ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

PDF

Ключові слова

бюджетні видатки
поточні видатки
капітальні видатки
бюджетні кошти
бюджетна децентралізація
соціально-економічний розвиток країни

Як цитувати

Радіонов, Ю. Д. (2021). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Підприємництво і торгівля, (29), 53-60. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-09

Анотація

Діюча система управління бюджетними видатками є недосконалою та не відповідає сучасним запитам суспільства щодо підвищення рівня життя та добробуту населення. Водночас, в умовах економічних перетворень, першочерговим завданням залишається забезпечення зростання національної економіки, нарощування обсягів виробництва, ВВП, завершення бюджетної децентралізації, впровадження енергоощадливих технологій тощо. В цій ситуації актуальним залишається питання ефективного управління та використання бюджетних видатків. Автором розроблено практичні рекомендації з оптимізації структури видатків бюджету, підвищення їх ефективності для забезпечення сталої динаміки соціально-економічного розвитку країни. Розкрито економічну сутність видатків бюджету, економічні складові їх формування, класифікацію за ознакою головного розпорядника коштів, бюджетними програмами, функціональним призначенням. Дано загальну характеристику видатків зведеного бюджету за 2016-2020 роки за функціональною класифікацією. Проведений аналіз засвідчив, що стабільно високими темпами зростають видатки на економічну діяльність, а також видатки на охорону здоров’я та оборону країни у зв’язку з подіями на сході країни. Проте, на охорону навколишнього середовища та житлово-комунальне господартсво у 2020 році виділено майже на 7,0 відсотків менше (по кожній галузі) ніж у попередньому 2019 році, що є свідченням недостатньої уваги з боку уряду до цих питань. Наголошено, що структура бюджетних видатків змінюється в залежності від їх ролі в економіці, нарощуванні економічного потенціалу країни, обсягу завдань, які постають перед країною на відповідному етапі її суспільного розвитку. Враховуючи міжнародний досвід країн з ринковою та трансформаційною економікою, запропоновано практичні заходи щодо підвищення ефективності видатків бюджету, оптимізації їх структури. Це дасть можливість проводити виважену фінансово-бюджетну політику, підвищувати кількісні та якісні показникм соціально-економічного розвитку країни, рівень добробуту населення, забезпечувати стійкість фінансової системи, стабільність суспільного розвитку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-09
PDF

Посилання

Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 640 с.

Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навчальний посібник. Київ : Знання – Прес, 2006. 607 с.

Благун І. Г., Воронко Р. М., Бучкович М. Л. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник. Львів : «Магнолія-2006», 2017. 224 с.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-V. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Чугунов І. Я., Ігнатюк І. М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни. Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2016. Вип. 28(1). С. 217–226. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28%281%29__31

Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки / за наук. ред. В. М. Федосова. Київ : Либідь, 2000. 656 с.

Радіонов Ю. Д. Бюджетні видатки у забезпеченні суспільного розвитку. Економіка, фінанси, право. 2018. №5. С. 29–34.

Кириленко О. П., Малиняк Б. С. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 288 с.

Зведений бюджет України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/

Коляда Т. А. Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, практика : монографія. Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. 396 с.

Звіт Рахункової палати України за 2019 рік. URL: https://rp.gov.ua/Activity/Reports/?id=876

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2020. №19. С. 126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20Text

Klets, L. Ye. (2007), Budget management, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Pasіchnyk, Yu. V. (2006), Budget system of Ukraine, Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.

Blagun, I. G., Voronko, R. M. and Buchkovich, M. L. (2017), Budget Management, Magnolia-2006, Lviv, Ukraine.

The Verhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine, from July 08, 2010 №2456-V”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (accessed 21 March 2021)

Chugunov, I. Y. and Ignatiuk, I. M. (2016), “Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country”, Economic Bulletin of the University. Pereyaslav-Khmelnytsky State University named after Hryhoriy Skovoroda, № 28 (1), s. 217–226.

Blankart, Sh. and Fedosov, V. M. (Ed.) (2000), “Public finance in the conditions of democracy: introduction to financial science”, Lybid, Kyiv, Ukraine.

Radionov, Yu. D. (2018),, “Budget expenditures for social development”. Ekonomika, Financy, Pravo, № 5, s. 29–34.

Kirilenko, O. P. and Malinyak, B. S. (2007), “Theory and practice of budget investments”. Monograph, Economic Thought, Ternopil, Ukraine.

Minisry of finance of Ukraine (2021), “Consolidated budget of Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/ (accessed 16 April 2021).

Kolyada, T. A. (2016), “Formation of budget strategy of Ukraine: theory, methodology, practice”. Monograph, University of the SFS of Ukraine, Irpin, Ukraine.

Тhe Accounting Chamber of Ukraine (2020), “Report of the Accounting Chamber of Ukraine for 2019”, available at: https://rp.gov.ua/Activity/Reports/?id=876 (accessed 15 April 2021).

The Verhovna Rada of Ukraine (2020), “On Amendments to the law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2020” Law of Ukraine”. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Information of the Verhovna Rada of Ukraine, 19, 126, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20Text (accessed 18 March 2021).