РОЗВИТОК ЗВІТНОСТІ ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

стратегічні активи
оцінка стратегічних активів
стратегічний фінансовий облік
стратегічна звітність

Як цитувати

Гринь, В. (2021). РОЗВИТОК ЗВІТНОСТІ ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (28), 20-26. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-03

Анотація

Обґрунтовано необхідність забезпечення стратегічної орієнтації системи фінансового обліку шляхом удосконалення звітності про стратегічні активи підприємства. Запропоновано розуміти стратегічні активи підприємства як сукупність ресурсів підприємства, які забезпечують формування його конкурентних переваг. Метою написання статті визначено удосконалення підходів до визнання та оцінки стратегічних активів підприємства та розробка методики їх відображення в спеціалізованих звітах. Виділено два види стратегічних активів підприємства (капіталізовані стратегічні активи, що відображаються в бухгалтерському балансі підприємства у вигляді традиційних активів підприємства; некапіталізовані стратегічні активи, що не є окремими об’єктами бухгалтерського обліку). Розроблено методику ідентифікації стратегічних активів підприємства в системі обліку. Обґрунтовано необхідність використання моделі «VRIO» (Дж.Б. Берні, Д.Н. Кларк) та узагальнення результатів в Звіті про стратегічні активи підприємства, що використовуватиметься зовнішніми стейкхолдерами для прийняття інвестиційних та позикових рішень. В основу структури запропонованого звіту покладено 6-ти компонентну структуру капіталу підприємства, визначену в міжнародному стандарті інтегрованої звітності . Визначено та проаналізовано основні причини неможливості імітації стратегічних активів конкурентами. Розроблено порядок визнання стратегічних активів у вузькому розумінні в фінансовому обліку. Сформовано модель відповідності окремих видів стратегічних активів видам конкурентних переваг, які вони забезпечують. Обґрунтовано доцільність проведення паралельної оцінки стратегічних активів за відновлювальною вартістю або за вартістю заміщення в системі фінансового обліку. Визначено необхідність врахування при розрахунку відновлювальної вартості та вартості заміщення стратегічних активів такого обсягу затрат, які підприємство повинно буде витратити у випадку втрати конкретного стратегічного активу. Розроблено деталізовану структуру Звіту про стратегічні активи підприємства. Описано механізм формування звіту про стратегічні активи на підприємстві та переваги його впровадження для зовнішніх користувачів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-03
PDF

Посилання

Бруханський Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва [Текст] : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 384 с.

Єршова Н. Ю. Розвиток інструментарію для реалізації прогностичної функції стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємствами. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 694–701.

Жук В. М. Розвиток і модернізація інформаційно-облікової системи. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.

Криштопа І. І. Побудова стратегічного обліку об’єднаного бізнесу. Дис… на здоб. наук. ступ. д.е.н. зі спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Київ : ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2016. 578 с.

Пилипенко А. А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства : наукове видання. Харків : вид. ХНЕУ, 2007. 276 с.

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной деятельности предприятия. Москва : Магистр; ИНФРА-М, 2010. 224 с.

Шайкан А. В. Бугалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 303 с.

Barney J. B., Hesterly W. S. Strategic management and competitive advantage. Concepts and Cases. 6th. ed. New York: Pearson, 2019. 368 p.

Puca A., Zyla M. L. The Intangible Valuation Renaissance: Five Methods. URL: https://blogs.cfainstitute.org/investor/2019/01/11/a-renaissance-in-intangible-valuation-five-methods/

Reilly R. F. Valuation of Technology-Related Intangible Assets. Insights. 2015. Summer. P. 37–50.

Brukhanskyi, R. F. (2014), Oblik i analiz u systemi stratehichnoho menedzhmentu ahrarnoho pidpryiemnytstva, TNEU, Ternopil, Ukraine.

Jershova, N. Ju. (2016), “Rozvytok instrumentariju dlja realizacii' prognostychnoi' funkcii' strategichnogo upravlins'kogo obliku v upravlinni pidpryjemstvamy”, Ekonomika i suspil'stvo, № 2, s. 694–701.

Zhuk, V. M. (2011), Rozvytok i modernizacija informacijno-oblikovoi' systemy, NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

Kryshtopa, I. I. (2016), Pobudova strategichnogo obliku ob’jednanogo biznesu, D.Sc. Thesis of dissertation, Accounting, Analysis and Auditing (by the type of economic activity), Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine.

Pylypenko, A. A. (2006), Organizacija oblikovo-analitychnogo zabezpechennja strategichnogo rozvytku pidpryjemstva, Vyd. HNEU, Kharkiv, Ukraine.

Sokolov Ya. V. (2010), Bukhhalterskyi uchet kak summa faktov khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia, Magistr, Moscow.

Shajkan, A. V. (2009), Bugalters'kyj oblik u pryjnjatti upravlins'kyh strategichnyh rishen', KNEU, Kyiv, Ukraine.

Barney J. B., Hesterly W. S. (2019), Strategic management and competitive advantage. Concepts and Cases. 6th. ed., Pearson, New York, US.

Puca A., Zyla M. L. (2019), The Intangible Valuation Renaissance: Five Methods”, available at: https://blogs.cfainstitute.org/investor/2019/01/11/a-renaissance-in-intangible-valuation-five-methods/

Reilly R. F. (2015). “Valuation of Technology-Related Intangible Assets”, Insights, Summer, s. 37–50.