ВПЛИВ АНТИДЕМПІНГОВИХ ТА ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

антидемпінгові заходи
захисні заходи
конкурентоспроможність підприємств
«вуглецевий бар’єр»

Як цитувати

Ткаченко, А. М., & Колесник, Е. О. (2021). ВПЛИВ АНТИДЕМПІНГОВИХ ТА ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (29), 78-83. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-13

Анотація

У статті акцентовано на значимості конкурентоспроможності у забезпеченні життєдіяльності підприємств. Здійснено порівняльний аналіз змін позицій України у рейтингу TOП-10 країн-лідерів на світовому ринку металопродукції. Обгрунтовано, що визначальним чинниками впливу на конкурентоспроможність експортнозалежних підприємств є антидемпінгові та захисні заходи на світовому ринку. Здійснено комплексне дослідження впливу антидемпінгових та захисних заходів на конкурентоспроможність металургійних підприємств в умовах підвищення ЄС амбіційності до скорочення вуглецевого сліду виробництва металопродукції. Поглиблено аналітичний апарат з оцінювання впливу антидемпінгових та захисних заходів на конкурентоспроможність металургійних підприємств. Акцентовано, що Україна разом з усім цивілізованим світом прийняла на себе зобов'язання з імплементації європейського екологічного законодавства, приєдналася до Зеленого кліматичного фонду Green Climate Fund та визначила Національний вуглецевий внесок відповідно до вимог Паризької кліматичної угоди. Наголошено на очікуваному введенні в найближчі роки Європейскою комісією Carbon border adjustment. Встановлено пагубний вплив на конкурентоспроможність металургійних підприємств запровадження ЄС екологічного мита - Carbon border adjustment. Здійснено компаративний аналіз ефекту запровадження Carbon border adjustment для ЄС та України. Розглянуто запропоновані Європейською комісією формати Carbon border adjustment. Обгрунтовано, що запровадження Carbon border adjustment не прискорюватиме, а гальмуватиме процес декарбонізації, оскільки обсяги капітальних інвестицій виробників сталі можуть суттєво скоротитись, що в підсумку і призведе до втрати їх конкурентоспроможності. Наголошено, що запровадження Carbon border adjustment не обмежиться секторіальними наслідками, а й матиме суттєвий вплив на економіку України в цілому. Визначено арсенал дієвих заходів щодо його пом’якшення, запровадження якого у вітчизняній практиці дозволить приймати ефективні та оптимальні управлінські рішення щодо збереження позицій вітчизняних металургійних підприємств у ТОП-10 країн-лідерів з виробництва металопродукції.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-13
PDF

Посилання

Кузнецький С. Українська чорна металургія: стан, проблеми, перспективи. GMK CENTER. 2020. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/ (дата звернення: 20.02.2021).

Хоменко Я. В., Резнікова А. С. Фактори конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі в умовах глобалізації. Академічний огляд. 2013. № 2(39). С. 154–161.

Зінченко С. Вплив СВАМ на металургійну галузь України. GMK CENTER. 2021. 42 с.

Амоша О. І., Нікіфорова В. А. Розвиток металургійної смартпромисло-вості в Україні: передумови, проблеми, особливості, наслідки: науково-аналітична доповідь. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 67 c.

Зінченко С. Промислова політика і ГМК: світовий досвід для України. GМК CENTER. 2019. 32 с.

Григоренко Ю. Підсумки-2019: спад на зовнішніх ринках і ревальвація дали металургам мінус. GMK CENTER. URL: https://gmk.center/ua/posts/pidsumki-2019-spad-na-zovnishnih-rinkah-i-revalvaciya-dali-metalurgam-minus/ (дата звернення: 24.03.2021)

Каленков О. Український експорт під загрозою. GМК CENTER. 2018. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/ukrajinskiy-eksport-pid-zagrozoyu-2485596.html (дата звернення: 05.03.2021).

Повідомлення про призупинення чи зменшення антидемпінгових мит в ЄС щодо імпорту металопродукції у разі сплати захисного мита. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2019. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=64c8d61b-1b01-4e88-ba08-85767653a1fb&title (дата звернення: 19.03.2021)

Бердинських А. Бразилія продовжила на п’ять років дію мита на труби «Інтерпайпу». GМК CENTER. 2020. URL: https://gmk.center/ua/news/braziliya-prodovzhila-na-p-yat-rokiv-diju-mita-na-trubi-interpajpu/ (дата звернення: 12.03.2021)

Kuznetsky, S. (2020). Ukrainian ferrous metallurgy: status, problems, prospects. GМК CENTER, available at: http://www.nbuviap.gov.ua/ (accessed 20 March 2021).

Khomenko, Y. V. and Reznikova, A. S. (2013), “Faktory konkurentospromozhnosti pidpryiemstv metalurhijnoi haluzi v umovakh hlobalizatsii”, Academic review, № 2(39), s. 154–161.

Zinchenko S. (2021). Influence of SWAM on the metallurgical industry of Ukraine. GMK CENTER.

Amosha, O. I. and Nikiforova, V. A. (2019). Rozvytok metalurhijnoi smartpromyslo-vosti v Ukraini: peredumovy, problemy, osoblyvosti, naslidky: naukovo-analitychna dopovid', Kyiv, Ukraine.

Zinchenko, S. (2019), Industrial policy and MMC: world experience for. GMK CENTER.

Grigorenko, Y. (2019), Results of 2019: a downturn in foreign markets and revaluation gave metallurgists a minus. GMK CENTER, available at: https://gmk.center/ua/posts/pidsumki-2019-spad-na-zovnishnih-rinkah-i-revalvaciya-dali-metalurgam-minus/ (accessed 24 March 2021).

Kalenkov, O. (2018), Ukrainian exports under threat: web sotrinka, available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/ukrajinskiy-eksport-pid-zagrozoyu-2485596.html (accessed 05 March 2021).

The Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. (2019), Notification of suspension or reduction of anti-dumping duties in the EU on imports of metal products in case of payment of a protective duty, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=64c8d61b-1b01-4e88-ba08-85767653a1fb&title (accessed 19 March 2021).

Berdynsky, A. (2020), Brazil has extended the duty on Interpipe pipes for five years: website, available at: https://gmk.center/en/news/braziliya-prodovzhila-na-p-yat-rokiv-diju-mita-na-trubi-interpajpu/ (accessed 12 March 2021).