БУХГАЛТЕРСЬКА СФЕРА В АРХІТЕКТОНІЦІ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ГАЛИЧИНИ У СЕРЕДИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Ключові слова: історіографія, бухгалтерський облік, фінансово-банківська сфера, територія Галичини, наукове пізнання

Анотація

Наведено результати історико-гносеологічного аналізу змін у рахівничій практиці й формулюванні теоретичних засад бухгалтерського обліку в регіоні (“провінційна бухгалтерія”) внаслідок взаємопроникнення у цю сферу теоретичних положень і потреб управління суб’єктами банківсько-ощадної і фінансової діяльності. Актуальність дослідження обґрунтовується доцільністю з’ясування факторів генетико-еволюційного взаємовпливу цих сфер для оцінки бухгалтерської сфери в регіоні. Метою дослідження є розкриття значимості бухгалтерської інформації в управлінні банківсько-кредитними організаціями, її суспільно-економічної ролі та впливу регіональних фінансів на облікове вираження основних об’єктів управління закладами цієї сфери діяльності. Наведено фінансово-банківське середовище краю та проаналізовано положення окремих фінансових напрацювань, які знаходили вираз у бухгалтерській сфері. Дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах світоглядного плюралізму та діалектичного розуміння історичного процесу. В основу дослідження покладено міждисциплінарний підхід із використанням так званого “методу вузького вікна”, який дав змогу виокремити регіональні чинники впливу на бухгалтерську систему, хоча і зі значним рівнем інтуїтивності. Використані історико-генетичний та індуктивний методи забезпечили можливість оцінити внесок регіональних фінансово-економічних інституцій у розвиток бухгалтерської сфери краю. До отриманих результатів належать систематизація використовуваних в минулому принципів введення в систему обліку крайових фінансових розробок у сфері капіталу та його резервування, визначення доходів у системі кредитних спілок. Перспективами подальших досліджень слід вважати поглиблений аналіз і оцінку вироблених у досліджуваний період підходів до розробки рахівничих практик у системі кредитної кооперації та невеликих банківських установ, які можуть бути використані для подібного типу фінансових закладів, поява яких очікується з повоєнною відбудовою національного господарства України.

Посилання

1. Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2016. 276 с.
2. Козлова М. О. Взгляд из Украины на проблемы истории бухгалтерского учета как учебной дисциплины. Международный бухгалтерский учет. 2013. № 25. С. 47–56.
3. Швець В. Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 448 с.
4. Даньків Й. Я., Остап’юк М. Я. Історичні аспекти становлення і розвитку бухгалтерської науки в Україні кінця XVIII початку XXI століть. Науковий вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. 2009. №1 (47). С. 86-93.
5. Вербовий М. В. Фінансово-кредитні інституції національного господарського руху в Західній Україні впродовж 1848-1939 рр. : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.01.04. – Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2005. 19 с.
6. Гавліч І. Б. Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина ХІХ ст. – 1914 р.) : дис. …канд. іст. наук: 07.00.01. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2010. 241 с.
7. Бурунова О. А. Розвиток кредитної системи Західної України (1919-1939) : дис. … канд. екон. наук: 08.00.01. – Державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління”, Київ, 2012. 204 с.
8. Янюк І. Ф. Діяльність кооперативного банку “Земля” у Східній Галичині (1907–1939 рр.) : дис. … кандидата історичних наук: 07.00.01. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2018.
9. Швець В. Є. Досвід організації обліку ресурсів кредитними спілками в Галичині. Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу : матеріали всеукраїнської наук.-метод. конференції з міжнародною участю (12-15 травня 2009 р.). Видавництво НТУ, 2009. C. 105-108.
10. Tomanek F. Wartość w economice a w bilansach: Streszezenie wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego w dniu 16 pażdziernika 1932 r. w wyższej szkole handlu zagranicznego we Lwowie. Odbitka z księgi zbiorowej p.t.: “Życie gospodarcze a ecjnjmika społeczna”. (Vols. 2). Lwow : Bibljoteki Polskiego Towarzysiwa Economicznego we Lwowie.
11. Симоненко Г. Ф. Политическая экономия в ее новейших направлениях: обзор и критическая оценка учений главных представителей современной экономической науки, особенно новоисторической школы. Варшава, 1900. 498 с.
12. Горбачевський В. Курс бухгальтерії. Мюнхен, 1946. 115 с.
13. Ciompa P. Gründrisse einer öekonometrie und die auf der nationalökonomie aufgebaute natürliche theorie der buchhaltung. – Verlag des Handelsschul-vereines in Lemberg: Druck von Artur Goldman in Lemberg, 1910. 202 р.
14. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 434. Крайовий господарський банк. Львівське відділення.
15. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 845. Кооперативний банк “Земля”, м. Львів (1924-1939 рр.). Парцеляційне товариство “Земля” (1907-1924 рр.).
16. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 574. Австрійський кредитний заклад для торгівлі і промислу. Львівська філія.
Опубліковано
2022-10-05