УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

PDF

Ключові слова

проект
управління проектами
організаційні зміни
перетворення
підприємства
харчова промисловість

Як цитувати

Рябенко, В. В. (2021). УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Підприємництво і торгівля, (28), 84-88. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-13

Анотація

Предметом дослідження є проектний підхід до організаційних змін та його особливості на підприємствах харчової промисловості. Метою дослідження є обґрунтування необхідності управління проектами організаційних змін на підприємствах харчової промисловості. Досліджено основні проблеми діяльності підприємств в мінливих умовах зовнішнього середовища. Доведено необхідність організаційних змін як пріоритетного напрямку протидії несприятливим тенденціям та засобу розвитку суб’єктів господарювання. Шляхом узагальнення результатів наукових досліджень визначено сутність та об’єкти організаційних змін, їх види та етапи здійснення. Організаційні зміни – це системні перетворення, які охоплюють все підприємство в цілому або окремі його частини. Вони спрямовані на удосконалення економічних, правових та соціальних відносин в сфері функціонування організації. Доведено, що проекти організаційних змін є високоефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності, засобом адаптації до змін в зовнішньому середовищі та базисом забезпечення високої результативності функціонування і розвитку суб’єктів господарювання. Запропоновано ключові положення, на основі яких ґрунтується проектний підхід до організаційних змін, визначено його переваги у порівнянні з поступовим проведенням перетворень. Визначено галузеві особливості проектів організаційних змін в харчовій промисловості з урахуванням масштабів їх діяльності. Охарактеризовано основні етапи управління проектами організаційних змін на прикладі підприємств харчової промисловості, зокрема, розглянуто особливості встановлення цілей, розробки концепції організаційних змін, їх економічного обґрунтування, проведення структуризації проекту перетворень, складання плану часових параметрів та бюджету. Таким чином, доведено визначальну роль проектного підходу у забезпеченні результативності організаційних змін, що дозволить оперативно, з чітко обґрунтованими витратами та очікуваним економічним ефектом виконати раціональний обсяг робіт для досягнення мети запланованих трансформацій.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-13
PDF

Посилання

Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. / пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. Санкт-Петербург : Питер, 2010. 800 с.

Кукоба В. П. Організаційне проектування підприємств : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 269 с.

Кукоба В. П. Управління антикризовою діяльністю підприємства : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2008. 400 с.

Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний : учеб. пособие для вузов. Москва : ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. 456 с.

Отенко И. П., Москаленко Н. А. Организационно-экономический механизм реструктуризации предприятия : научное издание. Харьков : Изд. ХНЭУ, 2005. 216 с.

Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 302 с.

Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах : наукове видання / за заг. ред. В. С. Пономаренка, О. М. Ястремської. Харків : Вид. ХНЕУ, 2005. 452 с.

Бузько І. Р. та ін. Трансформаційні процеси в умовах глобалізації : держава, регіон, підприємство : монографія. Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. 548 с.

Daft, R. (2010), Menedzhment [Management], 8th ed, Pyter, Sankt-Peterburh, Russia.

Kukoba, V. P. (2009), Orhanizatsiine proektuvannia pidpryiemstv [Organizational design of enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Kukoba, V. P. (2008), Upravlinnia antykryzovoiu diialnistiu pidpryiemstva [Management of anti-crisis activity of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Mazur, Y. Y. and Shapyro, V. D. (2001), Restrukturyzatsyia predpryiatyi y kompanyi [Restructuring of enterprises and companies], ZAO «Yzdatelstvo «Ekonomyka», Moscow, Russia.

Otenko, Y. P. and Moskalenko, N. A. (2005), Orhanyzatsyonno-ekonomycheskyi mekhanyzm restrukturyzatsyy predpryiatyia [Organizational and economic mechanism of enterprise restructuring], Yzd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine.

Pastukhova, V. V. (2002), Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom: filosofiia, polityka, efektyvnist [Strategic management of enterprise: philosophy, policy, efficiency: monograph], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

Ponomarenko, V. S. and Yastremska, O. M. (2005), Stratehichne upravlinnia orhanizatsiinymy peretvorenniamy na promyslovykh pidpryiemstvakh [Strategic management of organizational transformations at industrial enterprises], Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine.

Buzko, I. R., Sushchenko, O. A., Korolevska, N. Yu. and Chasovskyi, S. A. (2012), Transformatsiini protsesy v umovakh hlobalizatsii : derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Transformation processes in the conditions of globalization: state, region, enterprise], Vyd. «Noulidzh», Luhansk, Ukraine.