ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

PDF

Ключові слова

імідж
ресторанний бізнес
піар
соціальні мережі
комунікаційна політика

Як цитувати

Чайка, І. М., & Дністрянська, Н. І. (2023). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 65-71. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-9

Анотація

Умови високої конкуренції на ринку ресторанних послуг стимулюють підприємства до активізації комунікаційної політики, роботи над іміджем та репутацією компанії. Для формування іміджу будь-якого підприємства важливими є: позитивний досвід від користування продукцією (послугою), а також трансляція тез позиціонування компанії через здійснення комунікаційної політики. Дедалі частіше підприємства застосовують інтегровані маркетингові комунікації, для яких соціальні мережі є зручною платформою реалізації. Також цей канал просування підходить для ресторанного бізнесу своєю доступністю. Однак, важливий критичний погляд на ефективність соціальних мереж при формуванні іміджу. Актуальним є питання мотивації користувачів стежити за сторінками закладів. Для виконання мети дослідження проведено соціологічне опитування, результати якого продемонстрували, що: молодь стежить за сторінками підприємств ресторанного господарства переважно через Instagram; для ресторанного бізнесу сторінка у соцмережах є власним ЗМІ, з лояльною аудиторією і для підписників вона цікава перш за все новинами закладу; естетичний контент має більше значення для трансляції атмосфери; відгуки залишаються важливим джерелом формування репутації. Моніторинг сторінок закладів ресторанного господарства у найпопулярніших соціальних мережах показав, що дана платформа створює низку можливостей застосування інтегрованих та піар-комунікацій, серед найпопулярніших прийомів: демонстрація відгуків, реклама в інфлюенсерів, колаборації з інфлюенсерами, трансляція атмосфери закладу через естетичний контент та стиль спілкування, демонстрація експертності через корисні публікації або експертний блог, розсилка прес-паків, публікація новин та трансляція івентів. Частина цих прийомів можлива при реалізації різновидів просування через інші канали. Для успішної комунікаційної політики підприємствам ресторанного бізнесу необхідно не обмежуватись лише соціальними мережами, а грамотно будувати стратегію просування із застосуванням цілого спектру видів та каналів комунікації.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-9
PDF

Посилання

Гоцур О.І. Соціальні мережі та блоги як інструменти реалізації PR-кампанії. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2021. Вип. 50. С. 196–204.

Гринько Т.В. Тімар І.В. Імідж підприємств сфери послуг: сутність поняття та особливості формування. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 38. Ч. І. C. 127–133.

Журило В. В. Маркетинг впливу як комунікаційний інструмент просування товарів у соціальних інтернет-мережах. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 11-2, С. 29–36.

Курбан О.В., Курбан С.О. Нейромаркетинг: реклама, PR, digital-marketing, брендинг : навчальний посібник. Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2019. 148 с.

Маловичко С.В., Карабаза І.А. Ринок ресторанних послуг: особливості поведінки споживачів та тенденції розвитку в США, країнах ЄС та Україні. Вісник ДонНУЕТ, 2020 № 1(72). С. 83–91.

Постова В.В., Лук’янець А.В. Особливості формування та підтримка іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 14. С. 63–67.

Сокирник І.В. Інноваційний маркетинг у формуванні бренду підприємств ресторанного бізнесу на регіональному ринку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 5, Т. 2. С. 105–109.

Kwok L., Lee J., Han S.H. Crisis Communication on Social Media: What Types of COVID-19 Messages Get the Attention? Cornell Hospitality Quarterly. 2022. Vol. 63(4). P. 528–543.

Kwok L., Yu B. Spreading Social Media Messages on Facebook: An Analysis of Restaurant Business-to-Consumer Communications. Cornell Hospitality Quarterly. 2013. Vol. 54(1). P. 84–94.

Li C., Kwok L., Xie K.L., Liu J., Ye Q. Let Photos Speak: The Effect of User-Generated Visual Content on Hotel Review Helpfulness. Journal of Hospitality & Tourism Research. 2023. Vol. 47(4). P. 665–690.

Top 15 Best Social Networking Sites & APPs. URL: http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites (дата звернення: 15.06.2023)

Hotsur O.I. (2021) “Social networks and blogs as tools PR-campaign implementations”. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism, Vol. 50, pp. 196–204.

Grynko Т.V. and Timar І.V. (2014) “The image of companies in service industries: the nature of the concept and peculiarities of formation”. Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University series Economic Sciences, Vol. 1, No. 38, pp. 127–133.

Zhurylo V.V. (2020) “Influencer marketing as a communication tool for promoting products in social networks”. Entrepreneurship and Innovation, No. 11-2, pp. 29–36.

Kurban O.V. and Kurban S.О. (2019) Neiromarketynh: reklama, PR, digital-marketing, brendynh [Neuromarketing: advertising, PR, digital-marketing, branding]. Kyiv: Bilyi Tyhr.

Malovychko S.V. and Karabaza I.A. (2020) “Restaurant service market: features of consumer’s behaviour and development trends in the USA, EU and Ukraine”. Visnyk of Donetsl National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, series “Economic science”, Vol. 1, No 72, pp. 83–91.

Postova V.V. and Lukyanets A.V. (2020), “Peculiarities of formation and maintenance of the image of hotel and restaurant business enterprises”. Entrepreneurship and Innovation, No. 14, pp. 63–67.

Sokyrnyk I.V. (2014) “Innovative marketing in the formation of the enterprise brand of catering business in the regional market”. Visnyk of Khmelnytskyi National University, series “Economic science”, Vol. 5, No. 2, pp. 105–109.

Kwok L., Lee J., Han S.H. (2022) “Crisis Communication on Social Media: What Types of COVID-19 Messages Get the Attention?”. Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 63(4), pp. 528–543.

Kwok L., Yu B. (2013) “Spreading Social Media Messages on Facebook: An Analysis of Restaurant Business-to-Consumer Communications”. Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 54(1), pp. 84–94.

Li C., Kwok L., Xie K.L., Liu J., Ye Q. (2023) “Let Photos Speak: The Effect of User-Generated Visual Content on Hotel Review Helpfulness”. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 47(4), pp. 665–690.

Top 15 Best Social Networking Sites & APPs (2023) Available at: http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites (Accessed June 15. 2023)