ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

організація бухгалтерського обліку
інформація
стабільність
прозорість
обліковий процес
управління підприємством
міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Як цитувати

Бессонова, Г. П. (2021). ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (29), 10-14. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-02

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням організації бухгалтерського обліку на підприємствах України. Досліджено сучасний стан і заходи підвищення якості організації бухгалтерського обліку в Україні, виділено можливі напрями вдосконалення організації бухгалтерського обліку в Україні. Зміни законодавства у сфері бухгалтерського обліку, перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності (МСФЗ) зумовили необхідність удосконалення організації бухгалтерського обліку в Україні. Організація бухгалтерського обліку є важливим елементом ефективного функціонування підприємства. Інформаційне забезпечення системи управління має місце на всіх етапах організаційної системи бухгалтерського обліку та є його невід`ємною частиною. Стабільність, прозорість та достовірність інформації – ці завдання передбачають комплексне вирішення керівництвом підприємств таких питань, як кадрове забезпечення, раціональне використання активів, забезпечення мобільності виробництва продукції. Щоб досягти вказаних результатів, необхідно створити умови для організації бухгалтерського обліку господарської діяльності, які б були надійним джерелом інформації для проведення контролю та аналізу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-02
PDF

Посилання

Економічна енциклопедія. Київ : Академія, 2001. 504 с.

Голов С. Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2011. 31 с.

Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник ; 3-є вид. Київ : Лібра, 2006. 704 с.

Пушкар М. С. Креативный учёт (создание информации для менеджеров) : монография. Тернополь : Карт-бланш, 2006. 334 с.

Кузьмінський Р. Реформування бухгалтерського обліку. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку. Фінанси України. 2006. № 8. С. 59–63.

Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку : підручник. Житомир : Рута, 2002. 592 с.

Озеран А. В. Стан та напрями регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : мат. VI Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛКА, 2011. С. 316–319.

Mochernyi, S. V. (Ed.) (2001), Economic encyclopedia, Akademiia, Kyiv, Ukraine.

Holov, S. F. (2011), Current state and prospects of accounting development in Ukraine. Extended abstract of doctor’s thesis, KNEU, Kyiv, Ukraine.

Holov, S. F. (2006), Managerial Accounting (3rd ed.), Libra, Kyiv, Ukraine.

Pushkar, M. S. (2006), Creative accounting (creating information for managers), Kart-blansh, Ternopol, Ukraine.

Kuzminskyi, R. (2006), “Accounting reform”, Finansy Ukrainy, № 8, s. 59–63.

Butynets, F. F. (2002), Organization of accounting. Ruta. Zhytomyr. Ukraine.

Ozeran, A. V. (2011), Status and directions of regulation of accounting and reporting in Ukraine. Stan, problemy ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu i kontroliu u konteksti suchasnykh kontseptsii upravlinnia: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, LKA, Lviv, Ukraine.