ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА НАЯВНІСТЮ Й ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

PDF

Ключові слова

облікова політика
підприємство
бухгалтерський облік
виробничі запаси
наказ (положення) про облікову політику

Як цитувати

Тесак, О. (2020). ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА НАЯВНІСТЮ Й ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ. Підприємництво і торгівля, (27), 72-75. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-13

Анотація

В статті досліджено питання сутності поняття «облікова політика» з урахуванням трактувань вітчизняних науковців. Визначено, що облікова політика є важливим засобом досягнення різноманітних цілей підприємства, спрямованих на покращення його діяльності. Вона одночасно виступає і способом уніфікації облікових процедур та зниження їх трудомісткості, і інструментом управління витратами, доходами, фінансовими результатами підприємства, і засобом оптимізації податкового навантаження підприємства. За рахунок застосування облікової політики можна суттєво впливати на результати діяльності, показники фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, здійснювати ефективне фінансове та податкове планування. Мета облікової політики полягає в наданні повної, об’єктивної та достовірної інформації, яка б всебічно та адекватно характеризувала фінансовий стан підприємства та була корисною для прийняття управлінських рішень. У статті теоретично обґрунтовано значимість виробничих запасів для функціонування суб’єкта господарювання. В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси» трактується як предмет праці, на що спрямована праця людини і становлять матеріальну основу створеного продукту. Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Розробка облікової політики кожним суб’єктом господарювання є необхідною у зв’язку з впровадженням ряду нормативно-правових актів, що регламентують альтернативні варіанти облікових методик і процедур, щодо яких підприємство має право вибору з урахуванням галузевих особливостей і специфіки діяльності, та стала основою організації і ведення бухгалтерського обліку на кожному підприємстві. Облікова політика підприємства є важливим інструментом, завдяки якому існує можливість оптимального поєднання державного регулювання і власної ініціативи підприємства у питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-13
PDF

Посилання

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-ХІУ зі змінами та доповненнями / Законодавство України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики : Монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2010. 260 с.

Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. 1220 с.

П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.11.1999 р. №751 (із змінами та доповненнями).

Верига Ю.А. Кулик В.А., Ночовна Ю.О., Іванюк С.Ю. Облікова політика підприємства : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 312 с.

Бойко Л.Г. Облікова політика підприємства : конспект лекцій. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНАМГ, 2013. 141 с.

Кіляр О.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Облікова політика підприємства» для студентів напряму 6.030509 «Облік і аудит». Тернопіль : ТНТУ імені І. Пулюя, 2016. 69 с.

Мелень О.В. Організація бухгалтерського обліку: конспект лекцій. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 84 с.

Zakon Ukrainy “Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini” vid 16.07.99 r., № 996-KhIU zi zminamy ta dopovnenniamy / Zakonodavstvo Ukrainy, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Pushkar, M.S. and Shchyrba, M.T. (2010), “Teoriia i praktyka formuvannia oblikovoi polityky”, Kart-blansh, Ternopil.

Khomiak, R.L. and Lemishovskoho, V.I. (2010), “Bukhhalterskyi oblik ta opodatkuvannia”, Bukhhalterskyi tsentr «Azhur», Lviv.

P(S)BO 9 «Zapasy», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 02.11.1999 r. №751 (iz zminamy ta dopovnenniamy).

Veryha, Yu.A., Kulyk, V.A., Nochovna, Yu.O. and Ivaniuk, S.Yu. (2015), “Oblikova polityka pidpryiemstva”, “Tsentr uchbovoi literatury”, Kyiv.

Boiko, L.H. (2013), “Oblikova polityka pidpryiemstva”, Khark. nats. akad. misk. hosp-va, KhNAMH, Kharkiv.

Kiliar, O.R (2016), “Konspekt lektsii z dystsypliny Oblikova polityka pidpryiemstva”, TNTU imeni I. Puliuia, Ternopil.

Melen, O.V. (2015), “Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku”, NTU «KhPI», Kharkiv.