ROZWÓJ ANALIZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARUNKACH DIGITALIZACJI GOSPODARKI

PDF

Ключові слова

digitalizacja gospodarki
analiza działalności gospodarczej
metodologia ekonomicznej analizy innowacji

Як цитувати

Kalaytan, T. V., Buckiuniene, O., & Ignataviciute, D. (2020). ROZWÓJ ANALIZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARUNKACH DIGITALIZACJI GOSPODARKI. Підприємництво і торгівля, (26), 5-9. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-01

Анотація

Artykuł omawia problemy metodologicznych podstaw analizy działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwraca się na badanie ekonomicznej analizy innowacji, znaczenie której w warunkach cyfryzacji ukraińskiej gospodarki znacznie rośnie. Najważniejszym zadaniem metodologicznym jest stworzenie aparatu kategorycznego, atrybutów naukowych, specyficznych metod analizy ekonomicznej działalności innowacyjnej. Ustalono, że należy poprawić metodologię analizy ekonomicznej, ponieważ nowoczesne warunki funkcjonowania zaawansowanych obszarów i działań wymagają naukowego i metodologicznego wsparcia zarządzania na mikro i makro poziomach. Udowodniono potrzebę dalszego rozwoju teoretycznych i stosowanych zmian w dziedzinie analizy ekonomicznej. W ostatnich latach potrzeba ta wynika z wniosków podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zainteresowani wykorzystaniem naukowo uzasadnionych metod finansowej i ekonomicznej analizy do celów komercyjnych. Ustalono, że jednym ze składników strategicznego innowacyjnego rozwoju Ukrainy jest gospodarka cyfrowa, która stanowi zachętę do pojawienia się nowego rodzaju ekonomicznej analizy - innowacyjnej. To powinno zapewnić wsparcie informacyjne dla realizacji innowacyjnych programów rozwoju na makro i mikro poziomach zarządzania. Tworzenie innowacyjnej analizy przewiduje tworzenie określonych atrybutów naukowych, definicje podstawowych pojęć, metod. Ponadto system metod i technik innowacyjnej analizy znacznie różni się od tradycyjnych narzędzi analizy ekonomicznej, ponieważ w większości przypadków obiekt zarządzania jest unikalny w swoim rodzaju, a obiekt innowacyjnego projektu z reguły nie ma analogii.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-01
PDF

Посилання

Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анали за. Москва : Финансы и статистика, 2005. 536 с.

Барнгольц С. Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития. Москва : Финансы и статистика, 1984. 214 с.

Вейцман Н. Р. Анализ хозяйственной деятельности предприятия по данным учета. Москва : В/О Союзоргучет, 1938. 228 с.

Впровадження інновацій на промислових підприємствах. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/vpr_ipp/vpr_ipp_u.htm.

Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 8 вересня 2011 року № 3715-VI, Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text.

Калайтан Т. В. Організація обліку та аналізу фінансових результатів за центрами відповідальності в умовах трансфертного ціноутворення. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2015. Вип. 47. С. 47–53.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Схвалена розпорядженням КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р, Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Москва : ЭКСМО, 2016. 960 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва : ЭКСМ0, 2007. 960 с.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. Схвалена розпорядженням КМУ від 15 травня 2013 р. № 386-р, Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text.

Шоломович И. А. Анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Москва : Госфиниздат, 1949. 200 с.

Шумпетер Й. А. История экономического анали за. В 3 т. Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2004. 1670 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва : Прогресс, 1982. 455 с.

Шурпенкова Р. К. Організація аналізу інвестиційної діяльності на підприємстві та критерії прийняття рішень. Вісник Української академії банківської справи НБУ. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 38. С. 298–305.

Шурпенкова Р. К. Організація економічного аналізу на підприємстві. Вісник Української академії банківської справи НБУ. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2009. Вип. 25. С. 150–157.

Global Innovation Index 2019. World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ua.pdf.

Drucker P. Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Truman Talley Books / E.P. Dutton. 1986, p. 553.

Features and scope of application of the ABC analysis in the controlling system of restaurant industry / T. V. Kalaitan, S. V. Cherkasova, O. O. Druhov, N. B. Yaroshevych // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4. № 31. P. 196–207.

Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD / EUROPEAN UNION 2018. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1593253344&id=id&accname=guest&checksum=8C5F152BE73A0A58C54BD4EF751E6D2D.

Bakanov, M. Y., Mel'nyk, M. V. and Sheremet, A. D. (2005), Teoryia ekonomycheskoho analyza, Fynansy y statystyka, Moskva, 536 s.

Barnhol'ts, S. B. (1984), Ekonomycheskyj analyz khoziajstvennoj deiatel'nosty na sovremennom etape razvytyia, Fynansy y statystyka, Moskva, 214 s.

Vejtsman, N. R. (1938), Analyz khoziajstvennoj deiatel'nosty predpryiatyia po dannym ucheta, V/O Soiuzorhuchet, Moskva, 228 s.

Vprovadzhennia innovatsij na promyslovykh pidpryiemstvakh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: veb-sajt, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/vpr_ipp/vpr_ipp_u.htm.

Zakon Ukrainy “Pro priorytetni napriamy innovatsijnoi diial'nosti v Ukraini” vid 8 veresnia 2011 roku № 3715-VI, Verkhovna Rada Ukrainy: veb-sajt, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text.

Kalajtan, T. V. (2015), Orhanizatsiia obliku ta analizu finansovykh rezul'tativ za tsentramy vidpovidal'nosti v umovakh transfertnoho tsinoutvorennia, Visnyk L'vivs'koi komertsijnoi akademii. Seriia ekonomichna, vyp. 47, s. 47–53.

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspil'stva Ukrainy na 2018-2020 roky. Skhvalena rozporiadzhenniam KMU vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r, Verkhovna Rada Ukrainy: veb-sajt, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.

Rykardo, D. (2016), Nachala polytycheskoj ekonomyy y nalohovoho oblozhenyia, EKSMO, Moskva, 960 s.

Smyt A. (2007), Yssledovanye o pryrode y prychynakh bohatstva narodov, EKSM0, Moskva, 960 s.

Stratehiia rozvytku informatsijnoho suspil'stva v Ukraini. Skhvalena rozporiadzhenniam KMU vid 15 travnia 2013 r. № 386-r, Verkhovna Rada Ukrainy: veb-sajt, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text.

Sholomovych, Y. A. (1949), Analyz khoziajstvennoj deiatel'nosty promyshlennoho predpryiatyia, Hosfynyzdat, Moskva, 200 s.

Shumpeter, J. A. (2004), Ystoryia ekonomycheskoho analyza, v 3 t., Ekonomycheskaia shkola, Sankt-Peterburg, 1670 s.

Shumpeter, J. (1982), Teoryia ekonomycheskoho razvytyia, Prohress, Moskva, 455 s.

Shurpenkova, R. K. (2014), Orhanizatsiia analizu investytsijnoi diial'nosti na pidpryiemstvi ta kryterii pryjniattia rishen', Visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy NBU. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vyp. 38, s. 298–305.

Shurpenkova, R. K. (2009), Orhanizatsiia ekonomichnoho analizu na pidpryiemstvi, Visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy NBU. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vyp. 25, s. 150–157.

Global Innovation Index 2019. World Intellectual Property Organization: veb-sajt, available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ua.pdf.

Drucker P. (1986), Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Truman Talley Books, E.P. Dutton, p. 553.

Kalaitan, T. V., Cherkasova, S. V., Druhov, O. O. and Yaroshevych, N. B. (2019), Features and scope of application of the ABC analysis in the controlling system of restaurant industry, Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 4, № 31, p. 196–207.

Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD / EUROPEAN UNION 2018, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1593253344&id=id&accname=guest&checksum=8C5F152BE73A0A58C54BD4EF751E6D2D.