ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

банк
операційна діяльність банку
операційний ризик
моніторинг ризиків
достатність капіталу

Як цитувати

Кретов, Д. Ю. (2021). ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (29), 35-40. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-06

Анотація

У статті досліджено поняття операційного ризику комерційного банку, розкрито сутність системи управління операційним ризиком та розглянуто моделі, що дають змогу дати оцінку виявлених ризиків. Сьогодні операційні ризики визнаються важливими чинниками стабільності функціонування банків України. Операційні ризики, що виникають у банку, можна розглядати як потенційну можливість виникнення збитків у результаті помилок у діях співробітників, недосконалої організації бізнес-процесів і функціонування інформаційно-технологічних систем, неналежного внутрішнього контролю та впливу таких зовнішніх чинників, як: внутрішнє чи зовнішнє шахрайство, кадрова політика та безпека праці, скарги клієнтів, практика надання банківських послуг, штрафи та санкції за порушення пруденційних вимог, а також шкода, завдана матеріальним активам компанії, руйнування та проблеми в роботі систем, управління процесом. Слід зазначити, що щороку з’являються нові види операційного ризику, які впливають на діяльність кредитної установи через розвиток інформаційних та комп’ютерних систем, ускладнення інструментів фондового ринку та вдосконалення бізнес-методів, тому регулятори всіх країн намагаються постійно вдосконалювати нормативно-правову базу, пов'язану з управлінням операційним ризиком комерційного банку, виходячи з рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду. Зростання кількості випадків значних збитків та втрат у результаті реалізації операційного ризику сприяло не лише вдосконаленню процесів управління ризиками, а й установленню мінімальних вимог до капіталу банків для його покриття. У статті проведено тестовий розрахунок капіталу для покриття операційного ризику та нормативу достатності капталу з урахуванням операційного ризику банку для АТ «Ощадбанк» порівняно з іншими державними банками на підставі річних даних банків, що подаються до НБУ за рекомендованою методикою Національного банку України. На основі проведених розрахунків зроблено висновок, що в сучасних умовах у період наглядових трансформацій та посилення нормативних вимог до достатності капіталу, а також прояву кризових станів в економіці, на нашу думку, доречно буде пом’якшити вимоги до розрахунку достатності капіталу з урахуванням операційного ризику.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-06
PDF

Посилання

Гончар К. О. Нормативно-правова база з управління операційним ризиком банку. Modern Economics. 2020. № 21. С. 59–65. URL: https://modecon.mnau.edu.ua.

Жердецька Л. В. Розвиток методичних підходів до оцінки капіталу банків під операційний ризик. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 3. С. 125–129.

Дмитренко І. Б. Сучасні підходи до оцінки достатності (адекватності) капіталу банків в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2019. Вип. 30. № 4. С. 120–127.

Постанова Правління Національного банку України «Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику» № 156. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24122019_156.

Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» № 157. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24122019_157.

Базель III: міжнародні рамки для вимірювання ризику ліквідності, стандарти та моніторинг. Офіційна Інтернет-сторінка Банку міжнародних розрахунків. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs188.htm.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.

Ghonchar, K. O. (2020), Normatyvno-pravova baza z upravlinnja operacijnym ryzykom banku. Elektronne naukove fakhove vydannja z ekonomichnykh nauk «Modern Economics», № 21, s. 59–65, available at: https://modecon.mnau.edu.ua

Zherdecjka, L. V. (2016), Rozvytok metodychnykh pidkhodiv do ocinky kapitalu bankiv pid operacijnyj ryzyk. Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji, № 3, s. 125–129.

Dmytrenko, I. B. (2019), Suchasni pidkhody do ocinky dostatnosti (adekvatnosti) kapitalu bankiv v Ukrajini. Vcheni zapysky Tavrijsjkogho Nacionaljnogho universytetu im. V. I. Vernadsjkogho. Serija: Ekonomika i upravlinnja, № 30(4), s. 120–127.

Postanova Pravlinnja Nacionaljnogho banku Ukrajiny «Polozhennja pro porjadok vyznachennja bankamy Ukrajiny minimaljnogho rozmiru operacijnogho ryzyku», no. 156, available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24122019_156.

Postanova Pravlinnja Nacionaljnogho banku Ukrajiny «Pro vnesennja zmin do dejakykh normatyvno-pravovykh aktiv Nacionaljnogho banku Ukrajiny», no. 157, available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24122019_157

Bazelj III: mizhnarodni ramky dlja vymirjuvannja ryzyku likvidnosti, standarty ta monitoryngh. Oficijna internet-storinka Banku mizhnarodnykh rozrakhunkiv, available at: http://www.bis.org/publ/bcbs188.htm

Oficijnyj sajt Nacionaljnogho banku Ukrajiny, available at: http://www.bank.gov.ua