КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: система управління якістю, витрати на якість продукції, класифікація витрат на якість, облік, контроль, бюджетування, внутрішня звітність

Анотація

Розглянуто основні компоненти системи управління якістю виробничого підприємства відповідно до ДСТУ EN ISO 9001:2018 “Системи управління якістю. Вимоги.” (EN ISO 9001:2015,IDT; ISO 9001:2015, IDT). Встановлено, що в умовах запровадження та функціонування системи управління якістю витрати на якість продукції формуються з: витрат на проведення маркетингових досліджень; витрат на забезпечення якості процесу розробки та поліпшення продукції; витрат на матеріально-технічне забезпечення; витрат на розробку та поліпшення виробничих процесів; витрат на забезпечення якості процесу виробництва та його поліпшення; витрат на забезпечення якості процесу пакування та зберігання готової продукції; витрат на забезпечення якості процесу реалізації готової продукції; витрат на проведення контролю якості продукції у всіх фазах діяльності підприємства тощо. Розглянуто трактування поняття “витрати на якість” у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Досліджено склад витрат на якість продукції та підходи науковців до класифікації цих витрат. Розкрито складові виробничих і невиробничих витрат на якість продукції. Розроблено узагальнену схему формування витрат на якість продукції підприємства та їх складових, а саме: витрат на якість у процесі постачання, витрат на якість у процесі виробництва, витрат на якість у процесі реалізації, витрат на підтвердження та постійне поліпшення якості продукції, витрат на контроль якості сировини, готової продукції в процесі виробництва і реалізації. Визначено напрями подальших наукових досліджень, спрямованих на розроблення методичних засад обліку витрат на якість продукції з відображенням у внутрішніх нормативних документах підприємства; порядок прогнозування цих витрат шляхом їх бюджетування з формуванням бюджетів прямих, загальновиробничих, адміністративних, збутових, інших операційних у частині витрат на якість та застосування внутрішньої звітності щодо цих витрат.

Посилання

1. Афанасьева Е. Ю. Классификация затрат на качество продукции пчеловодства в системе концепции экологического управления [Текст] : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовтня 2013 р. Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління. Житомир : ЖДТУ, 2013. С. 243-245.
2. Вовчик Н. Л. Сутність витрат на управління безпечністю молочних продуктів та організаційно-методичні засади їх обліку. Електронний фаховий науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. 2019. Вип. 35. С. 154-162.
3. Володина Н. Л. Система управления затратами на обеспечение качества продукции в процессе производства : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика”. Воронеж, 2006. 20 с.
4. Горбашко Е. А. Управление качеством и конкурентноспособностью : учеб. пособие. СПб. : СПбГУЭФ, 2001. 233 с.
5. Демиденко Д. С. Управление затратами о формировании качества промышленной продукции : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук. СПб., 1996. 31 с.
6. Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами [Текст] / пер. с англ. М. : Альпина Паблишер, 2011. 400 с.
7. Джуран Дж. Все о качестве: зарубежный опыт. Вып. 2. Выcший уровень руководства и качество / пер. с англ. М., 2001. 250 с. 8. ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). URL : http://online.budstandart.com/ ua/catalog/doc-page?id_doc=79941.
9. Еременко Е. С. Внутренний контроль затрат на качество продукции спиртовой промышленности : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. эконом. наук. Новосибирск, 2007. 25 с.
10. Камінська Т. Г., Шатковська Л. С. Облік витрат на сертифікацію продукції в системі управління якістю. Облік і фінанси. 2015. № 3 (69). С. 20-25.
11. Канивец А. Н., Герасимов Б. И., Пархоменко Л. В. Экономический анализ системы менеджмента качества промышленного предприятия. Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2005. 144 с.
12. Корнєва І. О. Витрати на якість продукції: проблеми організації та методи обліку. Молодий вчений. 2016. № 3 (30). Економічні науки. С. 97-102.
13. Котлярова В. Г., Бондаренко О. Ю. Ідентифікація та облік витрат на якість на промисловому підприємстві. Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). Х. : Монограф, 2019. С. 331.
14. Коц Г. П. Управління витратами на забезпечення якості промислової продукції : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.02 “Підприємництво, менеджмент та маркетинг”. Х., 2001. 18 с. 15. Куцик П., Бачинський В. Сучасні підходи до організації управлінського обліку в компанії : Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXIII. Економічний збірник. Том 3. Index Copernicus International. Львів : НТШ; оригінал-макет – видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. С. 205-221.
16. Левкулич В. В. Формування витрат, пов’язаних з забезпеченням та покращенням якості продукції на швейних підприємствах. Економічні науки. Серія “Облік і фінанси” : зб. наук. праць Луцького нац. тех. ун-ту. Луцьк, 2012. Вип. 9(33). Ч. 2. С. 258-265.
17. Международный стандарт ИСО 8402. URL : https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5812/index.htm.
18. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373, зі змінами і доповненнями. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0373581-07#Text.
19. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2007. 368 с. С. 204.
20. Морозова-Герасимович Н. А. Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. К., 2003. 22 с.
21. Наврозова Ю. О. Економічні засади управління якістю продукції морських торговельних портів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.04 “Економіка транспорту і зв’язку”. Одеса, 2005. 19 с.
22. Лиса О., Андрушко Р., Мирончук З. Облік витрат на якість продукції. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. 2015. № 22(1). С. 105-109.
23. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010. 560 с.
24. Поліщук О. Т. Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції. Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 226-231.
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затв. наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0027-00.
26. Попова Т. Д. Концепция управленческого учета и аудита в системе обеспечения качества продукции и услуг : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 2002. 25 с.
27. Рахлин К. М., Куташов А. К., Крет В. В. К вопросу о затратах на качество. Стандарты и качество. 1982. № 4. 146 с. С. 37-38.
28. Рахлин К. М., Скрипко Л. Е. Методология классификации затрат на качество. Стандарты и качество. 1997. № 3. С. 45-47.
29. Раховская Г. В. Затраты на качество. URL : http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/ryahovskaya/ind/index.htm.
30. Светкина И. А. Учёт и управленческий контроль затрат на повышение качества продукции на предприятиях : дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук : 08.00.12. Самара, 2006. 199 с.
31. Сливінська О. Б. Обліково-економічна сутність “витрат на якість” та їх класифікація. Ефективна економіка. 2015. № 4. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3993.
32. Тимрієнко І. Ю. Економічний зміст витрат на якість продукції промислових підприємств. Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал. 2009. № 1 (21). С. 113-120.
33. Тимрієнко І. Ю. Управлінський облік витрат на якість продукції: концептуальний підхід, теорія і практика. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Timrienko_109.htm.
34. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / сокр. пер. с англ.; авт. предисл. и науч. ред. А. В. Гличев. М. : Экономика, 1986. 471 с.
35. Филиппова О. А. Совершенствование управления затратами на качество как основы повышения эффективности системы менеджмента качества : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук. Казань, 2007. 25 с.
36. Фомичев С. К. Основы управления качеством : учеб. пособие для вузов. 2-е изд. стер. К. : Межрегионал. акад. упр. персоналом, 2002. 192 с.
37. Хамдамов З. Ю. Совершенствование учета и анализа качества продукции. М. : МГУ, 1983. 61 с.
38. Чернуха И. М., Макаренкова Г. Ю. Затраты на качество: убыток или прибыль? Хранение и переработка сельхозсырья. 2005. № 6. 225 с.
39. Шоттмиллер Дж. Затраты на качество стимулируют процессы непрерывного совершенствования. Методы менеджмента качества. 2003. № 2. С. 4-9.
Опубліковано
2022-04-15