ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ІМІДЖЕТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВИХ ПЕРЕВАГ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ

Ключові слова: імідж, корпоративний імідж, прототип іміджу, складові корпоративного іміджу, переваги корпоративного іміджу

Анотація

Середовище існування людей та функціонування суб’єктів ринку в будь-якій сфері надто динамічне: постійно змінюються технології виробництва товарів і надання послуг, комунікативні технології, способи впливу на цільові аудиторії тощо. Корпоративний імідж у таких умовах стає тим орієнтиром, який допомагає споживачам безпомилково обрати найкращу пропозицію. На основі аналізу теоретичних положень теорій комунікацій та маркетингу розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців і уточнено сутність понять “імідж”, “корпоративний імідж”. З’ясовано, що здебільшого імідж тлумачиться як емоційне сприйняття образу якогось суб’єкта у свідомості цільових аудиторій. Визначено, що корпоративний імідж у спеціальній літературі розглядається у трьох напрямах: імідж як ціль; імідж як засіб досягнення цілей організації; імідж як об’єкт управління. Встановлено особливість корпоративного іміджу, яка полягає у наявності прототипу та індуктора іміджу. Виявлено різновиди прототипів іміджу: особа, компанія, організація, територія. Охарактеризовано основні завдання корпоративного іміджу, що передбачає, крім формування комунікацій з цільовими аудиторіями, суттєвий вплив на конкурентоспроможність організації, а також полегшує доступ до інновацій та вихід на нові сегменти ринку. Визначено складові сучасного корпоративного іміджу: імідж продукції/товару, імідж споживача, імідж керівника та персоналу організації, візуальний та соціальний імідж, бізнес-імідж. Обґрунтовано здатність позитивного іміджу забезпечити організації низку переваг: психологічних, маркетингових, ринкових, соціальних, корпоративних. Зроблено висновок, що імідж варто розглядати як ціль, як засіб досягнення цілей організації, а також як об’єкт управління, який потребує цілеспрямованих зусиль усіх підрозділів підприємства. Дослідження іміджу будь-якого суб’єкта варто здійснювати комплексно, виходячи з його впливу і на маркетингову стратегію підприємства, і на комунікаційний ефект зокрема.

Посилання

1. Барна Н. В. Іміджелогія : навч. посіб. для дистанційного навчання / за наук. ред. В. М. Бебика. Київ : Університет “Україна”, 2008. 217 с.
2. Балук Н. Р., Бук Л. М., Вовчанська О. М., Скибінський С. В. Комунікації у створенні персонального бренда. Підприємництво і торгівля. 2018. №23. C. 111-119.
3. Колосовська І. І. Імідж організації: технологія створення і процес управління. Наукові записки Української академії друкарства. 2010. № 1. С. 166-172. URL: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/1-17/23.pdf.
4. Королько В. Г. Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручн. Київ : Видавн. дім “Скарби”, 2001. 400 с.
5. Погосян К. В., Литвиненко К. О. Корпоративний імідж як чинник конкурентоспроможності компанії. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 2. С. 24-28. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_2/31_70_2_2/7.pdf.
6. Почепцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер. Киев : ИМСО МО Украины ; Студцентр, 2001. 256 с.
7. Семенчук Т. Б., Басараб Н. А. Формування іміджу підприємства. Економіка і суспільство. 2016. №7. С. 473-477. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/79.pdf.
8. Семенчук Т. Б., Гера О. Г. Сучасна модель формування іміджу організації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2014. Вип. 7. Ч. 3. С. 178-181. URL : http://www.ej.kherson.ua/journal/ economic_07/156.pdf.
9. Строцюк Ю. В. Сутність та значення пози-тивного іміджу для підприємства. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2010. № 684 : Проблеми економіки та управління. С. 243-248. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/18766/1/52-243-248.pdf.
10. Чернега Н. С. Основні етапи розвитку наукових положень щодо змісту формування іміджу організації. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 42. URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i42/16.pdf.
Опубліковано
2022-10-04