Порядок рецензування статей

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ, ЩО ПОСТУПАЮТЬ ДО РЕДАКЦІЙ НАУКОВИХ ВИДАНЬ ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Ці правила розроблені відповідно до Вимог до статей, що подаються до публікації у наукових вісниках Львівського торговельно-економічного університету, затверджених Вченою радою Університету (протокол № 7 від 25.04.2016 р.)

2. Редактор періодичних наукових видань Університету протягом 7 робочих днів повідомляє авторів електронною поштою або особисто по телефону про отримання статті. Статті подаються у електронній та паперовій формі разом із супровідними документами, зазначеними у Вимогах до статей, що подаються до публікації у наукових вісниках Львівського торговельно-економічного університету.

3. Всі спрямовані в редакцію рукописи статей проходять перевірку для пошуку текстових запозичень за допомогою програми «Антиплагіат» та дворівневу систему рецензування (зовнішнє та внутрішнє рецензування).

4. Рукописи, що не відповідають профілю наукового видання та Вимогам до статей, що подаються до публікації у наукових вісниках Львівського торговельно-економічного університету, не реєструються і не допускаються до подальшого розгляду, про що відповідальний секретар наукового видання повідомляє автора(ів).

5. Відповідальний секретар наукового видання направляє зареєстровані рукописи конкретному рецензенту (рецензентам) з науковим ступенем доктора або кандидата наук відповідно до профілю представленої статті. Рецензентів призначає головний редактор наукового видання або, за його дорученням, заступник головного редактора.

6. Зовнішні рецензенти залучаються на добровільних засадах з провідних вчених інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ НАН України та галузевих академій наук. Внутрішнє рецензування здійснюють члени редколегії наукового видання та, за дорученням головного редактора, працівники Університету з науковим ступенем доктора або кандидата наук, котрі працюють на кафедрах та викладають на спеціальностях відповідного профілю.

7. У разі виникнення спірних ситуацій (якщо автор(-и) не згоден(дні) з зауваженнями) можливе залучення додаткових рецензентів (як зовнішніх, так і внутрішніх). У цьому випадку, за погодженням з головним редактором, стаття направляється відповідальним секретарем наукового видання на рецензію іншому рецензенту.

8. За умови відповідності Вимогам до статей, що подаються до публікації у наукових вісниках Львівського торговельно-економічного університету без рецензування, публікуються статті авторів, які є:
• академіками та членами-кореспондентами НАН України;
• академіками галузевих академій наук України;
• докторами наук, професорами (для одноосібних статей).

9. Рецензування статей здійснюється конфіденційно. Імена рецензентів не розголошуються.

10. Зовнішня рецензія засвідчується (підпис рецензента, печатка установи) в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.

11. Рукописи статей перед публікацією проходять додаткове рецензування членами редколегії.

12. Рецензія на наукову статтю повинна містити:
• загальну характеристику статті (назва, автор(и), обсяг);
• загальну характеристику проблематики статті;
• відповідність проблематики статті профілю наукового видання;
• обгрунтування актуальності статті;
• відповідність змісту статті темі, заявленій в назві;
• оцінку новизни дослідження;
• доцільність публікації статті з урахуванням раніше
опублікованих результатів досліджень інших авторів;
• обгрунтування, в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором(ами) (за наявності таких);
• зауваження по викладу й оформленню тексту статті (в тому числі щодо можливості скорочення обсягу статті без шкоди для розуміння представлених наукових положень і результатів);
• об’єктивні та принципові зауваження рецензента, спрямовані на підвищення наукового і методичного рівня статті.

13. У заключній частині рецензії повинні міститися обґрунтований висновок про статтю в цілому і чітка рекомендація про доцільність її опублікування у одному з наступних формулювань:
• рекомендувати прийняти статтю до публікації у науковому виданні «…»;
• рекомендувати прийняти статтю до публікації у науковому виданні «…» з внесенням технічних правок;
• рекомендувати прийняти статтю до публікації у науковому виданні «…» після усунення автором(ами) зауважень рецензента, з  подальшим спрямуванням на повторне рецензування до того ж рецензента;
• рекомендувати відмовити в публікації статті у науковому виданні «…» через її невідповідність вимогам, що пред’являються до наукового рівня видання із зазначенням конкретних правок.

14. Терміни рецензування визначаються відповідальним секретарем з урахуванням планових термінів публікації наукового видання, але не більше трьох тижнів.

15. У разі відмови в публікації статті відповідальний секретар направляє автору(ам) вмотивований лист. Не допускаються до публікації статті з наступних причин:
• невідповідність профілю наукового видання і затвердженим вимогам до публікацій;
• відсутність доопрацьованого відповідно до зауважень рецензента варіанта статті (або аргументованого спростування зауважень);
• низька якість наукової статті (порушення структури статті, відсутність чітко сформульованої мети дослідження, відсутність аналізу публікацій інших авторів з відповідної тематики, відсутність статистичного аналізу експериментальних досліджень, недостатня обґрунтованість висновків, повторна публікація результатів наукових досліджень);
• порушення чиїхось авторських прав або загальноприйнятих норм наукової етики.

16. При отриманні негативної рецензії відповідальний секретар редакції направляє автору(ам) копію рецензії з пропозицією доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензента або аргументовано спростувати їх у встановлені терміни.

17. Доопрацьований варіант статті автор(и) повинен(ні) повернути в редакцію не пізніше, ніж через 2 тижні після отримання зауважень. У разі неповернення статті автором(ами) до редакції після закінчення цього терміну або необхідності більш двох доробок первісна дата її реєстрації анулюється та датою надходження вважається день отримання остаточного варіанта статті.

18. При позитивній рецензії стаття передається головному редактору (або заступнику головного редактора) для затвердження її до публікації у черговому випуску наукового видання. У разі необхідності рішення про доцільність публікації після рецензування приймається редколегією в цілому.

19. Затверджена до публікації стаття направляється редактору періодичних наукових видань. Невеликі виправлення стилістичного або формального характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться цим редактором в статтю без узгодження з автором(ами). При необхідності відредаговані рукописи повертаються автору(ам) для схвалення.

20. Черговість публікації встановлюється за датою затвердження головним редактором, заступником головного редактора чи редколегією.

21. Рецензенти, члени редколегії, а також співробітники редакції не мають права використовувати зміст статті до її опублікування в своїх власних інтересах. Стаття є об’єктом інтелектуальної власності автора(ів) і не підлягає розголошенню до моменту опублікування.

22. Статті, прийняті до опублікування або відхилені, зберігаються (разом з рецензіями) в редакційному архіві протягом п’яти календарних років. Рукописи статей авторам не повертаються.