АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

PDF

Ключові слова

туристичний бізнес
чинники туристичного потенціалу
зовнішні фактори
аналіз показників
перспективи розвитку

Як цитувати

Кізюн, А. Г., Гуцал, Л. А., & Цуркан, І. М. (2023). АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 79-87. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-11

Анотація

В дослідженні розкрито ключові аспекти розвитку туристичної індустрії в умовах повномасштабної війни в Україні. Актуальність статті зумовлена важливістю і впливом туристичної галузі в Україні на соціально-економічне становище. Дотепер показники й обсяги в туристичній сфері зменшуються у зв’язку із зовнішніми негативними факторами, як-от пандемія коронавірусу та війна в Україні, яка загострилась у 2022 році. Це зумовлює виокремлення напрямів розвитку й удосконалення державної політики для підтримки туризму в сучасних умовах. Метою статті є комплексне дослідження факторів ефективної діяльності українського туристичного бізнесу. Для комплексного аналізу використано загальнонаукові й спеціальні методи, які дають змогу виокремити важливі процеси та явища в туризмі, а також їхній взаємозв’язок, для ефективного розвитку в складних умовах. У результатах дослідженнях охарактеризовано поняття «туризм» в Україні з його складовими, ознаками, специфікою. Окреслено втрати туристичної галузі від військових дій на територіях України. Систематизовано умови й чинники розвитку туристичної галузі в довоєнний період і на сучасному етапі. Охарактеризовано туристично-привабливі регіони України, які впливають на економічний потенціал держави. Запропоновано пріоритетні напрями відновлення туризму з метою забезпечення гармонійного розвитку територій, зважаючи на цілі сталого розвитку, які необхідно брати до уваги під час вдосконалення державної політики України у сфері туризму. Практична цінність дослідження полягає в розробці елементів методичного забезпечення, інструментів для оцінки й аналізу показників туристичної привабливості окремих регіонів і країни загалом з огляду на рівень туристичного потенціалу й стану зовнішнього середовища. Подальші дослідження розглядаються на основі питання розвитку туризму у післявоєнний період.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-11
PDF

Посилання

Барвінок Н.В., Барвінок М.В. Вплив російсько-української війни на туризм в Україні та перспективи його розвитку в майбутньому. Російсько-українська війна (2014–2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти: монографія. 2022. С. 24–34. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-4

Бордун О., Шевчук В., Монастирський В., Лучка О. Втрати на напрями порятунку туристичного бізнесу України в умовах війни. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Вип. 62. С. 178–196. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6214

Грищенко С.І. Туристична індустрія України: аналіз тенденцій та чинників розвитку в координатах повоєнного відновлення. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 23. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-29

Державне агентство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/statistic (дата звернення 11.08.2023).

Захарова Т.В. Напрями розвитку туристичного бізнесу України. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-6

Звіт про прямі збитки інфраструктури, непрямі втрати економіки від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України, та попередня оцінка потреб України у фінансуванні відновлення. 2022. URL: https://kse.ua/ua/russia-will-payl (дата звернення: 11.08.2023).

Малярчук Н.М., Чирва О.Г. Проблеми та перспективи розвитку незвичних видів туризму на території України після закінчення російсько-української війни на прикладі військового туризму. Економічні горизонти. 2022. № 4(22). С. 34–42. URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267014

Олексюк Г.В., Подольський О.С. Проблеми та перспективи туристичної індустрії України в умовах сучасних викликів. Регіональна економіка. 2022. № 3. С. 95–105. URL: http://re.gov.ua/re202203/re202203_095_OleksyukHV,PodolskyyOS.pdf

Паньків Н., Скрипник М. Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туризму в Україні: виклики сьогодення. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 4. С. 229–240. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/09/2022-308-36.pdf

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (дата звернення 11.08.2023).

Растворова М. Підходи до позиціонування туристичних дестинацій в умовах викликів війни: аналіз досвіду країн балканського півострову. Вчені записки Університету «Крок». 2022. №3 (67). С. 83–91. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-83-91

Рейманн М., Корнус О., Венгерська Н., Холодок В., Пацюк В., Паланг Х. Розвиток туристичного бізнесу прифронтових громад в умовах війни: зарубіжний та український досвід. Регіональна економіка. 2023. № 1. С. 136–144. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-14

Роїк О., Недзвецька О. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2022. № 46. С. 11–15. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2

Фастовець О. Туризм в Україні в умовах воєнного стану. Development of management and entrepreneurship methods on transport. 2022. № 3 (80). C. 87–97. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2022-3-87-97

Філюк С.М. Вплив кризових процесів на туристично-рекреаційний потенціал України: ретроспективний аналіз даних 2014-2022 рр. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 34. С. 296–305. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220110

Цупка І.М., Кривенкова Р.Ю. Пріоритети функціонування туристичної індустрії під час війни в Україні. Причорноморські економічні студії. 2023. Вип. 79. С. 247–250. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.79-38

Barvinok, N. V. and Barvinok, M. V. (2022), “The impact of the Russian-Ukrainian war on tourism in Ukraine and prospects for its development in the future”, Rosiysʹko-ukrayinsʹka viyna (2014–2022): istorychni, politychni, kulʹturno-osvitni, relihiyni, ekonomichni ta yurydychni aspekty: monohrafiia, pp. 24–34. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-4

Bordun, O., Shevchuk, V., Monastyrskyy, V. and Luchka, O. (2022), “Losses in areas of saving the tourist business of Ukraine in the conditions of war”, Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu, Seriya ekonomichna, vol. 62, pp. 178–196. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6214

Hryshchenko, S. I. (2023), “Tourism industry of Ukraine: analysis of trends and factors of development in the coordinates of post-war recovery”, Ekonomika ta suspilʹstvo, vol. 23, DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-29 (Accessed August 11, 2023).

Derzhavne ahentstvo rozvytku turyzmu (2023), “Statistics”, Available at: https://www.tourism.gov.ua/statistic (Accessed August 11, 2023).

Zakharova, T. V. (2023), “Directions of development of tourism business of Ukraine”, Ekonomika ta suspilʹstvo, vol. 49, DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-6 (Accessed August 11, 2023).

Zvit pro pryami zbytky infrastruktury, nepryami vtraty ekonomiky vid ruynuvanʹ vnaslidok viysʹkovoyi ahresiyi rosiyi proty Ukrayiny, ta poperednya otsinka potreb Ukrayiny u finansuvanni vidnovlennya (2022). Available at: https://kse.ua/ua/russia-will-payl (Accessed August 11, 2023).

Malyarchuk, N. M. and Chyrva, O. H. (2022), “Problems and prospects of the development of unusual types of tourism on the territory of Ukraine after the end of the Russian-Ukrainian war on the example of military tourism”, Ekonomichni horyzonty, vol. 4(22), pp. 34–42. Available at: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267014

Oleksyuk, H. V. and Podolʹsʹkyy, O. S. (2022), “Problems and prospects of the tourism industry of Ukraine in the conditions of modern challenges”, Rehionalʹna ekonomik, vol. 3, pp. 95–105. Available at: http://re.gov.ua/re202203/re202203_095_OleksyukHV,PodolskyyOS.pdf

Pankiv, N. and Skrypnyk, M. (2022), “Ecological tourism as a priority direction for the sustainable development of tourism in Ukraine: today's challenges”, Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytety, vol. 4, pp. 229–240. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/09/2022-308-36.pdf

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On the approval of the Tourism and Resorts Development Strategy for the period up to 2026”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (Accessed August 11, 2023).

Rastvorova M. (2022), “Approaches to the positioning of tourist destinations in the conditions of the challenges of war: an analysis of the experience of the countries of the Balkan Peninsula”, Vcheni zapysky Universytetu “Krok”, vol. 3 (67), pp. 83–91. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-83-91

Reymann, M., Kornus, O., Venherska, N., Kholodok, V., Patsyuk, V. and Palanh, H. (2023), “Development of tourist business of front-line communities in the conditions of war: foreign and Ukrainian experience”, Rehionalʹna ekonomika, vol. 1, pp. 136–144. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-14

Royik, O. and Nedzvetska, O. (2022), “Ways of development of the tourist sphere of Ukraine during the war period”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, no. 46. pp. 11–15. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2

Fastovets, O. (2022), “Tourism in Ukraine under martial law”, Development of management and entrepreneurship methods on transport, vol. 3 (80), pp. 87–97. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2022-3-87-97

Filyuk, S. M. (2022), “The impact of crisis processes on the tourism and recreation potential of Ukraine: a retrospective analysis of 2014-2022 data”, Naukovi zapysky Lʹvivsʹkoho universytetu biznesu ta prava, Seriya ekonomichna, Seriya yurydychna, vol. 34, pp. 296–305. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220110

Tsupka, I. M. and Kryvenkova, R. (2023), “Priorities of the functioning of the tourist industry during the war in Ukraine”, Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi, vol. 79, pp. 247–250. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.79-38