СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

PDF

Ключові слова

кадровий потенціал
кваліфікація кадрів
інвестиції у персонал
гудвіл кадрового потенціалу
інноваційний розвиток кадрів

Як цитувати

Бессонова, А. В. (2021). СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Підприємництво і торгівля, (29), 5-9. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-01

Анотація

Використання кадрового потенціалу та його оцінка є дієвим методом управління персоналом, що дає змогу дослідити потенційні можливості працівників та доцільність інвестицій у персонал. Залежно від стратегії та форми підприємства кожний від оцінювання вимагає певних показників та методик. У статті розглянуто найбільш поширені та ефективні з них. Оцінка ефективності кадрового потенціалу служить для координації та поліпшення управління кадрами підприємства та формування системи розвитку персоналу. У сучасному економічному середовищі не існує єдиного підходу до оцінки кадрового потенціалу. Але це можна розглянути з позитивного боку, адже кожне підприємство може вибрати або розробити саме ту методику, яка є найбільш привабливою та дієвою в конкретних умовах певної організації. Сучасні методи оцінки кадрового потенціалу та його використання визнані ефективними, але не універсальними, тобто кожне підприємство повинне засновуватися на своїх індивідуальних факторах роботи, особливостях господарювання у галузі та економічних умовах країни у цілому. Управління кадровим потенціалом підприємства незалежно від його розмірів та кількості персоналу є одним із найважливіших чинників функціонування та розвитку економіки на рівні організації, країни та світу в цілому, адже жоден суб’єкт господарювання не зможе існувати без робочої сили. Саме кваліфікація кадрів підприємства, їх рівень освіти та професійні навички мають прямий вплив на розвиток та просування бізнесу, а їхні потенційні можливості є базою для подальшого зростання економіки регіону та країни. Головним чинником, що має сильний негативний вплив на ефективність кадрового потенціалу, є втрата працівників унаслідок плинності кадрів. Саме заради результативності інвестицій у персонал та успішності управління кадровим потенціалом підприємство має забезпечити низький рівень плинності своїх кадрів та високий рівень стабільності трудових ресурсів, адже через звільнення кадрів організація несе збитки та втрачає час на пошук, підготовку та впровадження нових працівників, які потребують особливої уваги керівництва на початку своєї трудової діяльності.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-01
PDF

Посилання

Сайт «Корпоративний менеджмент». URL: https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml

Сайт файлового архіву студентів «Studfiles». URL: https://studfile.net/preview/5852914/page:3/

Розин В. М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация. Москва : Московский психолого-социальный институт МОДЭК, 2008. 600 с.

Милохина И. В. Особенности количественной оценки кадрового потенциала предприятия. Альманах современной науки и образования. 2016. № 4(106). С. 76–80.

Сучасні наукоємні технології. URL: https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=22960.

Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование : монография / И. В. Скоблякова и др. Москва : Машиностроение-1, 2005. 520 с.

Вотякова И. В., Брендаков В. Н. Оценка эффективности инвестиций в кадровый потенциал при формировании стратегии инновационного развития кадрового потенциала организации. Управление персоналом. 2008. № 16. URL: https://www.top-personal.ru/issue.html?1715

Директор по персоналу. URL: https://www.hr-director.ru/article/65688-qqq-15-m9-kadrovyy-potentsial-organizatsii

Website “Corporate management” (2021), available at: https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml (accessed 07.04.2021)

Student file archive site “Studfiles” (2021), available at: https://studfile.net/preview/5852914/page:3/ (accessed 30.03.2021)

Rozin, V. M. (2008), Nauka: proishozhdenie, razvitie, tipologiya, novaya kontseptualizatsiya, Publishing house of the Moscow Psychological and Social Institute MODEK, Moscow, Russia.

Milohina, I. V. (2016), “Features of the quantitative assessment of the personnel potential of the enterprise”, Almanah sovremennoy nauki i obrazovaniya, № 4(106), s. 76–80.

The site of the scientific journal “Modern science-intensive technologies” (2021), available at: https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=22960 (accessed 08.04.2021)

Skoblyakova, I. V., Smirnov, V. T., Soshnikov, I. V. and Romanchin V. I. (2005), Chelovecheskiy kapital: soderzhanie i vidyi, otsenka i stimulirovanie: monografiya, Mashinostroenie-1, Moscow, Russia.

Votyakova, I. V. and Brendakov, V. N. (2008), “Evaluation of the effectiveness of investment in human resources in the formation of a strategy for innovative development of human resources of the organization”, Personnel Management, [Online], vol. 16, available at: https://www.top-personal.ru/issue.html?1715 (accessed 15.04.2021)

Internet Journal of Human Resource Management “Personnel Director” (2021), available at: https://www.hr-director.ru/article/65688-qqq-15-m9-kadrovyy-potentsial-organizatsii (accessed 20.04.2021)