ДЛЯ АВТОРІВ

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших виданнях.

Для опублікування статті у Випуску № 11 / 2024 необхідно до 27 вересня виконати такі вимоги: 

1. Заповнити довідку про автора (посилання).

2. Надіслати статтю на електронну адресу ebitda@helvetica.ua
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 4812.

Автори отримують лист про результати рецензування – див. процес рецензування (відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку його успішного проходження, отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

3. Надіслати квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Вартість публікації становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Оплата здійснюється після прийняття статті до публікації. Обов’язково необхідно надіслати на електронну адресу квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Електронний макет журналу буде розміщений на сайті та надісланий авторам 8 листопада 2024 року.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 22 листопада 2024 р.


Структура наукової статті повинна містити такі обов’язкові елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.
6. Список використаних джерел та «References». Список використаних джерел зазначається у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в Harvard стилі (Harvard Reference System). Приклад оформлення списку «References».

Стаття повинна мати такі структурні елементи:
Прізвище та ініціали, не більше 3-х авторів. Через кому після ПІБ зазначаються електронна адреса автора(ів), ORCID ID або Researcher ID автора(ів) (за наявності), науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний чи науковий заклад, місто, де він знаходиться (на мові статті та англійською мовою); назва статті великими буквами на мові статті та англійською мовою; анотації та ключові слова; JEL класифікація для ключових слів; текст статті; cписок використаних джерел та «References».

Стаття повинна містити анотації та ключові слова на мові статті та англійською мовою. Обсяг анотацій має бути мінімум 1800 знаків без пробілів (кожна). Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. 
Код JEL класифікації (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, напівжирним шрифтом).

Завантажити приклад оформлення статті

Мова публікацій
До розгляду приймаються статті, виконані українською мовою. Допускається подача статей, виконаних англійською або польською мовами.

Технічні вимоги
Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.