КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В СИСТЕМІ КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

підприємство торгівлі
кризис-менеджмент
контрольно-аналітичні процедури
операційні та фінансові ризики
мінімізація кризових загроз

Як цитувати

Коцеруба, Н. В. (2021). КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В СИСТЕМІ КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (29), 28-34. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-05

Анотація

Загострення кризи світової економіки актуалізує необхідність мінімізації впливу кризових ризиків на результати економічної діяльності підприємств. Події попереднього та поточного років свідчать про те, що найбільше потерпають від наслідків кризи мікро-, малі та середні підприємства, які на відміну від великих підприємств не мають ефективних запобіжників для своєчасного виявлення та попередження кризових загроз. Це вимагає від суб’єктів підприємницької діяльності своєчасного виявлення, перш за все, операційних ризиків, до яких належать зменшення обсягів діяльності і, як наслідок, уповільнення зростання операційних доходів і зменшення операційного прибутку, що призводить до загострення фінансових ризиків – зниження рентабельності операційної діяльності, а також рентабельності активів та капіталу підприємства і погіршення фінансового стану підприємств. Чинники кризи як предмет антикризового управління являють собою явища, що є причинами порушення стабільного розвитку підприємства. Залежно від середовища виникнення чинники кризи розподіляються на зовнішні (на зміну яких окреме підприємство впливати не може) та внутрішні (які піддаються регулюванню з боку систем антикризового управління підприємством). Ефективне антикризове управління підприємством торгівлі ґрунтується на використанні інформації стосовно показників операційної і фінансової діяльності, негативна зміна яких призводить до утворення кризових ситуацій. Із метою визначення проблемних ланок діяльності підприємства торгівлі запропоновано моделювання операційного прибутку, що розраховується методом прямого рахунку: збільшення доходів та зменшення витрат створюють приріст прибутку, а зниження доходів та зростання витрат зменшують прибуток на відповідну величину. Для зниження ризику та втрати платоспроможності підприємства рекомендовано використання платіжного календаря. Грошові потоки у платіжному календарі групуються за видами діяльності відповідно до напрямів надходження і витрачання коштів, що дає змогу своєчасно встановити потенційні кризові загрози та сформувати критерії оцінки ризику неплатоспроможності. Доцільне використання методики оцінки потенційного банкрутства за системою формалізованих і неформалізованих критеріїв, що доповнена показником власного оборотного капіталу, від’ємне значення якого є ознакою критичного фінансового стану суб’єкта господарювання. Зважаючи на обмежені ресурси кризис-менеджменту значної кількості підприємств, що діють на товарному ринку України, у статті запропоновано систему контрольно-аналітичних процедур, застосування яких дає змогу оцінити ризики та визначити орієнтири безпечної економічної діяльності, не залучаючи фахівців консалтингових аудиторських фірм та маркетингових агентств.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-05
PDF

Посилання

Андрушко О. В. Економічне діагностування кризового стану та загрози банкрутства машинобудівного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.04.01. Львів, 2007. 23 с.

Барабаш Н., Ріпа Т. Аудиторська оцінка конкурентоспроможності підприємств торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 111–120.

Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Киев : Ника-Центр, 2006. 672 с.

Бригхем Ю. Основы финансового менеджмента. Москва : Молодежь, 2012. 323 с.

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник ; 2-е вид., випр. і доп. Київ : Центр навч. л-ри, 2005. 501 с.

Глущенко В. В. Введение в кризисологию. Финансовая кризисология. Антикризисное управление . Москва : Глущенко В. В., 2008. 88 с.

Держстат України, 1998–2020. Дата останньої модифікації: 31.12.2020. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.02.2021).

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2019. 153 с.

Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика ; 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2014.

Коваленко О. В. Антикризове управління – запорука стабільності роботи підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. T. 3. С. 65–68.

Коцеруба Н. В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми економіки: 2010. № 2(104). С. 120–128.

Коцеруба Н. В. Критерії оцінки кризових ризиків в аудиті фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Спеціальний випуск. 2010. № 4. С. 89–96.

Коцеруба Н. В. Система критеріїв оцінки кризових явищ на підприємствах роздрібної торгівлі. Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 25–26 листопада 2010 р. Тернопіль, 2010. С. 215–218.

Маховка В. М. Методологія формування системи антикризового управління підприємством. Інноваційна економіка. 2013. № 1(39). С. 102–105.

Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Є.В. Мних та ін. ; за ред. Є. В. Мниха. Київ : КНТЕУ, 2005. 232 с.

Ріпа Т. В. Сутність та класифікація факторів конкурентоспроможності підприємств торгівлі. Конкурентоспроможність національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи підвищення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 вересня 2016 р. : у 2-х ч. Київ : Київський економічний науковий центр, 2016. Ч. 2. С. 94–96.

Скібіцький М. О. Антикризовий менеджмент : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 568 с.

Ткаченко А. М. Концептуальні підходи до антикризового управління в сучасних умовах господарювання : монографія. Запоріжжя : ЗДІА, 2010. 356 с.

Andrushko, O. V. (2007), Economic diagnosis of the crisis and the threat of bankruptcy of the machine-building enterprise: dissertation abstract for the degree of candidate’s thesis, Lviv, Extended abstract of candidate’s thesis, Ukraine.

Barabash, N. and Ripa, T. (2018), Audytorska otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstv torhivli. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Blank, Y. A. (2006), Anti-crisis financial management of the enterprise, Nyka-Tsentr, Kyiv, Ukraine.

Bryhkhem, Yu. (2012), Fundamentals of financial management, Molodezh, Moskva, Russia.

Vasylenko, V. O. (2005), Anti-crisis management of the enterprise (2rd ed., rev.), Tsentr navch. l-ry, Kyiv, Ukraine.

Hlushchenko, V. V. (2008), Introduction to crisisology. Financial crisisology. Crisis management, YP Hlushchenko V. V., Moskva, Russia.

State Statistics Service of Ukraine, 1998-2020. Data ostannoi modyfikatsii: 31.12.2020, available at: www.ukrstat.gov.ua

Activities of large, medium, small and micro enterprises. Statistical collection. (2019), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Kovalev, V. V. (2014), Financial management: theory and practice, № 3, available at: http://ijevanlib.ysu.am/wp-content/uploads/2018/01

Kovalenko, O. V. (2011), “Anti-crisis management is the key to the stability of the enterprise”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, № 2 (3), s. 65–68.

Kotseruba, N. V. (2010), “Assessment of operational and financial risks in the system of crisis management of the retail enterprise”, Aktualni problemy ekonomiky, № 2, s. 120–128.

Kotseruba, N. V. (2010), “Criteria for assessing crisis risks in the audit of the financial condition of retail enterprises”, Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii, № 4, s. 89–96.

Kotseruba, N. V. (2010), System of criteria for assessing crisis phenomena at retail enterprises. Oblik yak informatsiina systema dlia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv v konkurentnomu seredovyshchi: materialy mizhnarodnoi naukovo – praktychnoi konferentsii, Ternopil, Ukraine.

Makhovka, V. M. (2013), “Methodological formation of the crisis management system of the enterprise”, Innovatsiina ekonomika, № 1 (39), s. 102–105.

Mnykh, Ye. V., Butko, A. D., Bolshakova, O. Iu., Kravchenko, H. O., Nykonovych, H. I. (2005), Analysis and control in the capital management system of the enterprise, KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Ripa, T. V. (2016), Competitiveness of the national economy: indicators, factors of influence and ways to increase: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 94-96). Kyiv: HO «Kyivskyi ekonomichnyi naukovyi tsentr» [іn Ukrainian].

Skibitskyi, M. O. (2009), Crisis management. Navch. posibnyk, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Tkachenko, A. M. (2010), Conceptual approaches to crisis management in modern business conditions, Vyd-vo Zaporizkoi Derzhavnoi inzhenernoi akademii, Zaporizhzhia, Ukraine.