ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

PDF

Ключові слова

фестивальні подорожі
символізм
культурні концепції
соціально-економічні ефекти фестивального туризму
проблеми українського суспільства
підготовка до Великого посту
Масляна
українські традиції
страви слов’янського походження

Як цитувати

Осіпчук, А. С., Заєць, В. М., & Тищенко, С. В. (2023). ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 57-64. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-8

Анотація

У статті досліджено потребу в актуалізації локальних традицій, важливість відновлення культурного розмаїття та автентичності традицій українського народу, а також перспективи розвитку людського капіталу. Розглянуто сутність і специфічні ознаки фестивальних подорожей та можливості урізноманітнення продуктів фестивального туризму. Враховуючи, що фестивалі є однією з найпотужніших, найбільш динамічних та творчих світових індустрій, туристична діяльність подієвого характеру здатна змінюватись, створювати нові форми міжкультурного спілкування, удосконалювати соціокультурні проекти, урізноманітнювати тематику, місце проведення, тривалість заходів з метою задоволення потреб сучасного туриста. У ході дослідження висвітлено один з улюблених святкових заходів українського народу – Масляну (Масницю), суть якого полягає у традиції прощання із зимою і зустрічі весни у поєднанні з народними гуляннями та споживанням відповідних символічних страв. Актуалізовано історію традиції святкування й використання обрядових страв слов’янського походження, також обґрунтовано символізм гастрономічної складової Масляного тижня. Основним результатом дослідження є формування пропозицій у вирішенні проблем сучасного українського суспільства шляхом використання соціально-економічних ефектів імплементації фестивального туризму, а саме: посилення культурно-виховної функції туризму, наповнення змістовністю проведення дозвілля, формування інформаційного підґрунтя для національно-патріотичного виховання, створення передумов повоєнного відновлення туристичної та супутніх сфер діяльності, формування нових туристичних продуктів. Виявлено, що використання фестивального туризму як засобу відновлення традицій українського народу сприятиме створенню та просуванню регіональних туристичних брендів на міжнародному та національному рівнях, розробленню регіональних маркетингових стратегій, налагодженню міжінституційних каналів комунікації у туристичній та супутніх сферах, розвитку креативних індустрій для забезпечення розвитку територіальних громад.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-8
PDF

Посилання

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з англ. І. Андрущенка / за наук. ред. М. Винницького. Київ : Києво-Могилянська академія», 2008. 109 с.

Главацька Н. Етнофестивалі на території українських скансенів: культурно- просвітницький аспект. URL: https://www.pyrohiv.com/activities/etnofestivali-na-teritorii-ukrainskikh-skanseniv-kulturnoprosvitnitskiy-aspekt.html

Грицку-Андрієш Ю.П, Бучко Ж.І. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-туристської діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Вип. 519-520. С. 56–60.

Етимологічний словник української мови: в 7 т. Київ : Наукова думка, 1982 Т.1: А-Г. С. 462

Етимологічний словник української мови: в 7 т. Київ : Наукова думка, 2003. Т. 4: Н–П. С. 34

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. С. 371.

Логвин М.М., Самченко Ю.В. Національно-етнічні характеристики населення ЄС як фактор розвитку етнічного туризму. Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: Зб. матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, Львів, 25 лютого 2016 р. Львів : ЛІЕТ, 2016. С. 146–152.

Лапчук О.О. Етнофестивалі як засіб формування національної парадигми міської культури (на прикладі фестивалів Луцька). Young scientist. November, 2016. № 11(38). С. 271–274.

Словник української мови: в 11 томах. Київ : Наукова думка, 1970. Т. 1. С. 291

Словник української мови: в 11 томах. Київ : Наукова думка, 1971. Т. 2. С. 22

Словник української мови: в 11 томах. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 4. С. 153

Словник української мови: в 11 томах. Київ : Наукова думка, 1974. Т. 5. С. 119

Jauhari V. and Munjal S. Fairs and festivals in India: thecultural and economic potential. Worldwide Hospitalityand Tourism Themes. 2015. № 7(4). P. 324–330

Ferdinand N. and Williams N. International festivals asexperience production systems. Tourism Management. 2013. № 34. P. 202–210.

Getz D. and Page S. J. Progress and prospects for eventtourism research. Tourism Management. 2016. № 52(4). P. 593–631.

Bauman Z. (2008) Hlobalizatsiia. Naslidky dlia liudyny i suspilstva [Globalization. Consequences for human and society]. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy.

Hlavatska N. Ethnofestivals on the territory of Ukrainian open-air museums: cultural and educational aspect. Available at: https://www.pyrohiv.com/activities/etnofestivali-na-teritorii-ukrainskikh-skanseniv-kulturnoprosvitnitskiy-aspekt.html (Accessed June 4, 2023).

Hrytsku-Andriesh Y.P. and Buchko Z.I. (2010) «Festival tourism in the system of recreational and tourist activities», Scientific Bulletin of Chernivtsi University, Vol. 519-520, pp. 56–60.

Etymological dictionary of the Ukrainian language: in 7 vols. (1982) Kyiv, Naukova Dumka. Vol. 1: A-G. P. 462

Etymological dictionary of the Ukrainian language: in 7 vols. (2003) Kyiv, Naukova dumka. Vol. 4: N–P. P.34

Zhaivoronok V.V. (2006) Signs of Ukrainian ethnoculture, Dictionary-reference. Kyiv: Dovira. 731 p.

Logvin M.M. and Samchenko Yu.V. (February 25, 2016) National-ethnic characteristics of the EU population as a factor in the development of ethnic tourism. Development of Ukrainian ethnotourism: problems and prospects: Zb. mater. IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh [Collection. the mother IV All-Ukrainian science and practice conf. of young scientists]. Lviv: LIET. pp. 146–152.

Lapchuk O.O. (2016) Ethnofestivals as a means of forming the national paradigm of urban culture (on the example of Lutsk festivals), Young scientist, Vol. 11(38), pp. 271–274.

Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes. (1970) Kyiv: Naukova Dumka. Vol. 1, P. 291.

Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes. (1971) Kyiv: Naukova Dumka. Vol. 2, P. 22.

Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes. (1973) Kyiv: Naukova Dumka. Vol. 4. P. 153.

Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes. (1974) Kyiv: Naukova Dumka. Vol. 5. P. 119.

Jauhari V. and Munjal S. (2015) Fairs and festivals in India: thecultural and economic potential. Worldwide Hospitality and Tourism, Vol. 7(4), pp. 324–330.

Ferdinand N. and Williams N. (2013) International festivals asexperience production systems. Tourism Management, Vol. 34, pp. 202–210.

Getz D. and Page S.J. (2016) Progress and prospects for eventtourism research. Tourism Management, Vol. 52(4), pp. 593–631.