РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

PDF

Як цитувати

Бессонова, С. І., & Кленін, О. В. (2021). РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Підприємництво і торгівля, (29), 15-19. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-03

Анотація

У статті розкрито контрольну функцію державного фінансового контролю, визначено основні завдання аудиту, такі як: відповідність ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на основі національних стандартів державного сектору; контроль над використанням бюджетних коштів згідно з кошторисом та нормативно-законодавчою базою; перевірка держзакупівель; перевірка доцільності використання матеріальних ресурсів бюджетного закладу; виявлення фактів неефективного витрачання ресурсів та нецільового їх використання; визначення ефективності управління внутрішнім фінансовим контролем. Проаналізовано діяльність Державної фінансової служби аудиту за останні п’ять років. Спостерігається поступове зниження тиску на розпорядників бюджетних коштів. Перевірки державного фінансового контролю замінюють аудитом, який спрямований на попередження порушень та їх недопущення у діяльності бюджетної установи, надання рекомендацій щодо організації ефективного внутрішньогосподарського контролю. Зростання правопорушень також може свідчити про різне трактування та нечітке розуміння нормативних документів, тому саме вдосконалення законодавчої бази державної аудиторської служби, розвиток методичного інструментарію, стандартизація державного фінансового аудиту повинні сприяти усуненню цих недоліків. Для оцінки ефективності фінансово-бюджетного контролю може бути використано низку показників ефективності роботи інспекторського складу органу фінансово-бюджетного контролю. Вирішення основних проблем може бути досягнуте лише завдяки розробленій стратегії вдосконалення, яка має відповідати вимогам сучасності та спиратися на прийняті у всьому світі норми. Необхідність упровадження норм міжнародних стандартів у національні стандарти зумовлена необхідністю підвищення ефективності діяльності державного фінансового аудиту, підвищення його результативності, прозорості, формування довіри суб’єктів аудиторської перевірки. Особливо це стає актуальним в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальних органів виконавчої влади. Фінансовий контроль бюджетної сфери, що здійснюється державою, служить інструментом виявлення неефективного використання нефінансових та фінансових ресурсів бюджетної організації, недотримання або неправильного трактування законодавчої бази, нецільового використання грошових коштів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-03
PDF

Посилання

Будник Л. А., Голяш І. Д. Класифікація державного аудиту. Економіка та суспільство. 2016. № 2. С. 661–665.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад., гол. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» в Україні. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T293900?an=1 (дата звернення: 05.04.2021).

Микитюк І. Державний фінансовий контроль у бюджетній сфері. Світ фінансів. 2018. № 1(54). С. 58–69.

Публічний звіт «Про діяльність аудиторської служби України за 2016 рік». URL: https://cutt.ly/jb8Dnr7 (дата звернення: 05.04.2021).

Публічний звіт «Про діяльність аудиторської служби України за 2017 рік». URL: https://cutt.ly/ub8DQqo (дата звернення: 09.04.2021).

Публічний звіт «Про діяльність аудиторської служби України за 2018 рік». URL: https://cutt.ly/mb8DWv2 (дата звернення: 09.04.2021).

Публічний звіт «Про діяльність аудиторської служби України за 2019 рік». URL: https://cutt.ly/Uneg4Uc (дата звернення: 10.04.2021).

Публічний звіт за 2020 рік «Про діяльність аудиторської служби України». URL: https://dasu.gov.ua/attachments/60567d79-9784-4c4f-8d5c-abb9af46d467_%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_2020_.pdf (дата звернення: 11.04.2021).

Корень Н. В. Концептуальні засади формування системи державного фінансового контролю в умовах економічних реформ. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 8. С. 21–25.

Budnyk, L. A. and Holiash, I. D. (2016), “Classification of state audit”, Economics and society, № 2, s. 661–665.

Busel, V. T. (Ed.) (2005), Great Dictionary of Modern Ukrainian language. (ed., rev.), “Perun”, Irpin, Ukraine.

Law of Ukraine on the basic principles of public financial control in Ukraine, available at: https://ips.ligazakon.net/document/T293900?an=1 (accessed 05.04.2021)

Mykytiuk, I. (2018), “State financial control in the budget sphere”, World Finance, № 1(54), s. 58–69.

Public report on the activities of the audit service of Ukraine for 2016, available at: https://cutt.ly/jb8Dnr7 (accessed 05.04.2021)

Public report on the activities of the audit service of Ukraine for 2017, available at: https://cutt.ly/ub8DQqo (accessed 06.04.2021)

Public report on the activities of the audit service of Ukraine for 2018, available at: https://cutt.ly/mb8DWv2 (accessed 06.04.2021)

Public report on the activities of the audit service of Ukraine for 2019, available at: https://cutt.ly/zb8DTk5 (accessed 10.04.2021)

Public report on the activities of the audit service of Ukraine for 2020, available at: https://dasu.gov.ua/attachments/60567d79-9784-4c4f-8d5c-abb9af46d467_%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_2020_.pdf (accessed 11.04.2021)

Koren, N. V. (2012), “Conceptual bases of formation of public financial control system in terms of economic reforms”, Formation of market relations in Ukraine, № 8, s. 21–25.