УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

PDF

Ключові слова

звітність
управлінська звітність
управління
внутрішня звітність
управлінський облік

Як цитувати

Орєхова, А. І. (2020). УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ. Підприємництво і торгівля, (27), 58-61. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-10

Анотація

Дана стаття висвітлює питання ролі управлінської звітності як інструменту корпоративного управління та контролю та визначає основні підходи до формування та впровадження управлінської звітності на підприємстві, оскільки сьогодні все більшого практичного значення в діяльності організацій набувають питання постановки та ведення управлінського обліку, підсумком чого є формування управлінської звітності, яка є ідеальною інформаційною базою для прийняття належних управлінських рішень. Основний акцент автор робить на питаннях значимості управлінської звітності на підприємстві, що дає змогу проводити огляд усієї діяльності, автоматизацію управлінського обліку, регулювання взаємодії між інформаційною системою і користувачами, що значно підвищує результативність та якість прийнятих керівництвом рішень і має прямий вплив на ефективну й стійку діяльність організації, особливо в умовах цифровізації економіки. Також зазначено, що інформаційне наповнення управлінської звітності з погляду найбільш важливих аспектів діяльності організації все більше розширюється, оскільки зростають потреби користувачів в інформації, а також спостерігається прагнення до відповідності управлінської звітності форматам найкращих світових практик. Доведено, що звітність, сформована в системі управлінського обліку, у тому числі й стратегічного, створює інформаційну базу, ґрунтуючись на якій менеджери приймають належні управлінські рішення, орієнтовані на розвиток економічного суб'єкта. Управлінська звітність поряд із бухгалтерською та податковою формує повноцінне обліково-аналітичне забезпечення управління економічним розвитком організації. Визначено, що використання управлінської звітності на підприємстві дасть змогу менеджерам організації виконувати такі функції: підводити проміжні підсумки по всіх ділянках діяльності підприємства; аналізувати ефективність роботи підприємства в поточних умовах; постійно контролювати розвиток підприємства. Дані такого виду обліку є важливою інформаційною базою для прийняття стратегічних рішень. Використання управлінської звітності допомагає оперативно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі і сприяє швидкій адаптації підприємства в умовах економічних змін.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-10
PDF

Посилання

Гладій І.О. Формування системи управлінської звітності в процесі реалізації стратегії підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. Вип. 38. С. 92–95.

Гуцаленко Л.В. Управлінська звітність: підходи до методів формування. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції. Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2020. С. 111–113.

Демко І.І., Кундря-Висоцька О.П. Сучасні підходи та принципи формування управлінської бухгалтерської звітності. URL: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/16646/1/54_Demko_%D0%86%D0%86_Kundria-Visots%27ka_OP_Suchasn%D1%96_p%D1%96dkhodi_ta%20printsipi%20formuvannia%20upravl%D1%96ns%27ko%D1%97%20bukhgalters%27ko%D1%97%20zv%D1%96tnost%D1%96.pdf.

Кваша О.О., Коробкіна І.С., Шеховцова Д.Д. Формування внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності. Статистика України. 2018. № 2. С. 89–94.

Романчук А.Л. Принципи формування внутрішньої звітності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів. URL: http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Economics/51787.doc.htm.

Старенька О.М. Внутрішня оперативна звітність як засіб контролю в управлінні промисловим підприємством. Облік і фінанси. 2018. № 4(82). С. 64–69.

Gladiy, I.O. (2020), “Formation of the system and management visibility in the process of implementing the strategy of the enterprise“, Naukoviy Visnik of the Kherson State University, vol. 38, pp. 92–95.

Gutsalenko, L.V. (2020), “Management of vitality: go to the methods of formulation“. [Development of the system and field, analysis and audit in Ukraine: theory, methodology, organization : collection of theses of additional information from the participants of the XVIII All-Ukrainian Science Conference], DP "Inform.-analit. agency ", pp. 111–113.

Demko, І.І. and Kundrya-Visotska, O.P. “Today, the principle of the formulation of management accounting is approached”, available at: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/16646/1/54_Demko_%D0%86%D0%86_Kundria-Visots%27ka_OP_Suchasn%D1%96_p%D1%96dkhodi_ta%20printsipi%20formuvannia%D1up 96ns%27ko%D1%97%20bukhgalters%27ko%D1%97%20zv%D1%96tnost%D1%96.pdf (accessed 4 October 2020).

Kvasha, O.O., Korobkina, I.S. and Shekhovtsova, D.D. (2018), “Formation of internal management visibility behind the centers of communication“. Statistics of Ukraine, vol. 2, pp. 89–94.

Romanchuk, A.L. (2009), “The principles of the formation of internal visibility at the enterprises of the industrial production of educational materials“, URL: http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Economics/51787.doc.htm. (accessed 4 October 2020).

Starenka O.M. (2018), “Internal operational responsibility for the control in the management of the industrial enterprise“, Oblik and finance, vol. 4 (82), pp. 64–69.