі їх діяльності щодо виробництва продукції та її просування до споживачів. Ефективність реалізації господарських зв’язків залежить від налаштування вітчизняної економіки на ринкові рейки, конкурентного середовища в економіці, якості та прозорості нормативно-правового регулювання. Ефективний механізм реалізації господарських зв’язків дозволяє суб’єктам господарювання досягати поставлених цілей у господарській діяльності, завдяки чому формується значна частка доданої вартості в національному господарстві. Уже традиційна для нашої держави проблема збалансування виробництва і споживання вирішується значною мірою завдяки механізму реалізації господарських зв’язків. Забезпечення ефективності здійснення господарської діяльності вимагає адекватної реакції на зміни впливу чинників зовнішнього середовища, правильного оцінювання позитивних і негативних тенденцій у народному господарстві загалом і галузі зокрема, діяльності конкурентів і на цій основі формування виважених, обґрунтованих господарських зв’язків із контрагентами. У статті досліджено зміст та особливості господарських зв’язків суб’єктів в умовах ринкового середовища. Досліджено динаміку чисельності діючих суб’єктів господарювання. Розглянуто фактори, що впливають на формування господарських зв’язків у національній економіці. За результатами дослідження зроблено висновок про важливість подальшого спрощення державного регулювання формування господарських зв’язків та налагодження дієвого та прозорого механізму їх реалізації, як в сфері державних закупівель, так і безпосередньо щодо взаємодії між самостійними суб’єктами господарювання.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-10
PDF

Посилання

Господарський кодекс України № 436-IV в редакції від 31.03.2023. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Карпенко Н. В. Господарські зв’язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку України : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. 122 с.

Комерційна діяльність : навчальний посібник / Н. О. Криковцева та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 296 с.

Антонюк Я. М., Шиндировський І. М. Комерційна діяльність : навч. посібник : перевидання. Львів : Магнолія – 2006, 2018. 332 с.

Комерційна діяльність : підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. В. В. Апопія. Київ : Знання, 2008. 558 с.

Статистичний щорічник України за 2021 рік / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2022. 446 с.

Комерційна діяльність : навч. посібник / Л. Г. Филевич, Л. О. Попова, О. М. Прядко, Т. Л. Мітяєва, Л. А. Прибилович. Харків : ХДУХТ, 2014. 225 с.

Цивільний кодекс України № 435-IV в редакції від 10.06.2023. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Hospodarskyj kodeks Ukrainy № 436-IV v redaktsii vid 31.03.2023. Ofitsijnyj sajt Verkhovnoi Rady Ukrainy, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ofitsijnyj sajt, available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Karpenko, N. V. (2004), Hospodarski zviazky v infrastrukturnomu kompleksi prodovolchoho rynku Ukrainy : monohrafiia, RVV PUSKU, Poltava, Ukraine.

Krykovtseva, N. O. ta in. (2007), Komertsijna diialnist : navchalnyj posibnyk, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Antoniuk, Ya. M. and Shyndyrovskyj, I. M. (2018), Komertsijna diialnist : navch. posibnyk : perevydannia, Mahnoliia – 2006, Lviv, Ukraine.

Apopij, V. V., Babenko, S. H., Honcharuk, Ya. A. [ta in.] (2008), Komertsijna diialnist : pidruchnyk / za red. V. V. Apopiia, Znannia, Kyiv, Ukraine.

Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2021 rik / za red. I. Ye. Vernera (2022), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Fylevych, L. H., Popova, L. O., Priadko, O. M., Mitiaieva, T. L. and Prybylovych, L. A. (2014), Komertsijna diialnist : navch. posibnyk, KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine.

Tsyvilnyj kodeks Ukrainy № 435-IV v redaktsii vid 10.06.2023. Ofitsijnyj sajt Verkhovnoi Rady Ukrainy, available at: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15